Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20849
Now showing 1 - 9 of 9
 • Publication
  Positive and neutral connotations in free word combinations and collocations with the headwords Bachelor and Viengungis
  [Teigiamos ir neutralios konotacijos laisvuosiuose žodžių junginiuose ir kolokacijose su žodžiais bachelor ir viengungis]
  research article
  Kalba ir kontekstai = Language in different contexts : mokslo darbai. Vilnius : Edukologija, 2018, t. 8 (1)., p. 71-77
  The current study is an attempt to identify similarities and differences of collocates with the headwords bachelor and viengungis in free word combinations and collocations of the English and Lithuanian languages and identify attitudes that the speakers express concerning the referent. The empirical data for the research are taken from the mass media texts from 2012 to 2017. Qualitative approach is applied to investigate the data retrieved following the principles of corpus linguistics. Descriptive method is used to identify semantic nature of collocates with the headword bachelor/viengungis predetermined by discourse prosody. English and Lithuanian corpora containing free word combinations and collocations with the headword bachelor/viengungis manifest similar positive connotation with the referent in English and Lithuanian mass media texts.
 • Publication
  Transferbrücken im Fremdsprachenunterricht
  [Kalbinės bendrybės užsienio kalbų mokyme]
  research article
  Kalba ir kontekstai = Language in different contexts : mokslo darbai. Vilnius : Edukologija, 2018, t. 8 (1)., p. 12-19
  The article deals with the “bridges between languages” in teaching tertiary langu¬age by drawing on the example of „Deutsch nach Englisch” (German after English). It aims at showing how these bridges can be utilized in foreign language courses. One of the similarities they bear is that international words are not only enormous help in everyday communication but also a great aid in language acquisition. The lexemes being recognised especially at the initial stage of language acquisition reduce the fee¬ling of difficulty in the process of learning and stimulate motivation. Together with the examples of international words, particular spelling and morphological subtleties can be presented, as well as the differences of new language semantics can be elucidated. Working with international words and systematically comparing them with another foreign language may encourage one to form the rules of a new language being effective for language learners.
 • Publication
  Semantic analysis of the EU Eglish financial terms including the word Risk and their equivalents in French and Lithuanian
  [Europos sąjungos anglų kalbos finansinių terminų su pagrindiniu dėmeniu rizika ir jų ekvivalentų prancūzų ir lietuvių kalbomis semantinė analizė]
  research article
  Kalba ir kontekstai = Language in different contexts : mokslo darbai. Vilnius : Edukologija, 2018, t. 8 (1)., p. 78-93
  The article provides a corpus-driven analysis of 70 English multiword terms and their equivalents in French and Lithuanian including the word risk as a head noun from the EU legal acts and discusses the principles of Frame Semantics and FrameNet project. Firstly, the theoretical principles of analysis (concept of a frame and its practical application in FrameNet) were defined. Secondly, the contrastive analysis of financial terms definitions was conducted. Afterwards, the extracted terms were classified in Risk_scenario according to their meaning. The research proved that the theoretical principles of Frame Semantics, developed by the project FrameNet, may be applied for the semantic analysis of financial terms including the word risk. The frame Risk_scenario provides a background of beliefs and experiences that are necessary to interpret the lexical meaning of the word risk whose meaning cannot be perceived without the understanding of the concepts related to it – assets, protagonist, harmful event, situation, degree, place, and time.
 • research article
  Acta Baltico - Slavica. Warszawa : Institute of Slavic Studies. Polish Academy of Sciences, 2016, [T.] 40., p. 60-70
  The aim of this article is to give an overview of folk terms of Slavic origin naming houses and their parts and to identify semantic relations of terms – synonymy and polysemy. The article deals with more than 130 Slavisms, the material has been gathered from the main sources of spoken language and folk terminology – common dictionaries, dictionaries and atlases of dialects. Folk terminology of building is a broad, interesting and miscellaneous layer of folk terminology and is characterized by regional use, variety of expressions, figurativeness, abundance of synonyms and polysemy. Terms of Slavic origin amount to a significant part of Lithuanian folk terminology of building and make the largest group of borrowed terminology in this field. Terms of Slavic origin are used to denote almost all buildings of a traditional Lithuanian homestead. A significant part of traditional buildings and their parts have more than one name of Slavic origin. A few terms of Slavic origin can be identified as metaphoric and metaphorical transfer of the names according to emotional associations, external similarity or similarity of function is typical. Almost half of terms have more than one meaning. Polysemous terms name different constructions: building and room, part of building and room; less frequently they denote buildings or rooms of different purpose. Naming generic and specific concepts or denoting building and part of same building is not a prevalent type of polysemy of researched terminology.
  Scopus© SNIP 0
 • Publication
  Semantikos technologijų taikymas kolektyvinių žinių ir informacijos valdymui: perspektyvinių poreikių identifikavimas galutinių vartotojų segmente
  [Semantic technology application for collective knowledge and information management: prospective consumer needs identification]
  research article
  Pranciulytė-Bagdžiūnienė, Ilma
  ;
  Petraitė, Monika
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, [Nr.] 2(1)., p. 215-237
  Tyrimo rezultatų sisteminimui taikyta loginė turinio analizė ir koncepcijų žemėlapio technika, išskiriant loginius mazgus poreikių identifikavimui galutinių vartotojų segmente. Rezultatai – remiantis teorine analize, sukurta technologijų perspektyvinių semantikos produktų rinkos tyrimo metodologija. Rinkos perspektyvinio tyrimo, ir ypač aprėpties įvertinimo, galimybes riboja produkto prototipo / funkcijų demonstracinės versijos nebuvimas. Toks tyrimas leidžia įvertinti bendruosius poreikius, identifikuoti kai kuriuos vartojimo būdus, suformuoti perspektyvinius vartotojų segmentus, tačiau neleidžia detalizuoti produkto specifikacijų konkretaus vartojimo kontekste bei įvertinti vartojimo intensyvumo ir rinkos formavimo kaštų ir vertės santykio. Praktinio taikymo srityje kokybinis tyrimas atskleidė potencialių semantikos produktų galutinių vartotojų įpročius ir kylančias problemas informacijos paieškos, sisteminimo, grupavimo aspektais. Antra, tyrimas suponavo mintį dėl šių technologijų būtinumo verslo, inovacijų generavimo ir žinių sklaidos procesuose. Trečia, autorės pateikia pasiūlymus semantika grindžiamų technologijų pritaikomumo galimybių plėtrai į verslo, galutinių vartotojų, viešojo administravimo institucijų ir jų tarpusavio sąveikų veiklų sritis. Tyrimo ribotumas – kokybinis tyrimas atliktas, remiantis dviejų tikslinių focus grupių informantų duomenimis Lietuvoje, ir visi jo rezultatai taikytini semantikos technologijoms, grindžiamoms lietuvių kalba. Siekiant plėtoti semantikos technologijų sprendimus tarptautiniu mastu, būtų vertinga atlikti semantika grindžiamų technologinių produktų idėjų, kurias būtų galima pritaikyti skirtingų organizacijų sprendimų vertei generuoti bei informacijos srautų valdymo klausimais, paieškų tyrimą. [...]
 • Publication
  Lietuvos statistinių duomenų panaudojimas mokesčių-išmokų mikrosimuliaciniuose modeliuose
  [Employment of Lithuanian statistical data into tax-benefit micro-simulation models]
  research article
  Ivaškaitė-Tamošiūnė, Viginta
  ;
  Salanauskaitė, Lina
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, [Nr.] 2(1)., p. 156-171
  Praktinė reikšmė. Šis tyrimas atskleidžia dviejų duomenų rinkinių pagrindinius privalumus ir ribotumus, leidžia aiškiau matyti atrankinių tyrimų suderinamumo problemas, kurios yra svarbios pasirenkant duomenų rinkinį mikrosimuliacinio modelio kūrimui. Rezultatai taip pat gali būti naudingi atliekant kitus socialinius ekonominius tyrimus, kurie remiasi vienu iš šių duomenų rinkinių arba jais abiem. Originalumas. Nors įvairiuose socialiniuose ekonominiuose tyrimuose neretai yra naudojami atrankinių tyrimų duomenys, tačiau iki šiol šių dviejų (NŪBT ir PGS) Lietuvoje atliekamų skerspjūvio tyrimo duomenų palyginimas nebuvo atliktas ir jų pritaikomumas mokesčių-išmokų mikrosimuliacijos tikslais Lietuvoje nebuvo išsamiau analizuotas. Tyrimo tipas. Tyrimo pristatymas.
 • Publication
  The usage of informal computer based communication in the context of organization’s technological resources
  [Neformali elektroninė komunikacija organizacijų technologinių išteklių kontekste]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011, t. 1, Nr. 2., p. 255-266
  High intensity of informal electronic communication with friends and familiars shows that workers of court administration are used to meet their psycho emotional needs outside the work place. The survey confirmed conclusion of the theoretical analysis: computer based communication is not beneficial for developing informal contacts between workers. In order for the informal communication could carry out its functions and technological recourses of organization would be used effectively, staff should be motivated to communicate directly face to face. Research limitations - It can be reasonably suspected, that the real measure of informal communication with outside recipients is even higher, than the data of the research shows. In could be stipulated by the lack of analysis of other electronic communication mediums (e.g. video calls, social networks, internet forums, etc.). Practical implications. The results of the research help to form a wider comprehension about features of organizational communication. Authors of the research state that if managers would pay more attention to the practice of employees’ informal and computer based communication, they would improve the usage of information technology resources. Originality/Value - Informal electronic communication in Lithuania’s organizations had not been researched yet. The chosen subject is definitely new. On the other hand, deep penetration of computer-based communication in employees’ daily routine shows the relevancy of the topic.
    2
 • Publication
  Nekilnojamojo turto vertės modeliavimas taikant dichotominio testavimo metodiką
  [Modeling of real estate prices using the methodics of dichotomous test]
  research article;
  Kosareva, Natalja
  ;
  ;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011, [Nr.] 1(2)., p. 301-315
  Tikslas. Autoriai siekia sukurti algoritmą, kuriuo automatiškai atliekami skaičiavimai ir klasterizuojami Vilniaus miesto mikrorajonai pagal normuotą kainą atsižvelgiant į turimą statistinę informaciją. Metodologija. Klasterizavimo metodas pasitelkiant pačių sukurtą algoritmą. Rezultatai. Autoriai pristato sukurtą algoritmą, kuriuo automatiškai parenkami informatyviausi dichotominiai diagnostiniai operatoriai. Šie operatoriai yra optimalūs, kadangi jų pagrindu atlikta mikrorajonų klasterizacija yra artimiausia mikrorajonų klasterizacijai pagal normuotą kainą. Praktinė reikšmė. Kuriamas determinuotas vertės rangavimo modelis. Originalumas. Modeliavimo metodika nėra originali, tačiau ji taikoma tokioje srityje, kurioje išplėtoti statistiniai, o ne determinuoti matematiniai modeliai. Tyrimo tipas: tyrimo pristatymas.
 • Publication
  Studentų matematikos žinių vertinimo subjektyvumo problema: teoriniai ir praktiniai aspektai
  [Subjectivity problem in student assessment: theoretical and practical aspects]
  research article; ;
  Kosareva, Natalja
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011, [Nr.] 1(1)., p. 121-138
  Tikslas. Tyrimo tikslas – ištirti dėstytojų įvertinimų suderinamumą ir pateikti rekomendacijas, kaip būtų galima sumažinti subjektyvumo įtaką vertinant studentų žinias. Pristatyti studentų norminio ir kriterinio vertinimo metodiką, atlikta taikant neparametrinės statistikos metodus. Metodologija. Tyrimui buvo pasitelkti Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto pirmo kurso studentų parašyti matematikos kontroliniai darbai. Buvo atrinkti 15 darbų, kuriuos vertino 6 dėstytojai. Atlikta statistinė gautų duomenų analizė. Tyrimo uždaviniai buvo trys: pirmas – dėstytojų įvertinimų suderinamumo nustatymas. Jam tikrinti buvo pasirinkti neparametriniai statistiniai metodai, t. y. buvo apskaičiuotas Kendalo konkordacijos koeficientas W bei Frydmano kriterijaus priklausomoms imtims statistika Q. Patikrinta hipotezė, ar W yra statistiškai reikšmingas.