Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20871
Now showing 1 - 4 of 4
 • research article
  Teisė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021, vol. 118., p. 90-110
  Administracinė teisė, skirtingai nei civilinė ar baudžiamoji, nėra kodifikuota teisės šaka ir pasižymi didele gausa skirtingos teisinės galios ir kilmės teisės šaltinių. Taigi, administracinius ginčus nagrinėjantis teisėjas turi pasižymėti ypatingai giliomis administracinės teisės, viešojo administravimo žiniomis. Straipsnyje analizuojama Prancūzijos, Vokietijos, Čekijos, Slovakijos, Lenkijos ir Lietuvos patirtis, atrenkant pretendentus į teisėjus, nagrinėsiančius administracines bylas.
    2  2
 • Publication
  Administracinė teisė Vaclovo Biržiškos akimis
  [Administrative law by Vaclovas Biržiška]
  research article
  Teisė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018, t. 108., p. 35-50
  Lietuvoje administracinės teisės paskaitos buvo pradėtos skaityti 1922 m. rudenį Lietuvos universitete. Skaitė jas V. Biržiška, pripažintas Lietuvos knygotyrininkas, dokumentotyrininkas, spaudos ir knygos istorijos žinovas, bibliografas, biografistikos pradininkas. V. Biržiška nėra išleidęs nė vieno veikalo, susijusio su administracine teise, išskyrus, manytina, administracinės teisės paskaitų planus, atspindėjusius administracinės teisės paskaitų turinį ir to meto teisininkų supratimą apie šią teisės šaką. Be to, tarpukario Lietuvoje iki 1939 metų nebuvo knygų, skirtų administracinės teisės studijoms. Taigi, tyrimo tikslas – išanalizuoti 1931–1932 ir 1936–1937 metų administracinės teisės dalyko planus bei 1935 m. ir 1937 m. išleistus paskaitų konspektus kaip vienintelius to meto administracinės teisės studijų šaltinius.
    18  3
 • Publication
  Administracinio teismo įstatymo projektai tarpukario Lietuvoje
  [Draft laws on administrative court in the interwar period in Lithuania]
  research article
  Teisė : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018, t. 109., p. 27-49
  Lietuvoje pirmas įstatymas, kurio pagrindu įsteigti administraciniai teismai, buvo priimtas 1999 m. Tačiau trečiajame XX amžiaus dešimtmetyje buvo steigiami administracinio teismo pirmtakai (Ministerijų juriskonsultų komisija, Steigiamojo Seimo skundų ir tardymo komisija, Valstybės Taryba). Visgi šios institucijos negalėjo prilygti teisminei viešosios administracijos veiklos kontrolei. Todėl ketvirtajame dešimtmetyje buvo rengiami pirmieji Administracinio teismo įstatymo projektai. Tokių projektų buvo parengta per dešimt, tačiau išlikusių tėra tik du. Šio straipsnio tikslas yra atskleisti 1932 ir 1940 metais parengtų projektų, rastų Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje, turinį bei rengimo aplinkybes.
    1
 • Publication
  Administracinės teisės samprata ir mokslas tarpukario Lietuvoje
  [Concept and science of administrative law in the interwar period in Lithuania]
  research article
  Teisė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018, t. 106., p. 80-98
  Gian Domenico Romagnosi 1814 m. išleido pirmą knygą apie administracinę teisę. Pirmąją administracinę bylą Prancūzijoje Ginčų teismas išnagrinėjo 1873 m. Teisininkas Antoni Okolski lenkų kalba administracinės teisės apibrėžimą pateikė 1880 m. Tarpukario Lietuvoje nei valstybė, nei aukštoji mokykla savo lėšomis neišleido nė vieno administracinės teisės vadovėlio, studijos ar mokomosios priemonės. Tačiau kai kurie šios teisės šakos institutai buvo analizuoti pavieniuose straipsniuose ir studijose. Taigi šio tyrimo tikslas – išanalizuoti straipsnius ir studijas, nes tai leidžia nustatyti administracinės teisės mokslo vystymąsi ir tuometes administracinės teisės problem
    16  6