Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20871
Now showing 1 - 5 of 5
 • Publication
  Bankroto proceso administravimo išlaidų nustatymo ir apmokėjimo problemos
  [Problems of Determination and Payment of Bankruptcy Administration Costs]
  research article
  Tamošiūnienė, Egidija
  ;
  ; ;
  Teisė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021, t. 120., p. 21-35
  Šiame straipsnyje tęsiamas juridinių asmenų nemokumo proceso ypatumų tyrimas ir nagrinėjamos juridinių asmenų bankroto proceso administravimo išlaidų nustatymo ir apmokėjimo problemos. Autoriai analizuoja, kokie yra šių išlaidų požymiai bankroto procese ir kaip jos gali būti identifikuojamos ir kokiais kriterijais remiantis turi būti nustatomos. Taip pat vertinama, kokia tvarka administravimo išlaidos apmokamos tais atvejais, kai neviršija administravimo išlaidų sąmatos, ją viršija ar juridinio asmens turto nepakanka joms atlyginti.
    4  4
 • Publication
  Juridinių asmenų nemokumo proceso veiksmingumo užtikrinimas
  [Assurance of the effectiveness of corporate insolvency proceedings]
  research article
  Tamošiūnienė, Egidija
  ;
  ; ;
  Teisė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020, t. 116., p. 24-35
  Šiame straipsnyje nagrinėjamos kai kurios Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – ir JANĮ) taikymo problemos, susijusios su nemokumo proceso veiksmingumo užtikrinimu. Nors naujuoju nemokumo įstatymu siekiama užtikrinti veiksmingą nemokumo procesą, tam tikrų JANĮ nuostatų analizė atskleidžia šio įstatymo nuostatų neaiškumus, galinčius daryti reikšmingą įtaką šio proceso veiksmingumui.
    21  4
 • Publication
  Nemokumo proceso inicijavimo veiksmingumo problemos
  [Problems of Ensuring the Effective Commencement of Insolvency Proceedings]
  research article;
  Tamošiūnienė, Egidija
  ;
  ;
  Teisė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020, vol. 117., p. 47-63
  Straipsnyje analizuojamos juridinių asmenų nemokumo proceso inicijavimo stadijos problemos. Naujasis Juridinių as-menų nemokumo proceso reguliavimas, kuris įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d., reformavo Lietuvos Respublikos bankroto ir restruktūrizavimo procesus ir nustatė naują nemokumo proceso inicijavimo tvarką. Taip pat analizuojama, kaip nauja juridinių asmenų nemokumo proceso inicijavimo tvarka suderinama su nemokumo proceso veiksmingumo tikslu.Aptariama, kokie asmenys turi teisę ar pareigą inicijuoti nemokumo procesą. Straipsnyje keliamas klausimas, kokias pareigas įmonei susidūrus su nemokumo problemomis ir inicijuojant nemokumo procesą turi įmonės vadovas ir kokia tvarka šios pareigos turi būti vykdomos.Straipsnyje nagrinėjama, kokia tvarka turi būti inicijuojamas nemokumo procesas, siunčiami pranešimai apie ketinimą inicijuoti šį procesą. Nustatyta, kad įstatyme reglamentuojama informavimo apie ketinimą inicijuoti nemokumo procesą tvarka yra formali, neskatina skolininko ir kreditorių bendradarbiavimo, neužtikrina realaus informavimo garantijų.Autoriai taip pat nagrinėja naują susitarimo dėl pagalbos institutą nemokumo teisėje. Straipsnyje teigiama, kad tokio susitarimo tikslas yra sudaryti sąlygas skolininkui ir kreditoriams susitarti dėl skolininko prievolių modifikavimo, kad būtų išvengta formalių nemokumo procedūrų
    12
 • Publication
  Turto administravimas ir realizavimas įmonių bankroto procese
  [The administration and realization of estate in corporate bankruptcy proceedings]
  research article
  Teisė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019, t. 112., p. 203-216
  Efektyvus įmonės turto administravimas ir realizavimas yra svarbūs įmonės ir jos kreditorių interesų apsaugai bankroto procese. Šie veiksmai leidžia nutraukti bankroto procesą, jei įmonės mokumas yra atkuriamas, kreditorių reikalavimai yra patenkinami ar sudaroma taikos sutartis. Pagrindinis reikalavimas, kad turto administravimas būtų efektyvus, yra jį didinti. Esminis įmonės turto pardavimo reikalavimas yra realizuoti jį kuo didesne kaina rinkoje. Pradinė parduodamo turto kaina nustatoma atsižvelgiant į jo ypatumus, galimus pirkėjus, pardavimo proceso trukmę. Teismas turi teisę įsiterpti į kreditorių kompetenciją ir nustatyti pradinę parduodamo turto kainą tik išimtiniais atvejais, kai yra vilkinamas bankroto procesas ir kreditoriai nesugeba šios kainos nustatyti savo sutarimu.
    2
 • Publication
  Kreditorių teisė gauti informaciją įmonių bankroto procese
  [Creditor’s Right to Information in Corporate Bankruptcy Proceedings]
  research article
  Teisė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019, t. 113., p. 108-122
  A creditor’s right to information in corporate bankruptcy proceedings is coupled with an effective use of other rights and participation in the decision-making process. A concrete model of information provision (directly or indirectly; individually or through a creditor meeting) depends on the national regulation of corporate bankruptcy proceedings. Such information shall be interpreted broadly, including not only data that are directly related to the corporate bankruptcy proceedings, but also information related to the debtor’s commercial activities, contracts, and assets. A creditor meeting decides how creditors can get information. Such a decision shall be not discriminate creditors and unproportionally burden the bankruptcy administrator. Nevertheless, a creditor’s right to information can be lawfully restricted. For instance, creditors may be required to sign a promise of confidentiality and use information only for legitimate purposes in the bankruptcy proceedings. The costs incurred by a bankruptcy administrator in providing creditors with the requested information shall not to be considered as administrative costs and each creditor shall bear the actual cost. The new regulation of corporate bankruptcy (insolvency) proceedings, which enters into force on 1 January, 2020, will not amend creditors’ right to information significantly. Nevertheless, the new law establishes the principle of transparency (Lith. skaidrumo principas), which recognizes the importance of information in corporate insolvency proceedings and establishes some exceptions in the application of this general principle (the protection of personal information and trade secrets).
    5  2