Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20871
Now showing 1 - 10 of 10
 • Publication
  Intelektinės nuosavybės teisių doktrinos
  [Doctrines of intellectual property rights]
  research article
  Teisė: mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, t. 73., p. 24-37
  Straipsnyje analizuojamos istoriškai svarbiausios tradicinės, taip pat šiuolaikinės intelektinės nuosavy­bės teisių filosofinės doktrinos, siekiama atskleisti intelektinės nuosavybės teisių tikslus ir paskirtį, išana­lizuoti teorijų įtaką teisėkūrai ir teisei taikyti.
    1  7
 • Publication
  Intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje ypatumai ir teisinis reglamentavimas
  [Intellectual property in cyberspace: specifics and legal regulation]
  research article
  Teisė : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, t. 71., p. 41-52
  Straipsnyje nagrinėjama intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje samprata, pagrindinės reglamentavimo kryptys ir reikšmė, siekiant sukurti inovacijoms ir žinių ekonomikos plėtrai palankią teisinę aplinką, pateikiami teisinio reglamentavimo tobulinimo siūlymai.
    6
 • Publication
  Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo teisinio reguliavimo problemos
  [Probleme der Rechtlichen Reglamentierung der Umweltverträglichkeitsprüfung]
  research article
  Ragulskytė-Markovienė, Rasa
  Teisė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, t. 72., p. 35-49
  Poveikio aplinkai vertinimo procedūra Lietuvoje atliekama jau ilgą laiką, tačiau nuolat iškyla tam tikrų teisinio reguliavimo netobulumo aspektų. Pastaraisiais metais daug dėmesio skiriama visuomenės dalyvavimui šiame procese. Straipsnyje pateikiama dabar galiojančio teisinio reguliavimo poveikio aplinkai vertinimo srityje analizė, iškeliami probleminiai klausimai, siūlomi jų sprendimo variantai.
 • Publication
  Kankinimo samprata tarptautinėje teisėje
  [The concept of torture in international law]
  research article;
  Teisė : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, t. 71., p. 7-24
  Straipsnyje nagrinėjama kankinimo samprata tarptautinėje teisėje: detalizuojami sudedamieji kankinimo sąvokos elementai, atskleidžiamos jų turinio nustatymo problemos. Autoriai analizuoja, kas lėmė tarptautinėje teisėje vyraujančios kankinimo sąvokos, siejamos su tyčiniu specialaus subjekto veikimu ar neveikimu, kuriuo aukai sukeliamas stiprus fizinis ar psichinis skausmas ar kančia, nustatymą. Įvardijami kankinimo sampratos skirtumai, atsižvelgiant į tai, ar tarptautinės teisės nuostatomis reguliuojama individuali asmens baudžiamoji ar valstybės, pažeidusios tarptautinius įsipareigojimus, atsakomybė.
    4  2
 • Publication
  Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų tyrimai : metodologiniai aspektai
  [Measuring intellectual property infringements : methodological aspects]
  research article;
  Teisė : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008, t. 68., p. 37-50
  Intelektinės nuosavybės pažeidimų mastas ir pažeidžiamumas apskritai turi stiprią įtaką teisėdarai ir teisei taikyti. Remiantis tarptautinių organizacijų atliktais tyrimais Lietuvos Respublika yra laikoma valstybe, kurioje intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų mastas yra ypač didelis, todėl, siekiant užkardyti intelektinės nuosavybės pažeidimus, Lietuvoje 1996-2000 m. nustatyta griežta intelektinės nuosavybės įstatyminė apsauga, kuri netgi viršija tarptautinius reikalavimus. Ypač griežta - civilinė atsakomybė, o priteisiamos žalos atlyginimo sumos siekia dešimtis ar net šimtus tūkstančių litų. Kadangi intelektinės nuosavybės pažeidimų tyrimai pateikiami kaip pagrindas nustatyti griežtą teisinę atsakomybę, siekiant išvengti socialinių-ekonominių iškraipymų, svarbu, kad šie tyrimai būtų objektyvūs ir metodologiškai patikimi. Straipsnyje yra nagrinėjamos intelektinės nuosavybės pažeidimų (dažnai įvardijamų - intelektinės nuosavybės piratavimu) masto įtaka teisėdarai ir teisei taikyti, taip pat pažeidimų mastui tirti taikomos metodologijos. Analizuojami svarbiausių tarptautinių organizacijų tyrimai ir esami oficialūs intelektinės nuosavybės pažeidimų tyrimai Lietuvoje. Daroma išvada, kad intelektinės nuosavybės teisė pasikliauja abejotino objektyvumo tyrimais, taip pat pateikiamos sisteminės rekomendacijos dėl intelektinės nuosavybės pažeidimų tyrimų Lietuvoje perspektyvos, siekiant sumažinti perdėto intelektinės nuosavybės pažeidžiamumo įtaką intelektinės nuosavybės teisei.
    1
 • Publication
  Teroristų veiksmai kaip ginkluotas užpuolimas
  [Terrorist acts as armed attack]
  research article
  Teisė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008, t. 66, Nr. 2., p. 99-111
  Straipsnyje aptariama, ar teroristų veiksmai pagal savo pobūdį ir juos atliekantį subjektą gali būti laikomi ginkluotu užpuolimu, suteikiančiu valstybei teisę į savigyną pagal Jungtinių Tautų chartijos 51 straipsnį. Ar teroristų veiksmai pagal savo pobūdį yra ginkluotas užpuolimas, analizuojama pagal tai, kokius ginklus jie naudoja, pagal žalos pobūdį, užpultos valstybės ir tarptautinę reakciją į įvykius.
 • Publication
  Neįprastai mažos pasiūlytos kainos koncepcijos taikymo ypatumai pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos viešųjų pirkimų teisę
  [The peculiarities of application of the concept of abnormally low offer according to the law of public procurement of European Community and Lithuania]
  research article
  Teisė : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008, t. 67., p. 7-24
  Viešųjų pirkimų teisės taikymo praktika Lietuvoje vis dar formuojasi, nors šios srities teisinis reguliavimas nacionaliniu lygiu egzistuoja daugiau nei dešimtmetį. Pavieniai viešųjų pirkimų teisės institutai, įskaitant ir neįprastai mažos pasiūlytos kainos koncepciją, yra nauji ir praktinis jų įgyvendinimas yra susijęs su daugeliu klausimų, į kuriuos atsakymų stinga tiek teisės doktrinoje, tiek teismų praktikoje. Todėl ši publikacija yra aktuali. Be to, jos aktualumą lemia ir teoriniu lygiu netirta tema – neįprastai maža pasiūlyta kaina atliekant viešąjį pirkimą. Šis straipsnis skiriamas nurodytos temos analizei, jos tyrimui ES viešųjų pirkimų ir nacionalinės teisės požiūriu ir pateikti su tuo susijusias praktines išvadas.
    2  1
 • Publication
  Sintetinis nusikaltėlio asmenybės formavomosi modelis
  [The synthetic model of criminal personality]
  research article
  Pocius, Arvydas
  Teisė : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007, t. 64., p. 92-109
  An article is discussing the problem related to the development of the criminal personality. The criminal personality can't be developed immediately. The criminal personality is being formed step by step. Various social, psychosocial and environment aspects influence it. The aforementioned aspects can be evaluated positively or negatively. If the formation of personality was based on the negative impact factors, the personality of criminal started to form. While investigating into the criminal personality the method of system analysis was applied. According to this method, a synthetic model of criminal personality has been created. The model mentioned includes a pre-criminal preschool stage of the criminal personality formation, a pre-criminal formal school stage of the criminal personality formation, a pre-criminal informal school stage of the criminal personality formation, a stage of the criminal personality formation and a post-criminal stage of the criminal personality evolution. All these stages are coherent with personality crisis. Pre-criminal preschool stage of the criminal personality formation is characterized by the beginning of the criminal personality formation. It is influenced by improper socialization gained in family. Pre-criminal formal school stage influenced by improper socialization gained in school and personality accentuations. It can be connected to immoral behavior. Pre-criminal informal school stage of criminal personality formation influenced by improper socialization in informal group and working environment. It can be also connected to immoral behavior and committing the administration law violence. Committing a crime within the stage of the criminal personality evolution shall be the feature of the criminal personality criminalization. Needs of antisocial personality shall focus the criminal personality on criminal actions. The needs mentioned should be often satisfied by illegal ways - by committing crimes.
 • research article
  Bužinskas, Gintautas
  ;
  Kliukaitė, Jovita
  Teisė : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007, t. 63., p. 16-32
  Finansų teisė yra jauna ir nauja teisės šaka. Mokslo atžvilgiu ji nėra plačiai nagrinėta. Šio straipsnio tikslas yra per analitinę prizmę pažvelgti į pagal sėkmingai veikiančio Vokietijos centrinio banko (Deutsche Bundesbank) modelį sukurto Europos centrinio banko raidą, panagrinėti jo atsiradimo istoriją Europos Sąjungos formavimosi kontekste, paanalizuoti šio banko atliekamas funkcijas, kuo jos skiriasi nuo Europos centrinių bankų sistemos ir ES šalių nacionalinių centrinių bankų vykdomų funkcijų, ir euro zonos aspektu aptarti galimas Europos centrinio banko raidos perspektyvas.
 • research article;
  Juška, Arūnas
  ;
  Johnstone, Peter
  ;
  Pozzuto, Richard
  Global Crime. Abingdon : Routledge, 2004, Vol. 6, no. 2., p. 201-221
  This paper analyzes the dynamics of organised crime in post-socialist Lithuania. Three overlapping periods in evolution of organised crime are discerned. During the mid 1980s organised crime emerged with the attempts to liberalise the state socialism by legalizing cooperative and individual property as a basis for economic activities. By the early 1990s organised crime in Lithuania began to metamorphose from illegal manufacturing to opportunistic criminality associated with the privatisation of state property. Since the mid 1990s organised crime has again undergone change. It has entered what could be termed a maturation phase. This maturation was influenced by a number of factors including; the end of the privatization process, resumed growth of the economy, development of the legal and fiscal infrastructure to regulate a market economy, and increasing effectiveness and successes of policing in Lithuania [1]. In this article the political, socio-economic, organisational and cultural factors that influenced the dynamics of change in organised crime are analyzed.