Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20617
Now showing 1 - 8 of 8
 • Publication
  Kolektyvinio intelekto svarba įgyvendinant universitetų „trečiąją misiją“
  [The importance of collective intelligence implementing the ‘third mission’ of universities]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014, [Nr.] 4(2)., p. 361-369
  Tikslas – tradicinio universiteto transformacija – natūralus procesas, kurį suponuoja ne tik teorinis ar praktinis verslaus universiteto sąvokos patrauklumas, bet ir ekonominių ir socialinių pokyčių būtinybė. Atsižvelgiant į tai, kad universitetai yra svarbūs „trigubos spiralės“ modelio (universitetas–verslas–valstybė) veikėjai, straipsnyje remiantis mokslinės literatūros analize grindžiama kolektyvinio intelekto svarba įgyvendinant universitetų „trečiosios misijos“ hibridinio „trigubos spiralės“ modelio plėtrą. Metodologija – mokslinės literatūros analizė. Rezultatai – atlikus mokslinės literatūros analizę pateikiamos teorinės įžvalgos, kurios vėliau bus tikrinamos empiriniais tyrimais. – Pateikiama universitetų „trečiosios misijos“ samprata. – Išskirtas verslaus universiteto vaidmuo įgyvendinant „trečiąją misiją“. – Pabrėžta kolektyvinio intelekto svarba įgyvendinant universitetų „trečiąją misiją“. Praktinė reikšmė – atsižvelgiant į sparčių pokyčių būtinybę Lietuvos ir apskritai Rytų Europos šalių universitetuose straipsnyje pabrėžta kolektyvinio intelekto svarba įgyvendinant „trečiąją misiją“. Tikimasi, kad tarpdisciplininės diskusijos paskatins unikalių sprendimų paiešką. Orginalumas / Vertingumas – pati kolektyvinio intelekto sąvoka nėra nauja, tačiau straipsnyje iškelta kolektyvinio intelekto svarba įgyvendinant „trečiąją misiją“ versliuose universitetuose bei hibridinio „trigubos spiralės“ modelio plėtrai nėra išsamiai tyrinėta, todėl tikimasi paskatins tolesnius tyrimus analizuojama tematika.
    2  1
 • Publication
  Informacinės infrastruktūros galimybės vertinti aplinkos ir vandens taršos kokybę įgyvendinant darnaus vystymosi sprendimus
  [Possibilities of information infrastructure in evaluation of environmental pollution and water quality by implementing the solutions of sustainable development]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014, [Nr.] 4(1)., p. 221-233
  Tyrimo apribojimai – įgyvendinant inovacinius sprendimus su ekonomikos plėtra susijusiose srityse, veiksniai, darantys įtaką darniam vystymui, ir jų rodiklių sistemos keisis. Analizuojant aplinkos kokybės sprendimus dėmesys komponentams – orui, vandeniui, klimato kaitai, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei didės. Praktinė reikšmė – tyrimas atskleidžia darnaus vystymo reikalavimų vykdymo galimybes nuotekų apskaitos ir vandenvalos sektoriaus veikloje, identifikuoja egzistuojančias problemas, kurias reikia spręsti, norint užtikrinti vandens kokybę ir švarią aplinką. Originalumas / vertingumas – straipsnyje analizuojamos problemos, susijusios su aplinkos užterštumo situacijos vertinimu, tinkamų rodiklių paieška, kurie leidžia atskleisti vandens užterštumo būklę nutekamuosiuose vandenyse Baltijos jūros regione. Pateikti tyrimo rezultatai vandens taršos kokybei vertinti įgyvendinant darnaus vystymosi sprendimus.
    3
 • research article;
  Carosi, Andrea
  ;
  Vallesi, Paolo
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014, [Nr.] 4(2)., p. 318-332
  There is a number of e-tools designed for exchange of information at different levels (global, EU, national, local, organizational), serving for different tasks of pre-, during or/and post-disaster management. Those could be grouped by their purposes to the following ones: e-tools for warning of communities at risk, based on broadcasting; WebGIS-based crowdsourcing platforms to collect and update user generated content; Open-source ICT platforms Oriented on Public awareness on natural disasters; ICTs for civil protection planning, decision making for response, recovery and allocation of resources in case of disasters. The most oriented on public engagement are broadcasting and crowdsourcing based ICT tools. However, the empirical research revealed that use of such kind of social technologies by Lithuanians remains relatively vague in terms of public activity: crowdsourcing platforms are mostly uploaded with small-scale problems of everyday life character, and use of the broadcasting services among citizens is not popular enough yet, and some organizational and technological barriers worsen situation even more. This could point to an assumption that Lithuanian society does not percept disasters as real threats for their lives, health, property or environment. Research limitations – The current research is not sophisticated with the comparative analysis of experiences of foreign countries in application of broadcasting and crowdsourcing based technologies for increasing societal resilience. Such analysis could be useful for development of effective means for enhancing public awareness on disasters, consequently – for building safety culture in Lithuania by application of social technologies. Therefore, investigation of good praxis could be considered as a relevant topic for further research. [...]
    3
 • Publication
  Naujosios komunikacinės technologijos: skaitmeninių žurnalų planšetiniams kompiuteriams leidyba Lietuvoje
  [New communication technologies: publishing of digital magazines for tablet computers in Lithuania]
  research article
  Gudinavičius, Arūnas
  ;
  Ferevičiūtė, Emilija
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014, [Nr.] 4(1)., p. 205-220
  Tikslas – išanalizuoti vienos iš naujųjų informacinių komunikacinių technologijų – skaitmeninių žurnalų planšetiniams kompiuteriams leidybos 2011‒2012 metų Lietuvos situaciją, taip padedant pagrindą tokių technologijų galimybių ir ateities perspektyvų rinkoje įvertinimui. Metodologija – tyrimo metodika grindžiama apibendrinimo bei palyginamosios analizės metodais. Atlikta asortimento analizė. Indukcinio svarstymo metodas taikytas konkretizuojant skaitmeninių žurnalų planšetiniams kompiuteriams leidybos produktų tipus. Analizuojant gautus rezultatus, pasitelkti lyginamasis metodas ir ekstrapoliacija, leidžianti apibrėžti rinkos veiksnių poveikį tolesniam skaitmeninių žurnalų leidybos rinkos vystymui Lietuvoje. Rezultatai – atskleidžiama esama skaitmeninių žurnalų planšetiniams kompiuteriams rinkos situacija, teigiama, kad tolesnei skaitmeninių žurnalų rinkos plėtrai reikalingas stiprus konkurentas-inovatorius, kuris formuotų informuotų skaitytojų auditoriją, paskatintų kitus leidėjus keisti strategiją išnaudojant skaitmeninių žurnalų inovatyvias technologines galimybes. Tyrimo ribotumas – niekur nėra oficialiai registruojami leidžiami skaitmeniniai žurnalai planšetiniams kompiuteriams, nėra kaupiama statistika, dėl to apsunkinama asortimento analizė. Praktinė reikšmė – nušviesta rinkos situacija leidžia daryti tam tikras išvadas ne tik esamiems rinkos dalyviams, bet ir ketinantiems naujai įsitraukti. Originalumas / vertingumas – straipsnyje pateikiami tyrimo rezultatai, kurie atskleidžia esamą situaciją rinkoje bei leidžia įžvelgti efektyvesnį skaitmeninių žurnalų planšetiniams kompiuteriams galimybių panaudojimą Lietuvoje. Mokslinių darbų šia tema analizuojant Lietuvos situaciją kol kas nėra.
    1  1
 • Publication
  Elektroninio parašo ir laiko žymos įtaka elektroninių sutarčių apsaugai
  [Impact of electronic signatures and time stamping for the protection of electronic agreements]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, [Nr.] 2(2)., p. 483-501
  Praktinė reikšmė – sėkmingas elektroninio verslo plėtojimas praktiškai neįmanomas be elektroninių sutarčių. Verslą vystantiems tarptautiniu mastu tai yra dar svarbiau, nes elektronines sutartis galima operatyviai ir gerokai pigiau pasirašyti ir perduoti nei paprastu paštu ar tiesiogiai vykstant į užsienio šalį pas partnerius ar klientus. Tačiau pagrindinės praktinės problemos iškyla dėl informacijos patikimumo, ir pagrindinė praktinė problema – informacijos pateikusio konkretus asmens ir elektroninės sutarties turinio kelyje nuo siuntėjo iki gavėjo vientisumo užtikrinimas. Būtent šiais praktiniais tikslais ir buvo sukurtas elektroninis parašas bei laiko žyma, kurie garantuoja pasirašytų elektroninių duomenų autentiškumą, įgalina patikrinti pasirašiusio asmens tapatybę, įrodo, kad elektroninė sutartis nebuvo pasirašyta atgaline data bei užtikrina sandorio pirmumo teisę. Originalumas – darbo originalumą straipsnyje atspindi elektroninio parašo ir laiko žymos kūrimo bei diegimo technologiniai ir teisiniai aspektai, juos susaistant tarpdisciplininiais ryšiais ir atliekant šių inovatyviųjų technologinių-teisinių konstruktų sisteminę analizę, šių technologinių naujovių privalumų ir trūkumų išskyrimą lyginamuoju aspektu. Mokslinio straipsnio originalumas taip pat atsispindi analizuojant aktualius elektroninio parašo ir laiko žymos panaudojimo klausimus, susijusius su įvairiomis neteisėtos veikos ar netinkamo reguliavimo teisinėmis grėsmėmis, kylančiomis elektroninių sutarčių apsaugai. Tyrimo tipas – elektroninio parašo ir laiko žymos kūrimo bei diegimo technologinių ir teisinių aspektų, užtikrinant elektroninių sutarčių teisinę apsaugą, problematikos pristatymas.
    5
 • Publication
  Elektroninių rinkimų sistemų konstravimo principai, modeliai ir jų apsaugos užtikrinimas
  [Models and principles of designing e'voting systems, ensuring its protection]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, [Nr.] 2(2)., p. 376-389
  Praktinė reikšmė – atlikus elektroninių rinkimų sistemų kontstravimo principų sisteminę analizę bei lyginamuoju aspektu išanalizavus elektroninių rinkimų sistemų modelius išryškėję tam tikri privalumai ir trūkumai leistų efektyviau į įvairių šalių valstybės valdymo sistemas integruoti naujai kuriamus elektroninių rinkimų modelius, apibrėžiant šių modelių taikymo ypatumus svarbiausiuose strateginuose dokumentuose ir kituose nacionaliniuose teisės aktuose. Originalumas – darbo originalumą straipsnyje atspindi elektroninių rinkimų sistemų konstravimo ypatumų sisteminė analizė, išskiriant šešis pagrindinius bendruosius ir svarbiausius šių sistemų konstravimo principus, įvairių pasaulio mokslininkų sukurtų ir siūlomų elektroninių balsavimo (rinkimų) sistemų modelių koncepcinė analizė, šių modelių bendrųjų privalumų ir trūkumų išskyrimas lyginamuoju aspektu. Mokslinio straipsnio originalumas taip pat atsispindi elektroninių rinkimų modelių įgyvendinimo kontekste analizuojant aktualius klausimus, susijusius su grėsmėmis, kylančiomis elektroninių rinkimų sistemoms ir galimiems šių sistemų kompromitavimo metodams. Tyrimo tipas – e. rinkimų sistemų konstravimo principų, modelių ir šių sistemų pažeidimų bei apsaugos problematikos pristatymas.
    4
 • Publication
  Theoretical insights for developing the concept of social technologies
  [Koncepcijos „Socialinės technologijos“ vystymo teorinės įžvalgos]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, [Nr.] 2(2)., p. 263-272
  Social technologies continue to grow in popularity in society. Even though the term “social technology” is most commonly used to refer to new social media such as Twitter and Facebook, a redefinition of this concept based on the original definition is needed. Nowadays the concept of “social technology” has several aspects, which destabilize the dominant image of technology. It emphasizes the social sciences and the humanities as shapers of society, reconsiders the strength of “soft technologies.” The aim of this paper is to provide rich insight into the concept of social technologies’ and to develop the meaning of social technologies in information and knowledge society by analysing new needs and application forms of social technologies.
    1
 • Publication
  E-democracy projects in the regions of Lithuania
  [Lietuvos regionų elektroninės demokratijos projektų įvertinimo aspektai]
  research article
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, [Nr.] 2(2)., p. 404-419
  Purpose—the purpose of the article is to analyse and evaluate e-participation projects in Lithuanian municipalities on the peculiarities of involving different social technologies. Design/methodology/approach is based on analysis of scientific literature, projects reports and comparative analysis of websites under new index for assessment of e-democracy projects. Findings—the paper presents an original overview of municipalities’ e-participation projects and its peculiarities on the support of different tools and technologies. Research limitations/implications—this research deals only with documents and opinions of municipalities and is limited to one side of the e-participation process. In order to generalize the research findings, further investigation should include empirical surveys of citizens’ opinions concerning the effectiveness of e-participation projects. Practical implications—the results can be used to improve collaboration of citizens with public servants in e-participation projects that are important to Lithuanian institutions. Originality/Value—evaluation of e-participation projects in the new index for assessment in Lithuanian municipalities has not yet been examined deeply enough.