Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20617
Now showing 1 - 6 of 6
 • Publication
  Prekių ženklo kūrimas ir stiprinimas elektroninės rinkodaros priemonėmis
  [Brand building and enhancement with electronic marketing tools]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013, [Nr.] 3(1)., p. 130-148
  Tikslas – išanalizavus prekių ženklo ypatumus elektroninėje erdvėje, pateikti projektinį prekių ženklo kūrimo ir stiprinimo elektroninėmis rinkodaros priemonėmis modelį. Metodologija – sisteminės, lyginamosios koncepcinės analizės bei dinaminio modeliavimo metodai leido nustatyti prekių ženklo vaidmenį elektroninės rinkodaros kontekste bei sukurti konceptualų prekių ženklo kūrimo ir stiprinimo elektroninės rinkodaros priemonėmis proceso modelį. Rezultatai – atskleisti prekių ženklo koncepcinės idėjos šaltiniai, prekių ženklo komponentai, prekių ženklui elektroninėje erdvėje įtakos turintys veiksniai bei nustatytos elektroninės rinkodaros priemonės, galinčios sukurti teigiamą prekių ženklo patirtį, skatinančią konversiją į pardavimus elektroninėje erdvėje. Praktinė reikšmė – įmonių vadovai ir rinkodaros specialistai gali pasinaudoti siūlomu prekių ženklo kūrimo ir stiprinimo elektroninės rinkodaros priemonėmis proceso modeliu bei parinkti efektyviausias elektroninės rinkodaros priemones, įgyvendinančias jų prekių ženklo esmę ir kuriančias prekių ženklo patirtį. Originalumas – darbe pateikiama išsami prekių ženklo kūrimo ir stiprinimo koncepcinė analizė, leidusi nustatyti elektroninės rinkodaros priemonių vietą ir panaudojimo tikslus prekių ženklo kūrimo ir stiprinimo procese.
    3  2
 • Publication
  Peculiarities of electronic public services implementation in European Union and Lithuania
  [E. valdžios paslaugų diegimo ypatumai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013, [Nr.] 3(2)., p. 372-389
  Also, the main problems were encountered in implementing electronic public services, best practices in the EU countries, regulation and development perspectives of electonic public services in Lithuania. Practical implications – the most important electronic government (hereinafter – e-government) services development principles, problems, best practices, regulation and development perspective of Lithuania reflect the practical implications. This information could be used in order to develop electronic public services implementation. Originality/value – electronic public services were analyzed through theoretical aspects: principles, models and implementation issues. Peculiarities of electronic public services implementation in the EU’s experience were discussed, touching the issue of electronic public services, involving EU documents, countries of good practice, Lithuanian electronic public services regulatory issues and development perspective.
 • Publication
  Socialinio marketingo technologijų taikymo galimybės elektroninės valdžios paslaugų viešinimui
  [Application possibilities of social marketing technologies for publicity of electronic government services]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013, [Nr.] 3(1)., p. 39-52
  Praktinė reikšmė – atlikus socialinio marketingo technologijų taikymo analizę, išryškėjo tam tikri probleminiai klausimai, todėl jų sprendimo būdai leistų efektyviau įgyvendinti socialinio marketingo technologijas įvairių šalių valstybės valdymo įstaigose jų vykdomų projektų taikymo kontekste. Originalumas – darbo originalumą straipsnyje atspindi sudarytas dvipakopis socialinio marketingo technologijų ir priemonių taikymo teorinis modelis, kuris iš esmės pateikia bendrus reikalavimus, reikalingus socialinio marketingo kampanijai parengti, taikyti ir toliau plėtoti.
    1
 • Publication
  Elektroninio parašo ir laiko žymos įtaka elektroninių sutarčių apsaugai
  [Impact of electronic signatures and time stamping for the protection of electronic agreements]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, [Nr.] 2(2)., p. 483-501
  Praktinė reikšmė – sėkmingas elektroninio verslo plėtojimas praktiškai neįmanomas be elektroninių sutarčių. Verslą vystantiems tarptautiniu mastu tai yra dar svarbiau, nes elektronines sutartis galima operatyviai ir gerokai pigiau pasirašyti ir perduoti nei paprastu paštu ar tiesiogiai vykstant į užsienio šalį pas partnerius ar klientus. Tačiau pagrindinės praktinės problemos iškyla dėl informacijos patikimumo, ir pagrindinė praktinė problema – informacijos pateikusio konkretus asmens ir elektroninės sutarties turinio kelyje nuo siuntėjo iki gavėjo vientisumo užtikrinimas. Būtent šiais praktiniais tikslais ir buvo sukurtas elektroninis parašas bei laiko žyma, kurie garantuoja pasirašytų elektroninių duomenų autentiškumą, įgalina patikrinti pasirašiusio asmens tapatybę, įrodo, kad elektroninė sutartis nebuvo pasirašyta atgaline data bei užtikrina sandorio pirmumo teisę. Originalumas – darbo originalumą straipsnyje atspindi elektroninio parašo ir laiko žymos kūrimo bei diegimo technologiniai ir teisiniai aspektai, juos susaistant tarpdisciplininiais ryšiais ir atliekant šių inovatyviųjų technologinių-teisinių konstruktų sisteminę analizę, šių technologinių naujovių privalumų ir trūkumų išskyrimą lyginamuoju aspektu. Mokslinio straipsnio originalumas taip pat atsispindi analizuojant aktualius elektroninio parašo ir laiko žymos panaudojimo klausimus, susijusius su įvairiomis neteisėtos veikos ar netinkamo reguliavimo teisinėmis grėsmėmis, kylančiomis elektroninių sutarčių apsaugai. Tyrimo tipas – elektroninio parašo ir laiko žymos kūrimo bei diegimo technologinių ir teisinių aspektų, užtikrinant elektroninių sutarčių teisinę apsaugą, problematikos pristatymas.
    5
 • Publication
  Elektroninių rinkimų sistemų konstravimo principai, modeliai ir jų apsaugos užtikrinimas
  [Models and principles of designing e'voting systems, ensuring its protection]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, [Nr.] 2(2)., p. 376-389
  Praktinė reikšmė – atlikus elektroninių rinkimų sistemų kontstravimo principų sisteminę analizę bei lyginamuoju aspektu išanalizavus elektroninių rinkimų sistemų modelius išryškėję tam tikri privalumai ir trūkumai leistų efektyviau į įvairių šalių valstybės valdymo sistemas integruoti naujai kuriamus elektroninių rinkimų modelius, apibrėžiant šių modelių taikymo ypatumus svarbiausiuose strateginuose dokumentuose ir kituose nacionaliniuose teisės aktuose. Originalumas – darbo originalumą straipsnyje atspindi elektroninių rinkimų sistemų konstravimo ypatumų sisteminė analizė, išskiriant šešis pagrindinius bendruosius ir svarbiausius šių sistemų konstravimo principus, įvairių pasaulio mokslininkų sukurtų ir siūlomų elektroninių balsavimo (rinkimų) sistemų modelių koncepcinė analizė, šių modelių bendrųjų privalumų ir trūkumų išskyrimas lyginamuoju aspektu. Mokslinio straipsnio originalumas taip pat atsispindi elektroninių rinkimų modelių įgyvendinimo kontekste analizuojant aktualius klausimus, susijusius su grėsmėmis, kylančiomis elektroninių rinkimų sistemoms ir galimiems šių sistemų kompromitavimo metodams. Tyrimo tipas – e. rinkimų sistemų konstravimo principų, modelių ir šių sistemų pažeidimų bei apsaugos problematikos pristatymas.
    4
 • Publication
  Peculiarities of designing holistic electronic government services integration model
  [Holistinio elektroninės valdžios paslaugų integravimo modelio kūrimo ypatumai]
  research article
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011, [Nr.] 1(2)., p. 344-362
  Electronic Government Services Integration Model” in accordance with “E-Diamond” model basis and its practical application realization with the design of “The project of implementing the principle of online expert consultation on the model of electronic government services” for the future investigations. Originalit– the systematic, comparative analysis of the models of electronic government services carried out in the scientific work and the assessment of opportunities of their application in the self-government level have hardly been analyzed which makes the topic a novelty. With the help of the method of comparative analysis the models of electronic government services have been assessed and there has been distinguished the total of six. Two of them being the main common models of electronic government services have the features that enable the development of new models of electronic government services that are more targeted at changes taking place in public needs and inside organizational processes signifying the originality.