Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20617
Now showing 1 - 4 of 4
 • research article
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014, [Nr.] 4(1)., p. 168-178
  Research limitations – although the paper has successfully demonstrated that IoT provides vast amounts of data for people to process and create knowledge, this could be considered only as an initial phase in studying the field. IoT and its intelligent outcomes need more investigation in terms of real life case studies and industry reviews in order to create valid definitions, models and future guidelines. Practical implications – this study provides an exciting opportunity to advance our knowledge on Internet of Things and could be used as theoretical background for further analysis of emergence of collective intelligence in interactive networks of people and things. Value – to date there has been little research summarising scientific efforts in the field of IoT. This paper provides a general overview of the knowledge on IoT and could be used as guidelines for further research.
    2
 • Publication
  Kolektyvinio intelekto svarba įgyvendinant universitetų „trečiąją misiją“
  [The importance of collective intelligence implementing the ‘third mission’ of universities]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014, [Nr.] 4(2)., p. 361-369
  Tikslas – tradicinio universiteto transformacija – natūralus procesas, kurį suponuoja ne tik teorinis ar praktinis verslaus universiteto sąvokos patrauklumas, bet ir ekonominių ir socialinių pokyčių būtinybė. Atsižvelgiant į tai, kad universitetai yra svarbūs „trigubos spiralės“ modelio (universitetas–verslas–valstybė) veikėjai, straipsnyje remiantis mokslinės literatūros analize grindžiama kolektyvinio intelekto svarba įgyvendinant universitetų „trečiosios misijos“ hibridinio „trigubos spiralės“ modelio plėtrą. Metodologija – mokslinės literatūros analizė. Rezultatai – atlikus mokslinės literatūros analizę pateikiamos teorinės įžvalgos, kurios vėliau bus tikrinamos empiriniais tyrimais. – Pateikiama universitetų „trečiosios misijos“ samprata. – Išskirtas verslaus universiteto vaidmuo įgyvendinant „trečiąją misiją“. – Pabrėžta kolektyvinio intelekto svarba įgyvendinant universitetų „trečiąją misiją“. Praktinė reikšmė – atsižvelgiant į sparčių pokyčių būtinybę Lietuvos ir apskritai Rytų Europos šalių universitetuose straipsnyje pabrėžta kolektyvinio intelekto svarba įgyvendinant „trečiąją misiją“. Tikimasi, kad tarpdisciplininės diskusijos paskatins unikalių sprendimų paiešką. Orginalumas / Vertingumas – pati kolektyvinio intelekto sąvoka nėra nauja, tačiau straipsnyje iškelta kolektyvinio intelekto svarba įgyvendinant „trečiąją misiją“ versliuose universitetuose bei hibridinio „trigubos spiralės“ modelio plėtrai nėra išsamiai tyrinėta, todėl tikimasi paskatins tolesnius tyrimus analizuojama tematika.
    2  1
 • Publication
  How useful and possible collective intelligence technologies are in programming of public sector’s decisions?
  [Kiek galimos ir naudingos kolektyvinio intelekto technologijos programuojant viešojo sektoriaus sprendimus?]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013, [Nr.] 3(2)., p. 415-431
  Research limitations/implications – references used for the analysis on intelligence generated by many and collective intelligences technologies are not an exhaustive list within the field. Accomplished empirical research leans only upon analyses of Lithuanian experts. No technical insights into the technologies of collective intelligence are made. Practical implications – findings of the paper provide suggestions for improving strategy of decision making process in public sector, due to which efficient model for participation of citizens (and residents) is possible. Originality/value – the systemic analysis of concepts of collective intelligence and collective intelligence technologies and their adaption possibilities in public sector’s decisions is presented. A new viewpoint is given to means of citizens (and residents) participation in public matters. Programming of Lithuania’s public sector’s decisions is analyzed.
 • Publication
  Virtualių bendruomenių kolektyvinio intelekto galimybės ir iššūkiai spręsti visuomenei aktualias problemas
  [Potential and challenges of web-based collective intelligence to tackle societal problems]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013, [Nr.] 3(2)., p. 330-341
  Tačiau ne visos užtikrina kolektyvinį veikimą, kuris yra būtinas KI. Mokslininkai, analizuodami ir grupuodami internetinių terpių su KI požymiais įvairias charakteristikas, nustatė gana nedidelį rinkinį bendrų elementų, kuriuos pavadino KI genais, o jų kombinacijų visumą – KI genomu. Klasifikuojant šiuos genus naudojamos dvi poros klausimų: kas atlieka užduotis? kodėl jie tai daro? bei kas yra vykdoma? kaip tai yra daroma? Atsakymai į šiuos klausimus parodo, kokiais principais veikia KI formavimosi terpė. Tai svarbu žinoti kuriant sistemas, kuriose siekiama KI atsiradimo ir jo pritaikymo konkretiems tikslams pasiekti . Moksliniai tyrimai pagrindžia, kad KI turi potencialo spręsti viešąsias problemas. Tam kuriamos specialios virtualaus bendravimo platformos. Žvalgomasis Lietuvos virtualių socialinių projektų tyrimas parodė, kad tokių platformų daugėja, o jose veikiančių socialiai aktyvių narių skaičius auga. Svarbu, kad šie projektai turėtų leisti identifikuoti, svarstyti visuomenines problemas, ieškoti jų sprendimo alternatyvų, jas vertinti ir priimti sprendimus. Kaip tokie Lietuvos KI platformų pavyzdžiai buvo nagrinėti virtualūs socialiniai projektai Aš Lietuvai ir Lietuva 2.0. Šie projektai integruoja visus KI formavimosi ir jo pritaikomumo socialiniams iššūkiams spręsti elementus: gali pritraukti didelį skaičių geografiškai išsiskirsčiusių žmonių, turi technologinius sprendinius, leidžiančius identifikuoti, svarstyti visuomenines problemas ieškoti jų sprendimo alternatyvų, jas vertinti ir priimti sprendimus. Tačiau Lietuvos praktikos tyrimas neatskleidžia, ar šiose virtualiose terpėse atsiradęs KI yra ar gali būti pritaikomas praktikoje ir daryti realią įtaką viešosioms politikoms. Tyrimo apribojimai – šiame straipsnyje pateikiamas atvejų studijas galima vertinti tik kaip apžvalgines, reikalaujančias platesnių ir išsamesnių tyrimų. [...]