Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20617
Now showing 1 - 5 of 5
 • research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2015, t. 5, Nr. 1., p. 73-80
  Purpose – The purpose of this paper is to look at the factors driving online shopping and to develop an understanding of the factors influencing the online shopping by the consumers. This is done by exploring the factors that encourage consumers to shop online through analysis of such advantages as security, fast delivery, comparable price, convenience, cheaper prices and a wider choice. At the same time, the research project reveals the factors that are discouraging for consumers and the benefits received by buyers making purchases online. Specifically, the research explores how online shopping can be affected by such factors as age, gender or occupation. Design/methodology/approach – The factors that affect the consumer online shopping have been disclosed through quantitative research by analysing data collected via a web‐based questionnaire survey. The sample consisted of 183 Lithuanian consumers who were purchasing online. Findings –The empirical findings of this study indicate that the main factors influencing consumers to shop online are convenience, simplicity and better price. Analysis of socio-demographical characteristics such as gender has shown that men shop more often online because of the lower price. Respondents of the 25–35 year age group more often choose shopping online for such reasons as lack of time and a wide range of products. The most beneficial factor of shopping online was identified as a possibility to compare prices and buy at a lower price. Research limitations/implications – This study was done regarding only general conditions and the findings may not necessarily be applicable to a particular e-business. Therefore, in the future it would be highly encouraged to examine consumers’ attitudes towards specialized online shopping websites to look for differences by kind of products or services. Practical implications – Attributes identified by this study could help e-business developers to forme their marketing strategy, identify and remove the main obstacles to creating a highly convenient online shopping service to customers. Online stores can devote valuable corporate resources to better mapping of the online consumers’ behaviour, future technologies and developments. Originality/Value – This paper may be valuable for online retailers, as it will help them to attract consumers and enable to better form their e-marketing strategies allowing to understand the consumers’ changing needs and lifestyles as well as to to attract them with regard to their online shopping experience.
    39
 • research article
  Lopes, Ilídio Tomás
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014, [Nr.] 4(1)., p. 37-50
  Considering the intensity and categorisation of in information disclosure, a standard framework is required in order to ensure a dynamic comparison between companies or sectors. Research limitations. The scope of this research is the regulated market of Portugal. Further research can include sample companies listed in other European regulated markets or even non-listed companies. The selection of indicators for the proposed framework was based exclusively on frequencies and not on the value and importance attributed to them by stakeholders. Thus, a survey is required in order to certify that the selected indicators are the ones that best fit stakeholder expectations and needs. Furthermore, the research was based on website content and management report analysis that determines a certain level of subjectivity, natural source of interpretation biases. Practical implications. Empirical evidence is the basis for a structured KPI scoreboard proposal in order to ensure a periodical comparison between companies, from the perspective of external stakeholders. Originality/value. This paper grants and promotes an integrated overview about the key performance indicators expressly disclosed to stakeholders through Internet by Portuguese listed companies. This evidence has used scoreboard proposal as a basis for towards a comparative analysis in the traditional balanced scorecard perspectives. This scoreboard can be disclosed to the market by companies as a basis for an overall performance evaluation and business comprehensiveness. However, further developments are required, in particular in the domain of policy making. Information disclosed to the market is not regulated enough in order to minimise the performance analysis discretion and overall transparency.
 • Publication
  Kokybiniai vartotojų elgsenos tyrimai internete: metodologiniai iššūkiai
  [Methodological issues in online qualitative consumer behavior research]
  research article
  Paunksnienė, Žaneta
  ;
  Banytė, Jūratė
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013, [Nr.] 3(2)., p. 261-277
  Tyrimo ribotumas – straipsnyje aptariamos tik konkretaus tyrimo kontekste iškilusios problemos, palyginimui neįtraukiama daugiau pavyzdžių bei analizuojami tik su pristatomu tyrimu susiję aspektai. Toks požiūris neleidžia daryti bendrinio pobūdžio apibendrinimų. Praktinė reikšmė – unikaliu straipsnio turiniu siekiama praplėsti analogiškas studijas realizuojančių mokslininkų sprendimų galimybes. Originalumas / vertingumas – straipsnyje pateikiama analizė pagrįsta realiu internete įgyvendintu tyrimu, dėl ko teorinė diskusija iliustruojama praktiniais sprendimais, originaliai papildančiais esamas metodologines gaires.
    4
 • Publication
  Naudojimasis internetu, internetiniais socialiniais tinklais ir galimai patiriamos grėsmės: mokinių nuomonė
  [Using the internet, online social networks and potentially incurred risk: student opinions]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013, [Nr.] 3(1)., p. 53-67
  Mokslinėje literatūroje ir visuomenės informavimo priemonėse aptariami interneto, internetinių socialinių tinklų naudojimo nesaugumo klausimai. Ypač nesaugūs vaikai, todėl aktualu aptarinėti naudojimosi internetu, internetiniais socialiniais tinklais ypatumus ir galimas grėsmes, tirti, kokia vaikų nuomonė apie naudojimąsi internetu, ką jie mano apie patiriamas grėsmes. Tikslas – pristatyti mokinių nuomonę apie naudojimąsi internetu, internetiniais socialiniais tinklais ir jų galimai patiriamas grėsmes. Metodologija – mokinių nuomonės tyrimas atliktas 2012 m. gruodžio 17–21 d., taikyta mokslinės literatūros analizė ir anketinė apklausa. Anketinės apklausos duomenų analizavimas grindžiamas kiekybinės analizės (aprašomosios) ir kokybinio turinio (Content) analizės metodais. Statistiniai duomenys analizuoti kompiuterine programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21.0 for Windows. Rezultatai – tyrimu atskleistos gimnazijos mokinių naudojimosi internetu ir internetiniais socialiniais tinklais priežastys, naudojimosi ypatumai, mokinių patiriamos ir galimos patirti grėsmės. Tyrimo ribotumas – visapusiškesniam objekto pažinimui svarbūs tolesni tyrimai apimant įvairius regionus, reikalingas platesnis teorinis ir empirinis tyrimas analizuojant prevencijos galimybes. Praktinė reikšmė – tyrimas atskleidžia, kodėl mokiniai naudojasi internetu, internetiniais socialiniais tinklais, kaip viešina savo asmeninius duomenis, ar žino, ar atpažįsta galimas grėsmes internete, internetiniuose socialiniuose tinkluose. Išsamesnis problemos pažinimas sudaro sąlygas sėkmingiau organizuoti prevenciją, kad mokiniai saugiai naudotųsi internetu ir internetiniais socialiniais tinklais. Orginalumas / vertingumas – tyrimas naudingas, nes parodoma, kad nors mokiniai mano žiną, kaip saugiai naudotis internetu, dažnai nesupranta, neatpažįsta realių grėsmių pavojaus, manydami, kad grėsmės [...]
    35
 • Publication
  Elektroninių rinkimų sistemų konstravimo principai, modeliai ir jų apsaugos užtikrinimas
  [Models and principles of designing e'voting systems, ensuring its protection]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, [Nr.] 2(2)., p. 376-389
  Praktinė reikšmė – atlikus elektroninių rinkimų sistemų kontstravimo principų sisteminę analizę bei lyginamuoju aspektu išanalizavus elektroninių rinkimų sistemų modelius išryškėję tam tikri privalumai ir trūkumai leistų efektyviau į įvairių šalių valstybės valdymo sistemas integruoti naujai kuriamus elektroninių rinkimų modelius, apibrėžiant šių modelių taikymo ypatumus svarbiausiuose strateginuose dokumentuose ir kituose nacionaliniuose teisės aktuose. Originalumas – darbo originalumą straipsnyje atspindi elektroninių rinkimų sistemų konstravimo ypatumų sisteminė analizė, išskiriant šešis pagrindinius bendruosius ir svarbiausius šių sistemų konstravimo principus, įvairių pasaulio mokslininkų sukurtų ir siūlomų elektroninių balsavimo (rinkimų) sistemų modelių koncepcinė analizė, šių modelių bendrųjų privalumų ir trūkumų išskyrimas lyginamuoju aspektu. Mokslinio straipsnio originalumas taip pat atsispindi elektroninių rinkimų modelių įgyvendinimo kontekste analizuojant aktualius klausimus, susijusius su grėsmėmis, kylančiomis elektroninių rinkimų sistemoms ir galimiems šių sistemų kompromitavimo metodams. Tyrimo tipas – e. rinkimų sistemų konstravimo principų, modelių ir šių sistemų pažeidimų bei apsaugos problematikos pristatymas.
    4