Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/21175
Now showing 1 - 4 of 4
 • research article
  Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka = Public security of public order : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo akademija, 2020, [t.] 25., p. 377-388
  Each country’s culture consists of a mosaic of specific ethnic subcultures. Each of these cultures has its value and standard systems, patterns of behaviour and worldview. Thus, it is no surprise that people representing various cultural groups inevitably conflict. This article discusses the nature of intercultural conflicts, the reasons of their rise and their types. Although often the difference of cultures is emphasized as a substantial reason of intercultural conflicts, in real life communicating individuals who differ by their character features and their cultural and intellectual levels cause conflicts. Besides, quite a vital social phenomena as superstitions exists – a tendentious and hostile preconceived attitude. Superstitions have a big emotional critical mass, which place phenomenon in a twisted light and form a negative aggressive outlook of them. Superstitions stimulate negative forms of internecine communication which spill out into ethnic and intercultural conflicts. A proper attention for the acquisition of intercultural competences can become an effective assumption to suppress intercultural conflicts and to stimulate a complete communication and collaboration of representatives from different cultures.
 • Publication
  Williamo Shakespeare’o sonetų vertimai: Sigito Gedos bandymas
  [Translations of William Shakespeare’s sonnets: a variant translation by Sigitas Geda]
  research article
  Keblikaitė, Albina
  ;
  Pabarčienė, Reda
  ;
  Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Literatūrologija.. , 2014, T. 16, Nr. 2., p. 6-32
  Šiame studijinio pobūdžio straipsnyje analizuojami poeto Sigito Gedos atlikti Williamo Shakespeare’o sonetų vertimai į lietuvių kalbą (Vilnius: Žara, 2009). Atskleidžiama vertimų ir sekimų svarba formuojantis itališkajai bei angliškajai sonetų struktūrai; pateikiama trumpa Shakespeare’o sonetų vertimų į lietuvių kalbą ir jų tyrimų apžvalga; supažindinama su šiuolaikinėmis teorinėmis poetinio vertimo nuostatomis, liečiančiomis vertimo adekvatumo, ekvivalentiškumo, kultūrinių realijų perteikimo klausimus (James S. Holmes, Francis R. Jones, Raymond van den Broeck, Theodore Horace Savory); aptariamos bendrosios kalbinės, kultū- rinės Shakespeare’o sonetų vertimo į lietuvių kalbą problemos. Taikant lyginamąjį ir atidžiojo skaitymo metodus, detaliai analizuojami šeši Gedos išversti sonetai, didesnį dėmesį skiriant originalo poetinės sintaksės ir semantikos figūrų perkėlimui (18, 73, 116  sonetai), prasmės atskleidimui ir jos transformacijoms vertimuose (27, 66, 13 sonetai). Naudojamasi moksliniu angliškuoju sonetų leidimu (redaktorė Katherine Duncan-Jones, 2012), užsienio autorių atliktais Shakespeare’o sonetų ir jų vertimų tyrimais (Manfred Pfister, Niveen Aziz Muhammed Tinah, Douglas Trevor, Lukas Erne, Catherine Belsey, Paul Edmondson, Stanley Wells, Zacharij Plavskin, Michail Morozov, Aleksandr Anikst). Epizodiniam lyginimui pasitelkiami Samuilo Maršako vertimai, turėję nemenkos įtakos Gedos vertimams, taip pat ir kiti rusiškieji bei lietuviškieji (Aleksio Churgino, Alfonso Tyruolio-Šešplaukio, Tautvydos Marcinkevičiūtės, Antano Danieliaus) vertimai. Daroma išvada, kad Gedos versti sonetai išlaiko originalaus teksto struktūrą, sintaksinį ir semantinį branduolį  – išplėstinę metaforą ir antitezę, tačiau patiria nemenkų poetikos bei prasmės nuostolių ir nepasiekia vertėjo poetinio talento lygmens.
 • research article
  Problemos : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, t. 75., p. 152-156
    2
 • research article
  Problemos : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, T. 75., p. 157-165