Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/21534
Now showing 1 - 3 of 3
 • Publication
  Dirbančiųjų su neįgaliaisiais vidinės darnos, gyvenimo kokybės ir streso įveikos ypatumai
  [Inner coherence, quality of life and peculiarities of coping with stress in a sample of professionals working with the disabled]
  research article; ; ;
  Berniūnienė, Elona
  Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 4(8)., p. 7-20
  Šį dešimtmetį Lietuvoje įvyko esminių pokyčių neįgaliųjų socialinės integracijos, ugdymo, personalo rengimo darbui su neįgaliaisiais srityse. Straipsnyje trumpai apžvelgiami Lietuvoje atlikti dirbančiųjų su neįgaliais asmenimis tyrimai, analizuojamos problemos, iškylančios dirbant su minėtaisiais asmenimis. Taip pat supažindinama su tyrimu, kurio tikslas buvo įvertinti Lietuvoje dirbančių su neįgaliaisiais vidinę darną, gyvenimo kokybę ir psichologinės įtampos mažinimo ypatumus. Grupinio anketavimo būdu buvo apklausti 86 asmenys. Tyrimo rezultatai parodė, kad dirbančiųjų su neįgaliaisiais vidinė darna yra žymiai silpnesnė nei nurodo kitų tyrimų duomenys, be to, ji susijusi su subjektyviu gyvenimo kokybės vertinimu, o siekiant pagerinti dirbančiųjų su neįgaliaisiais vidinę darną, gyvenimo kokybę ir spręsti su darbu susijusias problemas, dirbantiesiems būtų naudinga savipagalba, psichologinis konsultavimas bei meditacija.
    7
 • Publication
  Kriminogeninių rizikos veiksnių palyginimas skirtingose Lietuvos teisės pažeidėjų grupėse
  [A comparison of the criminogenic risk factors of different offender groups in Lithuania]
  research article; ; ;
  Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 4(8)., p. 39-56
  Pastaraisiais dešimtmečiais vykdoma gana daug mokslinių studijų, kuriose bandoma nustatyti, kas lemia nusikalstamą elgesį, ką reikia padaryti norint sumažinti nusikalstamumo rodiklius. Tyrimai, nagrinėjantys šiuos klausimus, ypač daug dėmesio skiria nusikalstamumą prognozuojančių kriminogeninių rizikos veiksnių analizei. Šių veiksnių pagrindu įvertinama teisės pažeidėjo keliama rizika, nustatomos probleminės gyvenimo sritys, susijusios su nusikalstamu elgesu ir galinčios būti teisinių institucijų intervencijos objektas. Šio straipsnio tikslas yra taikant Jungtinėje Karalystėje sukurtą ir Lietuvoje adaptuojamą OASys metodiką ištirti kriminogeninius rizikos veiksnius, būdingus skirtingoms Lietuvos nuteistųjų grupėms. Tyrime taikant OASys metodiką buvo įvertinti dvylikoje skirtingų Lietuvos įkalinimo įstaigų kalinčių Lietuvos teisės pažeidėjų (n = 254) kriminogeniniai rizikos veiksniai (teisės pažeidėjo nusikalstamumo istorija, gyvenimo sąlygos, išsimokslinimas, mokymasis bei galimybė įsidarbinti ir kt.). Lyginant skirtingas nuteistųjų grupes buvo nustatyti reikšmingi OASys vertinamų kriminogeninių rizikos veiksnių įverčių vidurkių skirtumai daugumoje skalių, tai rodo, kad OASys metodika diferencijuoja skirtingą žalos riziką keliančias teisės pažeidėjų grupes.
    2
 • Publication
  Kriminalinės policijos pareigūnų stresas, įveika ir vidinė darna
  [Stress, coping and coherence in criminal police officers]
  research article; ;
  Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 4(8)., p. 21-37
  Šiame straipsnyje apžvelgiami Lietuvos kriminalinės policijos pareigūnų streso ir jo įveikos tyrimo rezultatai. Tyrimas atliktas reprezentatyvioje, apie 9 proc. visų kriminalinėje policijoje dirbančių pareigūnų, imtyje (N=308). Tyrime siekta atskleisti labiausiai pareigūnų stresui įtakos turinčius veiksnius, dažniausiai pareigūnų naudojamas streso įveikos strategijas, jų sąsajas su vidine darna. Tikrintos lyties skirtumų, streso lygio sąsajų su skirtingomis streso įveikos strategijomis ir vidinės darnos rodikliais hipotezės. Tyrimo rezultatai leido skirti stipriausius ir silpniausius stresorius, atskleidė organizacinių veiksnių svarbą, vyrų ir moterų streso lygio ir naudojamų įveikos strategijų ypatumus, patvirtino aukštesnio lygio streso sąsajų su mažiau adaptyvių įveikos strategijų naudojimu ir žemesniais vidinės darnos rodikliais prielaidą.
    7