Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/21534
Now showing 1 - 10 of 26
 • Publication
  Effective protection of creditors’ interests in private companies
  [Efektyvi uždarųjų akcinių bendrovių kreditorių interesų apsauga: įstatinio kapitalo reikalavimas ar sutartinės bei kitos kreditorių teisių apsaugos priemonės?]
  research article
  Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 3(7)., p. 213-228
  This article reveals arguments for and against the initial minimum capital of private companies. It explains that the initial minimum capital rule, which was entrenched in the Second Company Directive as of 13 December 1976, provides for little meaningful benefit in terms of creditors’ protection in private companies. Furthermore, the present paper reviews possible alternative mechanisms for creditors’ protection that could achieve the same effects as the minimum capital rule, although more efficiently and at lower costs. Finally, the author evaluates the legislation on the initial capital of private companies in Lithuania and proposes some potential future trends in this field.
    3
 • Publication
  Dirbančiųjų su neįgaliaisiais vidinės darnos, gyvenimo kokybės ir streso įveikos ypatumai
  [Inner coherence, quality of life and peculiarities of coping with stress in a sample of professionals working with the disabled]
  research article; ; ;
  Berniūnienė, Elona
  Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 4(8)., p. 7-20
  Šį dešimtmetį Lietuvoje įvyko esminių pokyčių neįgaliųjų socialinės integracijos, ugdymo, personalo rengimo darbui su neįgaliaisiais srityse. Straipsnyje trumpai apžvelgiami Lietuvoje atlikti dirbančiųjų su neįgaliais asmenimis tyrimai, analizuojamos problemos, iškylančios dirbant su minėtaisiais asmenimis. Taip pat supažindinama su tyrimu, kurio tikslas buvo įvertinti Lietuvoje dirbančių su neįgaliaisiais vidinę darną, gyvenimo kokybę ir psichologinės įtampos mažinimo ypatumus. Grupinio anketavimo būdu buvo apklausti 86 asmenys. Tyrimo rezultatai parodė, kad dirbančiųjų su neįgaliaisiais vidinė darna yra žymiai silpnesnė nei nurodo kitų tyrimų duomenys, be to, ji susijusi su subjektyviu gyvenimo kokybės vertinimu, o siekiant pagerinti dirbančiųjų su neįgaliaisiais vidinę darną, gyvenimo kokybę ir spręsti su darbu susijusias problemas, dirbantiesiems būtų naudinga savipagalba, psichologinis konsultavimas bei meditacija.
    7
 • Publication
  Teisingo apmokėjimo už darbą principo įgyvendinimo bruožai
  [Implementation features of principle of fair pay for work]
  research article
  Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 3(7)., p. 311-328
  Straipsnyje aptariami teisingo apmokėjimo už darbą principo įgyvendinimo reglamentavimo bruožai nacionaliniuose, regioniniuose bei tarptautiniuose teisės aktuose. Atskleidžiama teisingo apmokėjimo už darbą principo samprata, paliečiami šio principo reikšmės bei vietos kitų darbo teisės principų sistemoje klausimai, teisingo apmokėjimo už darbą principo elementų reglamentavimas nacionaliniuose, Europos Sąjungos ir tarptautiniuose teisės aktuose. Aptariama teisingo apmokėjimo už darbą principo elementų kaita teisės aktuose taikant istorinį bei lyginamąjį metodus. Pateikiamos šio principo privalomumo prielaidos. Atsižvelgiant į atliktą tyrimą pateikiamos išvados.
    3
 • Publication
  Šeimos politikos formavimo problemų analizė
  [An analysis of the problems of family policy formation]
  research article
  Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 3(7)., p. 81-96
  Šeimos politikos formavimo procesas Lietuvoje nepakankamai ištyrinėtas: pasigendama lyginamųjų tyrimų, kuriuose būtų atskleidžiamos Lietuvos šeimos politikos formavimo, palyginti su kitomis ES šalimis, problemos.Straipsnyje pristatomi 2006–2007 m. apklausos rezultatai, išryškinantys Baltijos šalių ir Lenkijos ekspertų požiūrį į šeimos politikos formavimo problemas. Remiantis tyrimo rezultatų analize galima daryti išvadą, kad vis dar nepakankamas politikų ir mokslininkų bendradarbiavimas, riboti finansiniai ištekliai, per mažas dėmesys šeimos politikos priemonių sistemos įgyvendinimo stebėsenai ir vertinimui sunkina galimybes formuoti veiksmingą šeimos politiką.
    2
 • Publication
  Impacts of internationalization on strategies and business models of Lithuanian financial companies while implementing MiFID
  [Internacionalizacijos svarba Lietuvos finansinių kompanijų verslo modeliams ir strategijoms, įgyvendinant MIFID direktyvą]
  research article
  Laužikas, Mindaugas
  ;
  Tišinaitė, Renata
  ;
  Genytė, Aurelija
  Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 4(8)., p. 141-151
  This research is to scrutinize the main impacts of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) on business models and strategies of Lithuanian financial firms in the context of the internationalization of a company. Being the second article in a series relying on the results of a survey of the influence of the MiFID on business models and strategies of Lithuanian financial companies (2010), it backs the analysis presented in the first article, where modifications in the performance of financial companies were analysed on the basis of such criteria as the lifetime and the size of a company. It also completes our scheme of the influence of the MiFID on business strategies and models. Adding the third shred of internationalization to a mosaic of contributions from the MiFID to Lithuanian financial companies, such aspects as management of financial and human resources, circulation of information and knowledge, the volume and transparency of investments, attractiveness for foreign investors and the number of clients, transaction costs, the valued-added profit, establishment of new departments, smoothness of development business strategies abroad, cooperation with other organizations while implementing the directive and many others are elucidated.
 • Publication
  Naujai paaiškėjusios aplinkybės kaip proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagrindas
  [Newly disclosed circumstances as the basis of the renewal of the proceedings in the civil case]
  research article
  Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 3(7)., p. 351-364
  Šiame straipsnyje nagrinėjama vieno iš civilinės bylos proceso atnaujinimo pagrindų – naujai paaiškėjusių aplinkybių esmė, samprata ir požymiai. Siekiant išsamiau atskleisti naujai paaiškėjusių aplinkybių esmę ir sampratą, moksliniame straipsnyje nagrinėjami naujai paaiškėjusių aplinkybių požymiai, kurie nurodomi Lietuvos teisės doktrinoje, teisiniame reglamentavime bei teismų praktikoje. Autorius dėsto savo požiūrį į naujai paaiškėjusias aplinkybes identifikuojančius požymius, šiuos požymius subendrina kaip sąlygas ir kiekvieną iš jų išsamiau analizuoja. Straipsnyje pateikiami teismų praktikos pavyzdžiai rodo, kad ne visuomet paprasta nustatyti, ar aplinkybės yra naujai paaiškėjusios ir sudaro užbaigtos bylos proceso atnaujinimo pagrindą, ar vis dėlto tos aplinkybės atitinka ne visus joms keliamus reikalavimus. Atlikus analizę daroma išvada, kad terminas „naujai paaiškėjusios aplinkybės“ nėra visiškai tinkamas šio proceso atnaujinimo pagrindui apibūdinti, nes aplinkybių naujo paaiškėjimo sąlyga būdinga kiekvienam bylos proceso atnaujinimo pagrindui.
    9  1
 • Publication
  Constructing human freedom
  [Žmogaus laisvės apibrėžtis : pabėgėlų konvencija ir įtakos tinklai]
  research article
  Kathrani, Paresh
  Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 3(7)., p. 115-124
  The Universal Declaration of Human Rights 1948 sought to uphold the minimum conditions by which all people lead their lives. The instrument was based on the assumption that there was a certain level of freedom that was necessary for people everywhere to live - and UN viewed that the Convention relating to the Status of Refugees 1951 and its subsequent Protocol 1967 would enable people to protect this freedom if it was threatened. However, this has been affected with respect to refugee protection by the operation of intersubjective power.It is argued that it is necessary to explicate such power networks in order to ensure that both policy makers and people appreciate its effects and thereby the need to give human rights norms their proper weight.
 • Publication
  Koncesijos samprata ir teisinis reguliavimas
  [Concept of concession and legal regulation]
  research article
  Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 3(7)., p. 257-275
  Koncesija yra viena seniausių ir plačiausiai taikomų viešosios ir privačiosios partnerystės formų, padėjusių įgyvendinti daugelį projektų, užtikrinančių viešojo sektoriaus funkcijų įgyvendinimą pasitelkiant privatų kapitalą visame pasaulyje. Nuo pirmojo Koncesijų įstatymo priėmimo Lietuvoje ši teisinių santykių forma nebuvo plačiai taikoma įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių bendrus projektus. Tam trukdė ir nepalankus teisinis reglamentavimas, ir menkas visuomenės suvokimas, kas yra koncesijos sutartis bei kokiais atvejais ji sudaroma.Šiame straipsnyje plačiau nagrinėjama koncesijos sąvoka, analizuojant bendruosius koncesijos bruožus ir įvertinant panašumus su giminingais teisės institutais. Darbe taip pat analizuojamas koncesijų teisinis reglamentavimas Europos Sąjungos lygiu.
    3
 • Publication
  Impacts of size and lifetime on strategies and business models of Lithuanian financial companies while implementing mifid
  [Įmonės dydžio ir gyvavimo trukmės svarba Lietuvos finansinių komapnijų verslo modeliams ir strategijoms, įgyvendnant finansinių priemonių rinkų direktyvą]
  research article
  Laužikas, Mindaugas
  ;
  Tišinaitė, Renata
  ;
  Genytė, Aurelija
  Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 3(7)., p. 177-196
  The present research is to check the influence of MiFID on business models and strategies of Lithuanian financial firms and to examine the value added and main impacts of such factors as the size and lifetime of a company. Inspired by results of a recently conducted survey on influence of the European Union’s directive MiFID on business models and strategies of Lithuanian financial companies (2010), we came to believe that the size and lifetime of the company definitely deserve being objects for further investigation. Apart from more generic aspects of this influence such as the availability of information or financial resources, diffusion of information and knowledge, we take into consideration such parameters as the volume and transparency of investments, the quality of service and dynamics of the number of clients, major changes in workforce, new synergies achieved, smoothness of development business strategies abroad and many others.
 • Publication
  Terminuotosios darbo sutartys flexicurity aspektu
  [Fixed-term employment contracts in the context of flexicurity]
  research article
  Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 3(7)., p. 293-310
  Terminuotosiomis sutartimis įforminami terminuoto pobūdžio darbo santykiai. Nors paprastai neleidžiama sudaryti terminuotųjų darbo sutarčių nuolatinio pobūdžio darbui, tačiau terminuotoji darbo sutartis dažnai įvardijama kaip lanksčių darbo santykių forma. Kadangi darbo santykių lankstumas vienaip arba kitaip yra susijęs su būtinybe derinti jį su saugumu, poreikis užtikrinti darbo santykių lankstumo bei saugumo pusiausvyrą taip pat iškyla ir sudarant terminuotąsias darbo sutartis. Šiame straipsnyje nagrinėjami terminuotųjų darbo sutarčių sudarymo, vykdymo bei nutraukimo probleminiai aspektai. Autorius, išanalizavęs Europos teisės šaltinius, užsienio valstybių praktiką, Europos Teisingumo Teismo bei nacionalinių teismų praktiką nagrinėjamuoju klausimu, prieina prie išvados, kad darbuotojo ir darbdavio lūkesčiai bei interesai sudarant terminuotąsias darbo sutartis geriausiai gali būti suderinti tik užtikrinus darbo santykių lankstumo bei saugumo pusiausvyrą.