Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/21534
Now showing 1 - 3 of 3
 • Publication
  Moterų padėtis Lietuvoje siekiant karjeros
  [Situation of women seeking a career in Lithuania]
  research article;
  Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 4(8)., p. 69-88
  Įvairūs politiniai, ekonominiai, socialiniai, kultūriniai, ekologiniai procesai neišvengiamai turi įtakos visuomenės gebėjimams ir pasaulėžiūrai formuotis bei persistruktūruoti. Didelei visuomenės daliai vis dar būdingas stabilios ateities garantijų ir pagalbos iš valdžios troškimas rodant minimalią iniciatyvą pačiam kurti savo gyvenimą. Ypač didelis skirtumas egzistuoja tarp vyrų ir moterų, siekiančių profesinės karjeros, ir apskritailyčių lygybės klausimu. Pastebima, jog visame pasaulyje vyrai užima geresnes ir aukštesnes pozicijas nei dirbančios tokios pačios profesijos moterys. Tokia moterų padėtis ir kiti gausūs faktai rodo, jog vis dar tebeegzistuoja vyrų ir moterų lygių galimybių problema, į kurią būtina atkreipti dėmesį bei ieškoti sprendimo būdų, nes moterų intelektinis potencialas ir jų indėlis į valstybės konkurencingumo didinimą nėra visiškai panaudotas. Straipsnyje autorės analizuoja moterų padėtį darbo rinkoje, jų dalyvavimą priimant sprendimus, analizuojami lyčių lygių galimybių klausimai plėtojant šeimos politiką ir aptariamas atliktas empirinis tyrimas „Subalansuotas lyčių atstovavimas siekiant karjeros versle ir valstybės valdyme“. Jo tikslas – išsiaiškinti, kaip savivaldybių, NVO ir verslo atstovai vertina moterų ir vyrų lygių galimybių padėtį Lietuvoje siekiant profesinės karjeros.
    11  1
 • Publication
  Suinteresuotų asmenų dalyvavimas Lietuvos saugomų teritorijų valdyme
  [Stakeholder participation in the management of Lithuanian protected areas]
  research article
  Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 3(7)., p. 125-143
  Saugomų teritorijų reikšmė siekiant išsaugoti gamtines ir kultūrines vertybes yra labai didelė, palyginti su kitomis teritorijomis, taigi jos visuomenės gyvenimui ypač svarbios. Dalis visuomenės nuolat ar laikinai naudojasi saugomomis teritorijomis, jų gamtos, kultūriniais, rekreaciniais ištekliais, yra suinteresuota teritorijų plėtra. Vienas svarbiausių saugomų teritorijų valdymo tikslų yra subalansuoti vertybių išsaugojimą ir visuomenės poreikių tenkinimą bei užtikrinti darnų teritorijos vystymą.Straipsnyje nagrinėjami suinteresuotųjų asmenų saugomose teritorijose išteklių naudojimo ir teritorijų plėtros poreikiai bei jų galimybės dalyvauti valdymo procese. Taip pat aptariami suinteresuotųjų asmenų, visuomenės ir saugomų teritorijų valdytojų konfliktai bei skirtingų šalių dialogų galimybės. Remiantis tarptautine patirtimi analizuojamos suinteresuotųjų asmenų galimybės įsitraukti į Lietuvos saugomų teritorijų valdymą, apžvelgiama dabartinė praktika. Darbe vertinamos saugomų teritorijų jungtinių tarybų, kurios yra svarbiausia suinteresuotųjų asmenų įtraukimo į teritorijų plėtros valdymą forma, veikla, jų rezultatai ir efektyvumas. Straipsnyje pabrėžiama, kad jungtinės tarybos veikia neefektyviai, o skirtingų suinteresuotųjų šalių dialogai yra nerezultatyvūs, nurodomos šio reiškinio pagrindinės priežastys.
 • Publication
  Strateginiai personalo veiksniai gerinant gyvenimo kokybę Lietuvos savivaldybėse
  [Strategic personnel factors for improvement of quality of life in Lithuanian local governments]
  research article
  Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 4(8)., p. 109-123
  Straipsnyje pateikta personalo strateginio valdymo samprata, išanalizuoti personalo strateginio valdymo modeliai. Atliktas Lietuvos savivaldos institucijų personalo atitikties strateginiams reikalavimams tyrimas. Tyrimas aprėpia dvi savivaldybių veiklos sritis: 1) žinių visuomenės vystymosi skatinimą; 2) viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimą. Pagal šias sritis straipsnyje yra identifikuoti pagrindiniai su personalu susiję svarbiausi strategijos įgyvendinimo veiksniai, kuriems vertinti pasirinkti keturi vertinimo kriterijai: užduočių suvokimas, jų įvykdymo greitis, įgūdžiai ir atsakomybė. Nustatyta, kad Lietuvos savivaldos institucijų personalas neskiria pakankamai dėmesio informacinių ir viešųjų paslaugų integracijai. Lietuvos savivaldybėse stokojama iniciatyvos kuriant teikiamų socialinių paslaugų vertinimo ir kontrolės sistemas.
    2