Mykolas Romeris University Research Management System (CRIS)

 

etd.page.titleprefix
Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas ir vertinimas

No Thumbnail Available

Date

2015-01-08

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)

Abstract

Darbo tema – mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas ir vertinimas. Darbe nagrinėjama šiuolaikinio ugdymo proceso samprata, mokėjimo mokytis kompetencijos samprata ir struktūra, apžvelgiami mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo įrankiai. Darbo tikslas – išnagrinėti mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą ir vertinimą pedagogų ir mokinių požiūriu. Uždaviniai: 1. Pateikti šiuolaikinio ugdymo proceso sampratą. 2. Atskleisti mokėjimo mokytis kompetencijos apibrėžimą ir struktūrą. 3. Apžvelgti mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo įrankius. 4. Ištirti mokinių ir mokytojų požiūrį į mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą ir vertinimą. Tyrimo metodai. Teoriniai: mokslinės literatūros analizė, apibendrinimas Empiriniai: pusiau struktūruotas interviu. Tiriamieji. Tyrime dalyvavo Vilniaus X gimnazijos 7 mokytojos ir 12 mokinių 5 – 6 ir 9 – 12kl. Tiriamieji pasirinkti atsižvelgiant į jų sutikimą dalyvauti tyrime. Empiriniai tyrimo rezultatai. Remiantis tyrimo rezultatais nustatyta, kad mokėjimo mokytis kompetenciją mokytojai apibrėžia vienpusiškai kaip informacijos radimą, atrinkimą bei pritaikymą. Nors mokytojai mokėjimo mokytis kompetenciją ugdo ir vertina įvairiais metodais, praktinėmis užduotimis, tačiau iš tyrimo rezultatų matyti, kad dar neįsitvirtina mokėjimo mokytis kompetencija ir mokytojai dažnu atveju linkę dominuoti pamokoje. Mokėjimo mokytis kompetencijos prasmę informantės suvokia per mokymosi visą gyvenimą koncepciją bei asmenybės ugdymą. Mokiniai kelia sau mokymosi tikslus kaip gauti kuo geresnius pažymius, baigti mokyklą. Apklaustieji mąsto apie savo mokymąsi po atsiskaitymų, kodėl gavo vienokį ar kitokį pažymį, bei ką blogai padarė ir kur reikėtų labiau pasimokyti. Mokiniai nelinkę dažnai aptarti savo mokymosi su mokytojais, o jei aptaria tai tik apie tai, kas jiems neaišku. Mokymosi naudą informantams padeda pamatyti rezultatai, tėvų dėmėsys į pažymius bei pagyrimai ir žinių pritaikymas gyvenime. Savo mokymąsi informantai vertina pakankamai neblogai, tačiau pažymi, kad galėtų ir geriau jeigu netingėtų. Vieni mokiniai mano, kad moka mokytis, kiti galvoja, kad nemoka. Mokantį mokytis mokinį jie įvardino kaip nieko daugiau neveikiantį tik besimokantį viską mintinai. Taip pat mokinys kuris moka mokytis stengiasi dėl geresnių rezultatų. Iš apklausos matyti, kad mokinių požiūris į mokymąsi yra labiau teigiamas nei neigiamas, kadangi jie išsikelia mokymosi tikslus, skatina save mokytis, žino, kur kreiptis pagalbos, kai susiduria su mokymosi sunkumais, suvokia savo klaidų priežastis, žino, kur jiems dar reikia tobulėti, mato mokymosi naudą bei siekia geresnių rezultatų.


Scientific thesis – learning to learn competence development and assessment. In this work analyze modern educational process, learning to learn competence conception and structure, gives an overview of learning to learn competence assessment tools. The aim of this work – analyze learning to learn competence development and assessment of teachers and student point of view. Tasks: 1. Submit a modern concept of the educational process. 2. Reveal learning to learn competence definition and structure. 3. Overview of learning ti learn competence assessment tools. 4. Investigate the students and teachers attitudes to learning to learn competence development and assessment. Research methods: Theoretical methods: scientific literature analysis, generalization Empirical methods: semi – structured interview. Participants. In the research participated seven teachers and twelve students 5-6 and 9 – 12 classes from Vilnius X gymnasium. Participants selected according to their agreements to participate in the research. Empirical reserch results. Research results revealed that learning to learn competence teachers as defined by one-sided information discovery, selection and adaptation. Although teachers the learning to learn competence and develop and assess of various methods, practical tasks, but research shows that it is not popular at school and teachers often dominate in the lesson. Informants understand the meaning of learning to learn competence through lifelong learning concept and personal development. Students seek to get better grades, finish school. The respondents think about their learning after settlements, why has received some kind of grade, and what a poorly made and where to learn more. Students do not usually talk with teachers about their way of learning or talk only about things they do not understand. Benefits of learning informants helps to see the results of parental attention to grades, praise and applying knowledge in life. Informants assess their learning well enough, but notes that could better learn if they do not be lazy. Some student think that they know how to learn, others thint that they do not. They described a disciple who knows how to learn as one who do nothing else but learns everything by heart. Also student who know how to learn try to get better results. The survey shows that students’ attitudes to learn is more positive than negative, because they have learning objectives, encourage yourself to learn, know where to apply help when faced with learning problems, understand of the causes of errors, knows where they need to improve, see learning benefits and seek a better results.

Description

Keywords

tradicinė ir šiuolaikinė ugdymo paradigmos, mokymosi visą gyvenimą koncepcija, kompetencijos, konstruktyvizmas, mokėjimo mokytis kompetencija, traditional and modern educational paradigm, the concept of lifelong learning, competences, constructivism, learning to learn competence

Citation