2. Kitos mokslo publikacijos / Other Research Publications

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 1547
 • Publication
  Skaitymo skatinimo prоgramų rezultatų ir poveikio vertinimas
  [Outcomes and impact evaluation of reading promotion programmes]
  journal-article
  Audronė Rimkutė
  ;
  Laura Lukoševičiūtė
  Viešoji politika ir administravimas : Mokslo darbai = Public Policy and Administration : Research Papers, p. 117-131
  Pastaraisiais dešimtmečiais nacionalinės skaitymo skatinimo programos daugelyje išvysčiusių šalių tapo ypač aktualia švietimo ir kultūros politikos užduotimi, kurios sprendimu tikimąsi prisidėti prie socialinės sanglaudos, gyventojų informacinio raštingumo, pilietiškumo ir kritinio mąstymo ugdymo. Augant šių programų populiarumui, daugėja ir tyrimų apie jų rezultatus bei poveikį, kuriais siekiama tiek sukurti tinkamą šių programų vertinimo metodologiją, tiek ir gauti duomenų, leidžiančių tobulinti jų priemones. Lietuvoje skaitymo skatinimo programos organizuojamos nuo 2006 m., tačiau sisteminis jų rezultatų ir poveikio vertinimas nėra atliekamas, tad nėra ir duomenų, ar šios programos pasiekia savo tikslą, kokie jų rezultatai ir poveikis. Šio straipsnio tikslas – aptarti kultūros projektų vertinimo principų taikymo skaitymo skatinimo programoms ypatumus, pristatyti jų vertinimo konceptualinį modelį bei pagal jį atlikto Lietuvoje vykdomos skaitymo skatinimo priemonės „Vasara su knyga“ tyrimo rezultatus. „Vasara su knyga“ yra didžiausią dalyvių skaičių pritraukianti skaitymo skatinimo priemonė Lietuvoje, galinti turėti žymų poveikį skaitymo populiarumui. Tyrimo metu buvo atlikta kokybinė priemonės dokumentų analizė, priemonės metu perskaitytų knygų kiekybinė bei kokybinė analizės, ir kiekybinė dalyvių apklausa. Dokumentų analizė buvo atliekama siekiant įvertinti priemonę tinkamumo kriterijumi, nusakančiu priemonės ir tų problemų, kurioms spręsti jinai inicijuota, santykį. Analizė parodė, kad skaitymo skatinimo programoje pateiktas skaitymo situacijos Lietuvoje aprašymas akcentuoja tiek skaitančiųjų kiekio, tiek ir skaitymo kokybės mažėjimą, tačiau „Vasara su knyga“ yra nukreipta tik į skaitančių žmonių skaičiaus didinimą, nekeliant su skaitymo kokybe susijusių uždavinių. Šią išvadą taip pat patvirtina priemonės metu perskaitytų ir užregistruotų knygų pavadinimų ir autorių kiekybinė bei kokybinė analizės. „Vasara su knyga“ dalyvių apklausa buvo atliekama siekiant įvertinti šią priemonę efektyvumo kriterijumi, kuris apibrėžiamas kaip priemonei iškeltų tikslų ir pasiektų rezultatų santykis. Ministerijos programoje „Vasara su knyga“ pristatoma kaip priemonė neskaitantiems ir mažai skaitantiems visuomenės nariams, tačiau apklausa parodė, kad priemonė populiaresnė tarp daug skaitančių žmonių, apibrėžiant juos pagal Lietuvoje perskaitomų knygų vidurkį, negu tarp mažai ar visai neskaitančių.
    4Scopus© SNIP 0.297
 • Publication
  Problematisation of Parental Alcohol Abuse Related Harm to Children: The Results of Professionals’ Response
  [Su tėvų piktnaudžiavimu alkoholiu susijusios žalos vaikams problematizavimas: specialistų reakcijos rezultatai]
  journal-article
  Ilona Tamutienė
  ;
  Birutė Peištarė
  Viešoji politika ir administravimas : Mokslo darbai = Public Policy and Administration : Research Papers, p. 105-116
  Problematisations as taken-for-granted “truths” practices making it crucial to look at them critically and to draw attention to any potentially harmful consequences they may have. The main aim of this article is to examine how the issue of parental alcohol’s harm to children is problematised in the child protection and support processes in Lithuania. Data from 20 semi-structured interviews with key child welfare and protection experts were analysed using Bacchi’s problematisation approach strategy. Professionals think that parental intoxication is damaging to children, and because of the issues they perceive, most of their work is focused on measures to enhance parental behaviour. This approach to the problem distances professionals from the harm that children are experiencing. It is typical to remove children from intoxicated parents and re-unite them once the parents sober up. Professionals rely on their own moral principles and ideals, particularly the desire to maintain “family unity”. Long-term harm develops when children who need support are undervalued and neglected. Because child welfare practices focus on a small portion of the problems, the harm to the children’s personalities and development is not adequately addressed. Analyses showed that the problematisation of parental alcohol abuse-related harm to children by professionals impacts the presumed result, which is that children are the “visible but unprotected victims”. The professional field of problematisation of alcohol’s harm to children brought on by parental alcohol misuse must consider crucial elements such as understanding childhood trauma and its long-term effects on child development, knowing how to respond to it when it occurs, and understanding how to avoid harmful long-term consequences.
    2Scopus© SNIP 0.297
 • Publication
  Tvarios lanksčios pakuotės vystymas maisto gamybos pramonėje: reguliavimo politikos poveikis
  [Developing Sustainable Flexible Packaging in the Food Manufacturing Industry: The Impact of Regulatory Policy]
  journal-article
  Joana Ramanauskaitė
  ;
  Kristė Skaudaitė
  ;
  Aistė Baužaitė
  Viešoji politika ir administravimas : Mokslo darbai = Public Policy and Administration : Research Papers, p. 91-104
  Straipsnyje nagrinėjamas reguliavimo politikos poveikis tvarių lanksčių pakuočių vystymui maisto gamybos pramonėje. Nors tvarios pakuotės nėra naujiena rinkoje, tačiau jų vystymas vis dar sukelia įvairių iššūkių žaliavų gamintojams, lanksčių pakuočių spaustuvėms, maisto gamintojams ir kitoms suinteresuotoms šalims. Tyrime atskleidžiama tvarių lanksčių maisto pakuočių vystymo problematika, tvarios pakuotės samprata, Europos Sąjungos ir Lietuvos reguliavimo politika tvarios lanksčios pakuotės klausimais. Atliktas empirinis tyrimas, siekiant nustatyti reguliavimo politikos poveikį maisto gamintojų ketinimui vystyti ir investuoti į tvarias lanksčias pakuotes. Pasitelktas kokybinis tyrimo metodas – pusiau struktūrizuotas interviu. Empirinio tyrimo rezultatai atskleidžia, kad reguliavimo politika veikia maisto gamybos pramonės siekį vystyti tvarias lanksčias pakuotes, nors poveikis gali būti dvejopas – tiek skatinti laikytis reguliavimo, apibrėžto teisės aktais, tiek apsunkinti įmonių veiklą pertekliniais reikalavimais. Atlikto tyrimo metu, respondentai išskiria ir kitas dedamąsias, veikiančias tvarių lanksčių pakuočių vystymą maisto gamybos pramonėje: vartotojai ir kitos suinteresuotos šalys, rinkodara. Analizuojant empirinio tyrimo duomenis, kaip svarbus veiksnys išskirtas ir ekologinio sąmoningumo lygis.
    1Scopus© SNIP 0.297
 • Publication
  Policy Dynamics in Contemporary Public Administration Studies: A Conceptual Analysis
  [Politikos dinamika šiuolaikinėse viešojo administravimo studijose: konceptualioji analizė]
  journal-article
  Prakoso Bhairawa Putera
  ;
  Ida Widianingsih
  ;
  Sinta Ningrum
  ;
  Suryanto Suryanto
  ;
  Yan Rianto
  Viešoji politika ir administravimas : Mokslo darbai = Public Policy and Administration : Research Papers, p. 74-90
  This paper aims to provide an overview based on the literatures regarding the development of the study of policy dynamics research in the field of public administration. The study aims to answer the research question, „What is the theoretical and conceptual framework of „policy dynamics“ in the contemporary discourse of current public administration?“. The method used is a bibliometric analysis and semi-systematic literature review in the form of a literature review of international publications published between 1990 and 2020, sourced from the Google Scholar database. The sixty articles that are most relevant in terms of Article title, Abstract, and Keywords (journal articles: 55 papers and Conferences proceedings: 5 papers) are chosen for analysis. As a result, policy dynamics can be grouped into three categories: policy dynamics as historical institutionalism, policy dynamics as policy change, and policy dynamics as policy evolution. This study concludes that policy dynamics is the evolution of policy changes, where these changes have implications for the policies of a regime/government on institutions, actors, and systems within a certain period. This concept manifests in the five new clusters in the definition of policy dynamics, which include regime/government change, institutional change/transformation, changes in issue, direction and content of policy, actor's role and existence, and policy object inputs and outputs.
    2Scopus© SNIP 0.297
 • Publication
  Moralinė vaizduotė ir politinių sprendimų priėmimas: empirinio tyrimo galimybės
  [Moral Imagination and Political Judgement: Possibilities for Empirical Research]
  journal-article
  Laima Zakaraite
  Viešoji politika ir administravimas : Mokslo darbai = Public Policy and Administration : Research Papers, p. 64-73
  Moralės klausimas politikoje nagrinėjamas nuo pat Antikos laikų iki šiol daugybėje tyrimų. Politinėje veikloje ir tyrimuose – srityje, kuri yra sudėtinga ir dinamiška, sprendimo priėmėjo moralinio pasirinkimo tema nuolat išlieka aktuali. Šiuolaikinės organizacijų valdymo teorijos tiria etinius aspektus, laikydamos atspirties tašku įmonės reputacijos ar finansinio kapitalo auginimą. Tuo tarpu, politikos kontekste jau nuo Niccolo Machiavelli veikalo „Valdovas“ laikų įprasta laikyti norma, kad politinės valdžios atstovai, siekdami veikti grynai efektyviai, nuo moralinių vertybių ko ne pilnai atsiriboja. Straipsnyje ieškoma teorinės tyrimo prieigos, kuria vadovaujantis būtų galima sugrąžinti moralės dimensiją į politinio sprendimo sritį. Papildomas palaikantis matmuo galėtų būti bendros gerovės argumentas, siekiant pritaikyti politinio sprendimo moralinio aspekto tyrimui konceptualų moralinės vaizduotės modelį. Moralinės vaizduotės sąvoka šiuo aspektu jau tyrinėta verslo vadybos studijose, kurios dekonstruoja ir analizuoja galimus šios sąvokos determinantus, nustatinėdamos jų hipotetines sąsajas su sprendimo priėmimu organizacijoje. Remiantis teorinėmis įžvalgomis bei empiriniais tyrimais, moralinės vaizduotės konceptualųjį modelį galima būtų panaudoti ir politinių sprendimų tyrimuose.
    2Scopus© SNIP 0.297