3. Universiteto baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroniniai dokumentai (ETD) / University Theses, Doctoral Dissertations and Their Summaries

Permanent URI for this collection

aaa

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6287
 • ETD
  COVID-19 įtaka X kartos solo verslo atstovų komunikacijai socialiniame tinkle Facebook
  [COVID-19's Impact on Generation X Solo-Business Communication on Facebook]
  magister thesis
  Žvinklienė, Aušra
  2023-06-08
  2020 metų pradžioje pasaulį sukaustė Covid-19 viruso pandemija, ko pasekoje paskelbtas visuotinis karantinas. Siekiant išvengti viruso plitimo, visiškai sustabdytos bet kokios kontaktinės veiklos. Asmuo neteko galimybės į kontaktinį susitikimą. Toks kardinalus veiklų ribojimas ypatingai palietė verslus, smulkaus verslo bei solo verslo atstovus, vykdžiusius kontaktinę veiklą. Skirtingai nei jaunesnio amžiaus solo verslų atstovai, vyresni nei 42 metų asmenys (priskiriami X kartos atstovams) susidūrė su iššūkiu – kaip dirbti ir sėkmingai su klientais komunikuoti socialiniuose tinkluose. Ne tik didelės organizacijos, bet ir mažesni verslai suprato Facebook socialinio tinklo komunikacijos galimybes. X kartos solo verslų atstovams Covid-19 pandemija tapo stipriu akstinu ne tik iš naujo peržiūrėti šio socialinio tinklo reklamos galimybes, bet ir pasitelkus mokymus, pritaikyti ir išnaudoti jas savo verslo komunikacijai. Darbo tikslas: išsiaiškinti, kokią įtaką X kartos solo verslų atstovų sampratai apie socialinį tinklą Facebook ir verslo komunikaciją jame turėjo Covid-19 pandemijos metu paskelbtas karantinas ir kontaktinių veiklų ribojimas.
    5  1
 • ETD
  Cukriniu diabetu sergančių vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo(si) aplinkos
  [Environments for the development of health competence of children with diabetes mellitus]
  doctoral thesis
  2023-05-29
  Disertacijoje „Cukriniu diabetu sergančių vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo(si) aplinkos“ siekiama atskleisti ne tik cukriniu diabetu sergančių vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo(si) kompleksiškumą - kaip vyksta ugdymas(is), kas organizuoja ugdymo(si) aplinkas, bet ir kokie sveikatos kompetencijos sandai yra svarbūs sergant I tipo diabetu. Šioje disertacijoje fokusuojamasi į cukriniu diabetu sergančių vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo(si) aplinkas. Remiantis teoriniu ir empiriniu tyrimais išskirtos neformalios sveikatos kompetencijos ugdymo(si) aplinkos, aptartas jų organizavimas, aprašyti sveikatos ugdytojai ir taikomos ugdymo(si) veiklos bei metodai. Disertaciniu tyrimu pagrįstų žinių pagrindu bus galima modeliuoti sveikatos kompetencijos ugdymą(si) skirtingose aplinkose ir prisidėti prie antrinės prevencijos įgyvendinimo bei I tipo cukriniu diabetu sergančių vaikų gyvenimo kokybės gerinimo.
    23  54
 • ETD
  Viešojo intereso gynimas juridinių asmenų bankroto bylose
  [Protection of the public interest in bankruptcy cases of legal entities]
  doctoral thesis
  2023-06-08
  Teisinės minties koncepcijoje stebimos aiškios sisteminio požiūrio konstantos: pirma, pripažįstama, kad bankroto bylose egzistuoja viešasis interesas; antra, viešasis interesas yra traktuojamas kaip ypatingos svarbos teisinė vertybė, kuri privalo būti ginama. Disertacijoje „Viešojo intereso gynimas juridinių asmenų bankroto bylose“ dekonstruojama ir analizuojama viešojo intereso turinio bankroto bylose problema. Tyrimu ieškoma atsakymų į klausimus, pagrįstai kylančius priimant minėtus teisinio požiūrio postulatus: ką apskritai reiškia viešasis interesas juridinių asmenų bankroto kontekste? Koks yra viešojo intereso bankroto bylose turinys? Kokios yra tipinės praktinės bankroto bylų situacijos, kuriose galėtų kilti poreikis viešąjį interesą ginti? Kam yra ir turėtų būti priskirtas viešojo intereso įgyvendinimo bankroto bylose vaidmuo? Kas pagrįstai galėtų būti laikoma tinkamu viešojo intereso atliepimu bankroto bylose? Tyrimu siekiama identifikuoti viešojo intereso gynimo juridinių asmenų bankroto bylose turinio gaires ir atskleisti viešojo intereso apsaugos bankroto bylose praktinę problematiką Lietuvoje bei pasiūlyti viešojo intereso įgyvendinimo kliuvinių Lietuvos teisinėje bankroto valdymo sistemoje sprendinius. Tam tikrus Lietuvoje ilgą laiką galiojančius ir normalizuotus bankroto teisinio reguliavimo aspektus disertacinio darbo autorė įvardina ir atskleidžia kaip ydingas praktikas bei kertinius viešojo intereso įgyvendinimo bankroto bylose kliuvinius.
    16  3
 • ETD
  Neteisėtai esančių užsieniečių grąžinimo teisinio reguliavimo problemos: non-refoulement principas ir užsieniečių apgręžimas
  [Problems in the legal framework of irregular foreigners’ return: the principle of non-refoulement and the pushbacks of foreigners]
  doctoral thesis
  Šaltė, Ilona
  2023-06-19
  Šioje disertacijoje analizuojamas non-refoulement principo taikymas užsieniečių išsiuntimo atvejams, esminį dėmesį skiriant užsieniečių apgręžimui. Pirmoje dalyje analizuojami bendrieji su užsieniečių teisinės padėties reglamentavimu ir jų išsiuntimu susiję klausimai. Analizuojami užsieniečių išsiuntimui taikomi reikalavimai, įtvirtinti privalomojo ir rekomendacinio pobūdžio Jungtinių Tautų, Europos Tarybos ir Europos Sąjungos teisės šaltiniuose. Antroje darbo dalyje analizuojamas užsieniečių išsiuntimo negalimumas non-refoulement principo aspektu. Šioje darbo dalyje atskleidžiamas non-refoulement principo turinys bei jo santykis su prieglobsčio teise. Trečioji darbo dalis skirta užsieniečių apgręžimo praktikai ir jos suderinamumui su non-refoulement principu. Šioje dalyje analizuojama EŽTK teisinis reguliavimas bei EŽTT jurisprudencija bei ES teisinis reguliavimas ir ESTT praktika, kurių pagrindu atitinkamai nustatomi vertinimo testai. Remiantis nustatytais EŽTK teisinio reguliavimo ir ES teisinio reguliavimo testais, atliekama analizė ir įvertinamas Lietuvos teisinis reguliavimas bei praktika. Šis vertinimas atliekamas dviem aspektais: apręžimo pasienyje ir prieigos prie prieglobsčio procedūros.
    22  4
 • ETD
  Indirect expropriation in investor-state arbitration
  [Netiesioginė ekspropriacija investuotojo – valstybės arbitraže]
  doctoral thesis
  2023-06-20
  The dissertation focuses on the problems of regulation of the concept of indirect expropriation in international law and how the interests of a foreign investors could be protected in case of in- direct expropriation. It seeks to assess the concept of indirect expropriation and identify the issues related to its application in practice. The dissertation also focuses on the development of protection against indirect expropriation in international treaties with the special emphasis on the policy and protection to investor granted by the international investment protection treaties by the Republic of Lithuania. Also, the research deals with the procedural questions related to the actual protection of investors’ rights in international investment law. One of the main problems which has emerged recently - what are the possible ways of settlement of State and investor disputes after the Achmea judgement in the EU. The uncertainties left after this judgment are assessed in this research. Finally, the practical issues related to indirect expropriation with regards to the situation of protection of investors in Crimea and patents of COVID vaccines are analysed in this dissertation.
    11  1