3. Universiteto baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroniniai dokumentai (ETD) / University Theses, Doctoral Dissertations and Their Summaries

Permanent URI for this collection

aaa

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6288
 • ETD
  Nusikaltimai žmoniškumui ir genocidas
  [Crimes against humanity and genocide]
  doctoral thesis
  2001
  Nusikaltimų pavojingumas vertinamas pagal tai, kiek nuo jų kenčia visuomenė, o pavojingiausiais, be abejo, laikomi tie nusikaltimai, kurių pasekmės - žmonių žūtys. Tačiau kai kurie nusikaltimai neapsiriboja netgi asmenų žudymais, jais siekiama tiesiog fiziškai ar biologiškai naikinti dideles žmonių grupes, kurios gali būti tiek etninės grupės, tiek tautos, tiek paprasčiausiai tam tikros geografinės vietovės gyventojai. Būtent tuo ir pasižymi nusikaltimai žmoniškumui (toliau vartojamas terminas „nusikaltimai žmoniškumui“ daugeliu atvejų apims ir genocido nusikaltimą, kaip specialią nusikaltimų žmoniškumui rūšį, jeigu nenurodyta kitaip); jie nusineša didžiausius aukų skaičius, sunaikina ne tik žmones, bet ir ištisas kultūras, civilizacijas. Įvairiais skaičiavimais, nusikaltimų žmoniškumui ir genocido aukomis tik per XX a. vien komunistinių režimų valdomose šalyse (SSRS, Kinija, Kambodža, Etiopija, Vietnamas, Afganistanas ir t.t.) tapo apie 100 mln. žmonių. 1939 -1945 m. Hitlerinė Vokietija sunaikino apie 25 mln. Vokietijos ir okupuotų kraštų gyventojų (iš jų - 5,7 mln. žydų). Tai, be abejo, tik patys baisiausi pavyzdžiai. Tačiau, kad ir kaip kraupiai atrodytų šie skaičiai, dar pavojingiau yra tai, kad nusikaltimai žmoniškumui vienoje šalyje dažnai vykdomi tyliai stebint kitoms šalims, kurios, atrodytų, ne tik deklaruoja, bet ir iš tiesų įgyvendina demokratijos bei žmogaus teisių gerbimo principus. Paskutinio dešimtmečio įvykiai buvusioje Jugoslavijoje ir Ruandoje atskleidė ir dar vieną nemalonią tiesą: nusikaltimai žmoniškumui gali prasidėti taip staiga ir vykti taip intensyviai, kad net aktyvus įsikišimas gali būti jau pavėluotas. Tikriausiai todėl, prasidėjus Kosovo krizei, NATO, atsiminus netolimos istorijos pamokas, ėmė veikti taip greitai. Tačiau naivu būtų manyti, kad nusikaltimai žmoniškumui ir genocidas - tik XX a. bruožas. Europos civilizacijos nuo XV a. kolonizuodamos didžiąją dalį pasaulio, negailestingai naikino vietinius gyventojus, bet tik XX a. buvo naikinama sistemingai, masiškai ir efektyviai, įtraukiant technologines naujoves, išvystytas komunikacijas ir kt.
 • ETD
  COVID-19 įtaka X kartos solo verslo atstovų komunikacijai socialiniame tinkle Facebook
  [COVID-19's Impact on Generation X Solo-Business Communication on Facebook]
  master thesis
  Žvinklienė, Aušra
  2023-06-08
  2020 metų pradžioje pasaulį sukaustė Covid-19 viruso pandemija, ko pasekoje paskelbtas visuotinis karantinas. Siekiant išvengti viruso plitimo, visiškai sustabdytos bet kokios kontaktinės veiklos. Asmuo neteko galimybės į kontaktinį susitikimą. Toks kardinalus veiklų ribojimas ypatingai palietė verslus, smulkaus verslo bei solo verslo atstovus, vykdžiusius kontaktinę veiklą. Skirtingai nei jaunesnio amžiaus solo verslų atstovai, vyresni nei 42 metų asmenys (priskiriami X kartos atstovams) susidūrė su iššūkiu – kaip dirbti ir sėkmingai su klientais komunikuoti socialiniuose tinkluose. Ne tik didelės organizacijos, bet ir mažesni verslai suprato Facebook socialinio tinklo komunikacijos galimybes. X kartos solo verslų atstovams Covid-19 pandemija tapo stipriu akstinu ne tik iš naujo peržiūrėti šio socialinio tinklo reklamos galimybes, bet ir pasitelkus mokymus, pritaikyti ir išnaudoti jas savo verslo komunikacijai. Darbo tikslas: išsiaiškinti, kokią įtaką X kartos solo verslų atstovų sampratai apie socialinį tinklą Facebook ir verslo komunikaciją jame turėjo Covid-19 pandemijos metu paskelbtas karantinas ir kontaktinių veiklų ribojimas.
    10  3
 • ETD
  Cukriniu diabetu sergančių vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo(si) aplinkos
  [Environments for the development of health competence of children with diabetes mellitus]
  doctoral thesis
  2023-05-29
  Disertacijoje „Cukriniu diabetu sergančių vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo(si) aplinkos“ siekiama atskleisti ne tik cukriniu diabetu sergančių vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo(si) kompleksiškumą - kaip vyksta ugdymas(is), kas organizuoja ugdymo(si) aplinkas, bet ir kokie sveikatos kompetencijos sandai yra svarbūs sergant I tipo diabetu. Šioje disertacijoje fokusuojamasi į cukriniu diabetu sergančių vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo(si) aplinkas. Remiantis teoriniu ir empiriniu tyrimais išskirtos neformalios sveikatos kompetencijos ugdymo(si) aplinkos, aptartas jų organizavimas, aprašyti sveikatos ugdytojai ir taikomos ugdymo(si) veiklos bei metodai. Disertaciniu tyrimu pagrįstų žinių pagrindu bus galima modeliuoti sveikatos kompetencijos ugdymą(si) skirtingose aplinkose ir prisidėti prie antrinės prevencijos įgyvendinimo bei I tipo cukriniu diabetu sergančių vaikų gyvenimo kokybės gerinimo.
    23  57
 • ETD
  Viešojo intereso gynimas juridinių asmenų bankroto bylose
  [Protection of the public interest in bankruptcy cases of legal entities]
  doctoral thesis
  2023-06-08
  Teisinės minties koncepcijoje stebimos aiškios sisteminio požiūrio konstantos: pirma, pripažįstama, kad bankroto bylose egzistuoja viešasis interesas; antra, viešasis interesas yra traktuojamas kaip ypatingos svarbos teisinė vertybė, kuri privalo būti ginama. Disertacijoje „Viešojo intereso gynimas juridinių asmenų bankroto bylose“ dekonstruojama ir analizuojama viešojo intereso turinio bankroto bylose problema. Tyrimu ieškoma atsakymų į klausimus, pagrįstai kylančius priimant minėtus teisinio požiūrio postulatus: ką apskritai reiškia viešasis interesas juridinių asmenų bankroto kontekste? Koks yra viešojo intereso bankroto bylose turinys? Kokios yra tipinės praktinės bankroto bylų situacijos, kuriose galėtų kilti poreikis viešąjį interesą ginti? Kam yra ir turėtų būti priskirtas viešojo intereso įgyvendinimo bankroto bylose vaidmuo? Kas pagrįstai galėtų būti laikoma tinkamu viešojo intereso atliepimu bankroto bylose? Tyrimu siekiama identifikuoti viešojo intereso gynimo juridinių asmenų bankroto bylose turinio gaires ir atskleisti viešojo intereso apsaugos bankroto bylose praktinę problematiką Lietuvoje bei pasiūlyti viešojo intereso įgyvendinimo kliuvinių Lietuvos teisinėje bankroto valdymo sistemoje sprendinius. Tam tikrus Lietuvoje ilgą laiką galiojančius ir normalizuotus bankroto teisinio reguliavimo aspektus disertacinio darbo autorė įvardina ir atskleidžia kaip ydingas praktikas bei kertinius viešojo intereso įgyvendinimo bankroto bylose kliuvinius.
    16  3
 • ETD
  Neteisėtai esančių užsieniečių grąžinimo teisinio reguliavimo problemos: non-refoulement principas ir užsieniečių apgręžimas
  [Problems in the legal framework of irregular foreigners’ return: the principle of non-refoulement and the pushbacks of foreigners]
  doctoral thesis
  Šaltė, Ilona
  2023-06-19
  Šioje disertacijoje analizuojamas non-refoulement principo taikymas užsieniečių išsiuntimo atvejams, esminį dėmesį skiriant užsieniečių apgręžimui. Pirmoje dalyje analizuojami bendrieji su užsieniečių teisinės padėties reglamentavimu ir jų išsiuntimu susiję klausimai. Analizuojami užsieniečių išsiuntimui taikomi reikalavimai, įtvirtinti privalomojo ir rekomendacinio pobūdžio Jungtinių Tautų, Europos Tarybos ir Europos Sąjungos teisės šaltiniuose. Antroje darbo dalyje analizuojamas užsieniečių išsiuntimo negalimumas non-refoulement principo aspektu. Šioje darbo dalyje atskleidžiamas non-refoulement principo turinys bei jo santykis su prieglobsčio teise. Trečioji darbo dalis skirta užsieniečių apgręžimo praktikai ir jos suderinamumui su non-refoulement principu. Šioje dalyje analizuojama EŽTK teisinis reguliavimas bei EŽTT jurisprudencija bei ES teisinis reguliavimas ir ESTT praktika, kurių pagrindu atitinkamai nustatomi vertinimo testai. Remiantis nustatytais EŽTK teisinio reguliavimo ir ES teisinio reguliavimo testais, atliekama analizė ir įvertinamas Lietuvos teisinis reguliavimas bei praktika. Šis vertinimas atliekamas dviem aspektais: apręžimo pasienyje ir prieigos prie prieglobsčio procedūros.
    22  4