Mykolas Romeris University Research Management System (CRIS)

Privacy Statement

  • Darbo arba doktorantūros studijų sutarties laikotarpiu Mykolo Romerio universitetas mokslo proceso administravimo tikslu (mokslo produkcijos autorystei nustatyti, fiksuoti ir vertinti darbuotojų mokslinės (ir meno) veiklos rezultatus, komplektuoti bei teikti dokumentus) tvarko šiuos akademinio personalo duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, padalinys, pareigos, formalus ir neformalus išsilavinimas, profesinė, pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija, kalbinės kompetencijos, narystė organizacijose, apdovanojimai, mokslinės veiklos sritys, asmeninės svetainės IP adresas, mokslininko ID Scopus, WoS ir kt. duomenų bazėse, publikacijos, narystė mokslinių žurnalų redkolegijose, pranešimai mokslinėse konferencijose, mokslo populiarinimo straipsniai, informacija apie mokslines stažuotes, dalyvavimą doktorantūros ir ekspertinėje veikloje, informacija apie dėstomus dalykus, kviestines paskaitas, užsakomuosius mokymus, dalyvavimą projektinėje veikloje, užsakomuosiuose tyrimuose, savanoriškoje veikloje ir renginiuose.
  • Nacionalinio universitetų veiklos vertinimo tikslais šiuos duomenis Mykolo Romerio universitetas tvarko 7 metus po darbo arba doktorantūros studijų sutarties pasibaigimo.
  • Sutinku, kad pasibaigus darbo sutarčiai šie duomenys dvejus metus būtų tvarkomi tikslu įvertinti atitiktį reikalavimams pretenduojant į akademinį personalą.
  • Sutinku, kad šie duomenys būtų viešinami akademinio bendradarbiavimo skatinimo tikslais: formalus ir neformalus išsilavinimas, kalbinės kompetencijos, narystė organizacijose, mokslinės veiklos sritys, dalyvavimas ekspertinėje ir projektinėje veikloje, užsakomuosiuose tyrimuose ir mokymuose, savanoriškoje veikloje.