Mokslo produkcijos ir veiklos kaupimo, išsaugojimo bei sklaidos modelis

  Projekto tikslas

  Projekto tikslas – sukurti Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) mokslo produkcijos ir informacijos kaupimo, išsaugojimo bei sklaidos internete modelį, kuris sudarytų sąlygas:

  • Pagerinti mokslo produkcijos, veiklos bei mokslininkų matomumą pasaulyje.
  • Sukaupti ir užtikrinti ilgalaikį VDU mokslinės produkcijos ir veiklos rezultatų išsaugojimą.
  • Padidinti mokslo produkcijos prieinamumą per atvirąją prieigą.
  • Optimizuoti mokslinės veiklos administravimą.

  Mokslo produkcijos, veiklos bei mokslininkų matomumas pasaulyje

  Objektai:

  • Mokslo publikacijos.
  • Mokslininkų profiliai, CV.
  • Mokslo projektai.
  • Universiteto struktūriniai padaliniai, klasteriai.

  Priemonės:

  • VDU tinklapis.
  • Talpykla: DSpace + CRIS.
  • ORCID.
  • Mokslo sklaidos informacinė sistema.

  Turėtų daryti įtaką:

  • didinti reitingus;
  • didinti matomumą ir citavimus.

  Kaupti ir užtikrinti ilgalaikį VDU mokslinės produkcijos bei veiklos rezultatų išsaugojimą, mokslo produkcijos prieinamumą per atvirąją prieigą

  Objektai:

  • Mokslo publikacijų visateksčiai dokumentai.
  • Magistrantūros baigiamųjų darbų ir daktaro disertacijų (bei santraukų) visateksčiai dokumentai.
  • Mokslo žurnalai.

  Priemonės:

  • Talpykla: DSpace + CRIS.
  • Pastovūs el. adresai, ilgalaikis išsaugojimas.
  • Mokslo sklaidos informacinė sistema.

  Turėtų daryti įtaką:

  • Gerinant studijų kokybę.
  • Keliant mokslo tyrimų kokybę.
  • Kaupiant VDU mokslinę produkciją ir užtikrinant ilgalaikį išsaugojimą.

  Mokslinės veiklos administravimo optimizavimas

  Objektai:

  • Ataskaitos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM), Lietuvos mokslo tarybai (LMT), MOSTA-ai.
  • Atestacijos.
  • Kvalifikaciniai konkursai.
  • Statistiniai duomenys.

  Turėtų daryti įtaką:

  • Pakilusiems VDU reitingams vertinime.
  • Mokslo veiklai valdyti patogius įrankius, taip pat apskaitoms rengti ir naudoti.
  • Mokslo darbuotojų kvalifikacijai kelti.

  Mokslo produkcijos ir veiklos sklaidos internete modelis

  VDU mokslo valdymo sistema

  El. talpykla (DSpace / CRIS)

  DSpace yra atvirojo kodo saugyklos programinės įrangos paketas, kuris paprastai naudojamas atvirosios prieigos talpykloms, skirtoms mokslo publikacijoms kaupti ir saugoti skaitmenine forma, kurti (https://en.wikipedia.org/wiki/DSpace). DSpace turi savyje ne tik įprastinių turinio ir dokumentų valdymo sistemų funkcionalumą, bet ir papildomą (kuris būtinas skaitmeniniams archyvams) - užtikrinti ilgalaikį saugojimą, prieigos kontrolę ir skaitmeninio turinio išsaugojimą.

  DSpace / CRIS yra nemokamas atvirojo kodo DSpace plėtinys mokslinių tyrimų duomenų ir informacijos valdymo srityje (https://wiki.duraspace.org/display/DSPACECRIS/DSpace-CRIS+Home). Skirtingai nuo komercinių CRIS, DSpace / CRIS turi savyje institucinės talpyklos funkcionalumą, kuris užtikrina itin gerą surinktos informacijos matomumą internete. Ji atitinka CERIF standartą (https://en.wikipedia.org/wiki/EuroCRIS).

  CRIS - aktuali mokslinių tyrimų informacinė sistema (angl. Current Research Information System). Tai yra duomenų bazė ar kita informacinė sistema, skirta kaupti ir tvarkyti duomenis apie mokslinius tyrimus, atliktus institucijoje (https://en.wikipedia.org/wiki/Current_research_information_system).

  DSpace kaupiamos mokslininkų mokslo publikacijos, studentų baigiamieji darbai ir disertacijos (ETD), mokslo žurnalai. Kartu su aprašomaisiais metaduomenimis Dublin Core (DC) standartu publikacijos gali turėti priskirtus visateksčius dokumentus (pvz., PDF formatu). Publikacijos gali būti priskirtos vienai ar keletui teminių kolekcijų.

  CRIS kaupiama informacija apie mokslininkus, projektus bei padalinius. Publikacijos DSpace talpykloje susiejamos su mokslininkais, padaliniais bei projektais CRIS-e.

  DSpace / CRIS yra numatytos kryžminės sąsajos tarp publikacijų ir autorių, padalinių bei projektų. Todėl publikacijų talpinimo / importavimo metu kuriami ryšiai tarp publikacijų ir CRIS vienetų (autorių, padalinių bei projektų). Tais atvejais, kai jie neegzistuoja CRIS-e sukuriami trumpi atitinkami CRIS vienetų įrašai, kuriuos dae reikia papildyti reikalinga informacija. DSpace / CRIS užtikrina efektyvų informacijos kaupimą, saugojimą, paiešką ir navigaciją bei sklaidą.

  Mokslo publikacijos

  Autoriai arba Biblioteka sistemoje deda (skelbia) mokslo publikacijas (metaduomenis kartu su visateksčiais dokumentais). Tuo atveju, jeigu mokslo publikacijas deda pats autorius, jas turėtų peržiūrėti ir tvirtinti Biblioteka (šį funkcionalumą užtikrina DSpace). Publikacijas, kurios yra VDU mokslo žurnaluose, deda Biblioteka. Mokslo publikacijų visateksčiams dokumentams gali būti nustatomas embargo laikotarpis arba ribota prieiga atitinkamai pagal licencinės sutarties su autoriumi ar leidėju sąlygas.

  Retrospekyvinės publikacijos importuojamos iš bibliotekinės informacijos sistemos ALEPH (https://aleph.library.lt/F?func=find-b-0&local_base=vdu02) ir ankstenės DSpace talpyklos. Nemaža dalis publikacijų ALEPH sistemoje neturi visateksčių dokumentų. Planuojama peržiūrėti galimybes pateikti kuo daugiau visateksčių publikacijų, nepažeidžiant autoriaus teisių.

  ETD

  Studentai (magistrantai, doktorantai) savo baigiamuosius studijų darbus (ETD) deda patys, naudodamiesi DSpace funkcionalumu (talpinimo formos, darbo eiga, metaduomenys ir visateksčiai dokumentai). Tvirtina Biblioteka. Tekstų sutapties patikrą atlieka baigiamųjų darbų vadovai naudodami komercines ar atvirojo kodo plagiato patikros sistemas prieš dedant darbą į Dspace.

  El. žurnalai

  El. žurnalus su publikacijomis deda Biblioteka (metaduomenis ir visateksčius dokumentus).

  Mokslininkų profiliai, CV

  Pradinius mokslininkų profilių duomenis ir CV įveda Biblioteka, vėliau profilius atnaujina patys mokslininkai. Procesą koordinuoja Biblioteka.

  Projektai

  Projektus deda Mokslo ir inovacijų departamentas, koordinuoja Biblioteka.

  ORCID

  ORCID yra sistema, leidžianti unikaliai identifikuoti mokslininkus (https://en.wikipedia.org/wiki/ORCID). Mokslininkai gali savarankiškai registruotis šioje sistemoje (https://orcid.org) ir pateikti savo profilius, mokslo publikacijas bei CV.

  ORCID (angl. Open Researcher and Contributor ID) – tai tarptautinis unikalus mokslininko identifikatorius (asmeninė nuoroda, profilis internete), jungiantis visą mokslininko mokslinę veiklą bei jos rezultatus ir sukuriantis sąsajas su ORCID kaupiančiomis ir naudojančiomis institucijomis: leidėjais, duomenų bazėmis, talpyklomis, mokslo organizacijomis, profesinėmis asociacijomis, universitetais, mokslo rėmėjais, pvz.: Clarivate Analytics, CrossRef, EBSCO, Elsevier, Emerald, F1000, Hindawi, Scopus, Springer Nature, WordPress, Institute of Electrical and Electronics Engineers, PLOS ir kt.

  ORCID – mokslininkui suteikiamas unikalus 16 raidžių (https://orcid.org/0000-0001-9335-3734) ir skaitmenų kodas, kuris gali identifikuoti tyrėją. Šis kodas svarbus nustatant autoriaus tapatybę ir užtikrinant tinkamą prieskyrą publikuotiems mokslo darbams. Taip siekiama pašalinti painiavą, kai sutampa autorių vardai ir pavardės, kai pavardės keičiasi ar kitais atvejais.

  DSpace / CRIS turi specialų sujungimo modulį su ORCID.

  Vertinimui - Scopus, Clarivate Web of Science, altmetrija ir kt.

  DSpace / CRIS turi automatines sąsajas su Clarivate Web of Science, Scopus ir altmetrijos sistemomis, gali pateikti rodiklius iš šių sistemų.

  Plagiato kontrolės sistema

  Prieš talpinant į talpyklą, ETD turėtų būti patikrintos išorinės plagiato kontrolės sistemose:

  • Atvirojo kodo plagiato patikros sistemos, pvz.: Dupli Checker, Copyleaks, PaperRater ir kt.
  • Komercinėse plagiato patikros sistemose, pvz.: iThenticate, Urkund ir kt.

  www.vdu.lt

  Mokslo produkcijos ir veiklos sklaida internete turėtų būti atliekama per pagrindinį VDU tinklapį, o visos nuorodos į publikacijas turėtų prasidėti www.vdu.lt tam, kad sistemos ir organizacijos, reitinguojančios Universitetą, vienareikšmiškai identifikuotų šių publikacijų priklausomybę VDU.

  OAI-PMH

  OAI PMH (https://en.wikipedia.org/wiki/Protocol_for_Metadata_Harvesting) yra technnis protokolas (būdas) metaduomenų surinkti iš daugelio archyvų automatiniu būdu. Šio protokolo pagalba išorinės sistemos galės paimti aprašomąją informaciją (metaduomenis) iš talpyklos ir naudoti talpyklos turinio sklaidai (viešinimui) internete.

  Mokslo sklaidos informacijos sistema

  Šios sistemos pagrindinės dvi funkcijos:

  • Ataskaitų ir sąrašų generavimas.
  • Automatinis duomenų perkėlimas į DSpace / CRIS ir atvirkščiai.

  Šis sistemai reikalinga duomenų bazė, į kurią būtų perkeliami duomenys iš talpyklos ir VDI IS. Ši sistema turės funkcionalumą, kuris anksčiau buvo PDB (publikacijų duomenų bazė).

  Ataskaitų rūšys:

  • ŠMSM, LMT, MOSTA.
  • Atestacijos.
  • Konkursai.
  • Autoriams.
  • Padaliniams.
  • Administracijai.

  Ataskaitos galėtų būti:

  • Tekstinės / sąrašai.
  • Analitinės / statistinės.

  Altmetrija

  Alternatyvūs mokslo vertinimo rodikliai (Altmetrija):

  • rodo, kiek mokslo publikacijos ar duomenys yra skaitomi, diskutuojami, atsisiunčiami, rekomenduojami kitiems, cituojami;
  • greičiau pateikiami naudojimosi duomenys, nereikia laukti metų, kad būtų matoma tyrimo rezultatų įtaka mokslui, jo vystymuisi;
  • vertinama ne tik tradicinės publikacijos, bet ir kitų informacijos šaltinių – duomenų rinkinių, programų, tinklaraščių, vaizdo medžiagos ir kt. – įtaką mokslui;
  • vertinama, kokią įtaką tyrimo rezultatai turi platesnei auditorijai – ne tik mokslininkams, bet ir praktikams, medikams, ugdytojams ir plačiajai visuomenei.

  Alternatyvūs vertinimo įrankiai (http://altmetrics.org/tools):

  • Impactstory (https://impactstory.org). Atvirojo kodo interneto programa, surenkanti duomenis iš įvairių šaltinių (preprintų, duomenų rinkinių, pateikčių ir kt.). Ji leidžia vartotojams susikurti asmeninį profilį ir sekti, kiek darbai yra skaitomi ir naudojami.
  • Plum Analytics (http://www.plumanalytics.com). Vertina 5 rodiklius: naudojimą (atsisiuntimas, peržiūra), išsaugojimą (parankiniai, žymėjimas, išsaugojimas, grupės ir kt.), paminėjimą (tinklaraščiai, naujienos, Vikipedija, komentarai, apžvalgos), socialines medijas (paskelbimas Twitter-yje, pažymėjimas, kad patinka (angl. likes), pasidalijimas), citavimą (PubMed, Scopus, patentai). Plum Analytics 2014 m. tapo EBSCO Information Services dalimi.
  • Altmetric (http://www.altmetric.com). Pateikia įskiepius (Altmetric API, Altmetric Explorer, Altmetric Bookmarklet, Altmetric Badges), kurie leidžia gauti straipsnių lygmens rodiklius. Įrankį naudoja duomenų bazės Scopus, Nature, BioMedCentral, SpringerLINK ir kt.