Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20799
Now showing 1 - 10 of 713
 • research article
  Bayar, Yilmaz
  ;
  Gavriletea, Marius Dan
  ;
  Oeconomia copernicana, p. 1009-1035
  Research background: Tourism sector is considered as a driving force of economic develop-ment and understanding factors that deter the flow of tourists and hinder its development, which is essential for all actors involved in this industry. Oeconomia Copernicana,14(3), 1009–10351010 Purpose of the article: The purpose of the article is to investigate the impact of rule of law, corruption, and terrorism on tourism in 14 coastal states of the Mediterranean Sea based on the United Nations classification. Methods: The short and long-run relationships among the rule of law, corruption, terrorism and tourism are respectively analyzed through Dumitrescu and Hurlin causality test and LM bootstrap cointegration test taking notice of the presence of heterogeneity and cross-sectional dependence. Findings & value added: The causality analysis reveals that control of corruption has a signif-icant influence on tourism only in the short run. The cointegration analysis uncovers that terrorism negatively affects the tourism in Albania, Algeria, Egypt, and Tunisia, but im-provements in corruption also positively affect the tourism in Albania, Algeria, Bosnia and Herzegovina, Greece and Italy. Last, the rule of law has a positive impact on tourism in Egypt, Greece, and Israel. In this context, the rule of law can also be a key factor for tourism devel-opment via combat with corruption and terrorism. Based on some unique characteristics, the Mediterranean region has consolidated its position as the world's leading tourist destination, but to maintain this competitive position, it is crucial to recognize and adopt strategies that respond to all key challenges faced by this sector
    4WOS© IF 6.574WOS© AIF 3.486Scopus© SNIP 1.536
 • Publication
  Džeromas Seimūras Bruneris ir Džonas Diujis: pažinimo ir patyrimo jungtys
  [Jerome Seymour Bruner and John Dewey: connections of cognition and experience]
  research article
  Gerulaitis, Šarūnas
  Geografija ir edukacija : mokslo almanachas = Geography and education : science almanac, p. 81-87
  Esė analizuojamas Džeromo Seimūro Brunerio (Jerome Seymour Bruner) ir Džono Diujo (John Dewey) požiūris į aplinką, kurioje vyksta ugdymosi procesas, lyginamas konstruktyvizmo filosofijos krypties – pozityvizmo ir pragmatizmo – klasikų požiūris į ugdymą. Šie mokslininkai augo ir kūrė toje pačioje amerikietiškoje švietimo sistemoje, priešinosi to meto esančiai bihevioristinei ugdymo filosofijai, ieškojo naujų idėjų, tarkim, kaip mokytis iš patirties, per praktiką, kaip prasmingą veiklą nukreipti į mokymą(si), taip pat reformavo to meto švietimo sistemą. Atsižvelgiant į šiandienos aktualų – įtraukųjį – ugdymą, galima teigti, kad Dž. S. Brunerio idėjos – aktyvus mokinio mokymasis, spiralinis mokymasis ir pastoliavimas – yra aktualios ir prasmingos. Dž. Diujo mokykla – atvira, demokratiška, leidžianti skleistis ir augti kiekvienam, – turi būti „gyva“ tam, kad mokiniai išmoktų spręsti savo ar visuomenės problemas, su kuriomis susiduria ir mokykloje, ir už jos ribų. Čia prasmingai siejasi ir Marijos Lukšienės išsakytas teiginys, kad reikia kurti atvirą žmogų, o per jį – atvirą kultūrą. Kultūros ir žmogaus atvirumas neatskiriamas nuo demokratiškumo (Lukšienė, 2013).
    9  1
 • research article
  Kurapov, Anton
  ;
  ; ; ;
  Balashevych, Oleksandra
  ;
  Kalaitzaki, Argyroula
  Socialinės gerovės tyrimai = Social inquiry into well-being, p. 62-80
  This research focuses on the assessment of post-traumatic growth (PTG) in an ongoing crisis situation – namely, the war in Ukraine. This research was designed as a crosssectional correlational study and was conducted 6 months after the beginning of the Russian invasion of Ukraine. The authors focused on the following sociodemographic aspects: gender, age, marital status, number of children, place of current residence (either within or outside Ukraine), subjective evaluation of financial state, satisfaction with current living conditions, and current employment status. Personal life-experiences of traumatic events were assessed using the Life Events Checklist (LEC-5); PTG was assessed using the Post-Traumatic Growth Inventory (PTGI). The study included 706 participants (age M = 32.1); 155 males and 541 females. Using one- and two-way ANOVA, we answered the following research questions: To what extent do individuals living in war-torn areas exhibit indications of PTG? Can sociodemographic variables serve as reliable predictors of PTG? How do levels of PTG differ between individuals residing in Ukraine and those living abroad? What is the relationship between PTG and war-related trauma? It was found that people living in war-torn areas exhibit moderate levels of PTG. Women are more prone to PTG than men; younger and older participants show higher levels of PTG, while middle-aged participants exhibit lower levels; and financial security increases PTG. Presence in Ukraine increases personal strength, while living outside of Ukraine increases the possibilities for new PTG strategies. Trauma exposure during the war does not increase levels of PTG.
 • Publication
  Vidurinės mokyklos/gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos
  [Secondary school/gymnasium geography curriculum update: from passive to active geography]
  research article
  Gerulaitis, Šarūnas
  ;
  Zigmas Kairaitis
  Geografija ir edukacija : mokslo almanachas = Geography and education : science almanac, p. 65-80
  Straipsnyje pateikiamos metodologinės prieigos, kuriomis grindžiamas Lietuvos vidurinės mokyklos (11–12 klasės) ir gimnazijos (III–IV klasės) geografijos ugdymo turinio atnaujinimas bei Bendrųjų geografijos ugdymo programų kūrimas. Siekiama atsakyti į klausimą „Kaip pagrįsti ir sistemingai susieti geografijos mokslo ir didaktikos raidos tendencijas, remiantis nūdienos geografinį ugdymą apibrėžiančiais tarptautiniais ir Lietuvos švietimo dokumentais?“ Analizuojami Lietuvos švietimo ir tarptautiniai dokumentai (chartijos, deklaracijos), apibrėžiantys ugdymo turinio atnaujinimo ir geografinio švietimo šiuolaikines tendencijas. Palyginama geografijos ir jos didaktikos (mokyklinės geografijos) istorinė raida ir perspektyva. Parodoma ugdymo pasiekimų sričių ir kompetencijų sklaida atskirose bendrojo ugdymo mokyklos pakopose.
    12
 • research article
  Socialinės gerovės tyrimai = Social inquiry into well-being. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2022, vol. 20, no. 1., p. 51-62
  Straipsnyje keliami šie probleminiai klausimai: kokia būsimų pedagogų gero grįžtamojo ryšio samprata nuotolinėse studijose, kokius grįžtamojo ryšio bruožus atpažįsta būsimi pedagogai. Straipsnio tikslas yra atskleisti būsimų pedagogų sampratą apie tai, koks yra geras grįžtamasis ryšys, gaunamas nuotolinėse studijose. Tyrimas organizuotas 2021 m. sausio–kovo mėn. Taikytas literatūros šaltinių ir teisės aktų analizės metodas, taip pat duomenų rinkimo metodas – atviri klausimai, nebaigti sakiniai. Dėl COVID-19 situacijos tyrimas vyko nuotoliniu būdu, buvo panaudotas IT įrankis „Google Forms“. Remiantis būsimų pedagogų samprata kokybiniame tyrime atskleisti gero grįžtamojo ryšio požymiai nuotolinėse studijose, išskirtos dvi kategorijos: 1) gero grįžtamojo ryšio požymiai, atitinkantys minimus pedagoginėje mokslinėje ir metodinėje literatūroje; 2) grįžtamojo ryšio požymiai (būsimųjų pedagogų nuomone), neminimi pedagoginėje mokslinėje ir metodinėje literatūroje. Prie antrosios kategorijos priskiriami požymiai negali būti įvardijami kaip būdingi geram grįžtamajam ryšiui, tačiau tai atskleidžia nepakankamą būsimų pedagogų suvokimą, galimą aplinkybių poveikį ar net egocentrišką poziciją. Šie pastebėjimai svarbūs studijų proceso tobulinimui, kadangi suponuoja aiškesnius metodinius, dalykinius akcentus. Atliekant duomenų analizę (būsimųjų pedagogų įvardytus gero grįžtamojo ryšio ypatumus) buvo išskirtos šios subkategorijos: sukuriama maloni, saugi ir geranoriška aplinka; daromas teigimas poveikis; padedama ar paskatinama įsivertinti; aiškus grįžtamasis ryšys (žr. 1 kategoriją). Būsimi pedagogai, įvardydami, kas yra geras grįžtamasis ryšys, minėjo palankią, geranorišką aplinką grįžtamojo ryšio metu; dėmesio skyrė metodiniams grįžtamojo ryšio teikimo aspektams (pateikiamos tobulinimo rekomendacijos, grįžtamasis ryšys aiškus ir skatinantis įsivertinti), tačiau visai neužsiminė apie aktualumą taikyti skirtingus grįžtamojo ryšio tipus, taip pat apie tai, kad pirmiausia teikiami pozityvūs komentarai; svarbu kalbėti pagrįstai ir argumentuojant; kalbėti apie tai, kas sujaudino, kokius sukėlė jausmus; kalbėti apie požiūrį, asmens veiklą, bet ne apie asmenį. Šis tyrimas atskleidė, kad būsimiesiems pedagogams reikia atidžiau studijuoti gero grįžtamojo ryšio ypatumus, jo organizacinius aspektus ar net atsisakyti galimai egocentriškos pozicijos (pvz., įvardijo, kad svarbu tik pozityvūs pastebėjimai, tik pagyrimai). Geras grįžtamasis ryšys negali būti tik komplimentai, tik gerų dalykų įvardijimas – tokiu atveju ryšys nebus objektyvus, visapusiškas ir konstruktyvus.
 • research article;
  Socialinės gerovės tyrimai = Social inquiry into well-being. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2022, vol. 20, no. 2., p. 29-47
  Although the prevalence of bullying at work varies from country to country, organizations of all types, natures, and sizes face this problem. The phenomenon of bullying at work is identified as a critical stressor, with serious consequences at both the individual and organizational levels. The aim of this research is to determine the links among bullying, psychological resilience, and the work engagement of employees. It is hypothesized that: a) more frequent bullying in the work environment will be negatively related to employees’ psychological resilience and work engagement; b) psychological resilience will be positively related to employee work engagement; and c) the psychological resilience of employees acts as a mediator between the bullying they experience in the workplace and their work engagement. This research involved 187 participants from Lithuanian organizations of various types and sizes. Three measures were used for the research: the Negative Acts Questionnaire – Revised (NAQ-R); the Resilience Scale (RS-14); and the Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9). In addition, sociodemographic questions were included in the research questionnaire. The main results of the research revealed that bullying in the workplace is significantly negatively related to the psychological resilience and work engagement of employees. The correlation analysis indicated that the psychological resilience of employees had significantly positive correlations with the work engagement of employees. The mediation analysis demonstrated that psychological resilience mediates the relationship between the bullying of employees at work and their work engagement. It was found that the inclusion of a mediator reduced the magnitude of the effect, i.e., psychological resilience slightly reduced the negative effect of bullying in the workplace on the work engagement of employees.
    8  4
 • research article;
  Socialinės gerovės tyrimai = Social inquiry into well-being. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2022, vol. 20, no. 1., p. 23-34
  The entire world faced a crisis associated with the COVID-19 pandemic. The social impacts of the pandemic were severe, the movement of people was strictly limited, and schools, day care centres, and youth centres were closed. This affected social workers working with children and youth activities. The goal of this article is to analyse the memories of social workers working with children and youth during the COVID-19 pandemic in Lithuania. In order to explore the memories of social workers, a qualitative research methodology was used, and non-probability purposive sampling was applied for finding research participants. In-depth interviews were used for data collection, with each research participant facing one main question: describe your everyday activities during the pandemic. Qualitative content data analysis was applied. Three categories were formulated and are presented in the article: challenges of social work during the pandemic; positive factors of work during the pandemic; and ways of working during the pandemic. These were followed by seventeen subcategories: adaptation to restrictions; organizational work; teaching; cooperation with other institutions; filming; IT knowledge; psychological aspects; activeness and tension at work; spending more time together; improved competencies; closer communication with other institutions; closer communication among social workers; courses and seminars; volunteers; IT programmes; various types of consultations; and creativity. The challenges and positive aspects revealed show that social workers looked for ways to adapt to new working conditions and were ready to overcome challenges in order to help children and youth during the pandemic.
    1
 • research article; ; ; ; ; ; ;
  Socialinės gerovės tyrimai = Social inquiry into well-being. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2022, vol. 20, no. 2., p. 61-73
  This article discusses challenges in the literature search during the process of conducting a systematic literature review for the conceptualisation of critical thinking. The literature search process is described in two interconnected stages: the selection of journals and the sampling of articles. Analysis is followed by discussion, which also includes the subjective reasoning and reflections of the project team. The process of searching the relevant literature for a systematic literature review was presented in order to discuss the initial stage before literature analysis that very often remains a “grey area” and is still underrepresented in the literature. The process of selecting journals and sampling articles was impacted by objective limitations such as language and availability of access of material, as well as by subjective limitations which required flexibility in adjusting the envisaged research plan. These factors led to the unique path by which the research team processed the search and coped with methodological challenges. Some lessons, like the necessity of additional time, were already known and experienced during earlier research; however, they showed themselves in other aspects. Some lessons, such as not limiting the literature review to articles from Q1 journals, were new and unexpected, and led to the decision to discuss these challenges, thus enriching a very limited analysis on methodological issues of the literature search process for the term conceptualisation. This article focuses on how material on critical thinking for the literature review was sought, rather than the content that was found. This experience is intended to broaden the understanding of the initial phase in a systematic literature review process and to help increase awareness of what preparation for a literature review actually means.
    1
 • research article
  Grybaitė, Virginija
  ;
  Stankevičienė, Jelena
  ;
  Lapinskienė, Giedrė
  ;
  Amfiteatru economic journal. Bucuresti : The Bucharest University of Economic Studies, 2022, vol. 24, no. 59., p. 194-213
  The rapid growth of the sharing economy attracts attention from scientists, businesses, and governments. The European Commission acknowledges the benefits of the sharing economy and emphasises that European countries should be open to the new opportunities that the sharing economy brings. The sharing economy makes an essential contribution to job creation and growth in the European Union. The sharing economy creates new markets and expands existing ones. It makes the use of resources more efficient due to the extensive sharing of assets. Sharing improves resource conservation and efficiency of use, reformats consumption patterns, raises the spirit of entrepreneurship and responsibility of every capital owner, and improves social trust among people worldwide. Despite the focus of researchers on the sharing economy, there is still a lack of research on conditions that stimulate the sharing economy’s growth. The article lays the foundation for creating a more comprehensive methodology for assessing the growth of the sharing economy. The authors apply multi-criterion decision-making methods for research purposes, such as EDAS and PROMETHEE II, and recently developed CILOS and IDOCRIW for criteria weight calculation. A hierarchy structure of criteria for evaluating sharing economy growth was created and presented in the paper. The resulting weights of criteria of performance of sharing economy growth were obtained. The prominent features of hierarchy structures and the methodology for calculating ultimate weights are described and demonstrated. The results reveal that the environment is more favourable for sharing economy growth in the Netherlands, Germany, and Sweden among the chosen European countries.
  WOS© IF 2.304WOS© AIF 5.249Scopus© SNIP 0.567
 • research article
  Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum. [S. l.] : Estonian Association for the History and Philosophy of Science ; Springer Nature, 2022, vol. 10, no. 1., p. 78-103
  In eighteenth-century France, scientific progress and its spreading met a growing interest among public, an enthusiasm that was to be reflected in literature. Fictional works including scientific knowledge in their narrative made their appearance, paving the ground for a genre promised to a growing success in the following centuries—science fiction. The article presents three eighteenth-century French literary works, each one centered on a different domain of science: Voltaire’s Micromégas (1752), Charles-François Tiphaigne’s Amilec, or the Seeds of Mankind (Amilec, ou la graine d’hommes, 1753) and François-Félix Nogaret’s The Mirror of Current Events, or Beauty to the Highest Bidder (Le miroir des événements actuels, ou la belle au plus offrant, 1790). The first one, an iconic Enlightenment work that promotes critical thinking, relies on discoveries made in astronomy and optics. Tiphaigne de la Roche is far from sharing the fame of Voltaire, but his odd Amilec is noteworthy as it is possibly the very first science-fiction work in which biology is central. Written in the unique atmosphere of the French revolution, Nogaret’s work The Mirror of Current Events depicts androids-like interacting with humans. Our purpose is to show that these works were a precursor (proto science fiction) of the science fiction genre in literature, to describe how and what science or technology was depicted in them, and how they influenced the view of Man (humans) in eighteenth-century France.
    6Scopus© SNIP 0.701