Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/21536
Now showing 1 - 10 of 52
 • research article;
  Jarašiūnaitė-Fedosejeva, Gabija
  The family journal. [Thousand Oaks] : Sage, 2021, 00, 00, 2., p. 1-6
  Prevalence rates of infertility show that one in every six couples worldwide have experienced fertility problems; however, there is still a relatively high chance of spontaneous conception for couples with unexplained infertility. Nevertheless, most existing research has focused on the infertility experience leading up to potential parenthood, rather than the actual parenting experience itself. Hence, this paper presents an in-depth exploration of the lived experiences and personal meaning of becoming parents of individuals affected by unexplained infertility. Semi-structured interviews were conducted, and transcripts were subjected to Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Four themes emerged: perception of fragility of life, father’s embodied emotional connection with child, becoming a parent—identity shift, and imprint of infertility on relationships with a partner. The findings emphasize clinicians’ and researchers’ awareness of the need to process couple’s grief and highlight the importance of addressing romantic relationship issues, experienced during the infertility period to facilitate couples transitioning to parenthood.
    2Scopus© SNIP 0.739
 • Publication
  A forgotten philosopher Juozapas Čepėnas: ethic insights
  [Etinės užmirštojo filosofo Juozapo Čepėno idėjos]
  research article; ;
  Filosofija, sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2020, vol. 31, no. 1., p. 61-69
  The article deals with ethic insights of the priest Juozapas Čepėnas (1880–1976), who published a study cycle on Nietzsche. This cycle is significant in the context of an early reception of Nietzsche’s ideas in Lithuania; however, the author himself appears to remain an undeservedly forgotten thinker of the national school of thought. The article attempts to bring back Čepėnas’ philosophical outlooks and analyse the factors that shaped his philosophical position such as his academic upbringing in German classical universities and Čepėnas’ subsequent activities overstepping the boundaries of a clerical work. The article offers a new interdisciplinary approach in reviewing Čepėnas’ dissertation thesis that earned him a Degree of Doctor of Philosophy of Freiburg University. The thesis is analysed in comparison to other Čepėnas’ philosophical writings on Dostoevsky produced at the period of university studies and later during his clerical service in Lithuania. Ethical aspects of Čepėnas’ thesis continue to hold relevance until the recent period of philosophical development. Čepėnas’ writings are viewed in parallel analysis with a spectrum of the Lithuanian existential thought. Critical contemplations on ethical principles in the cycle of articles on Nietzsche’s philosophy are emphasised. The article attempts to clarify Čepėnas’ understanding of the egotism of the superhuman, the reasons and the content of supplements of Christian ethics, and the concept of the secular purpose of life.
  WOS© IF 0.351WOS© AIF 2.442Scopus© SNIP 0.391
 • Publication
  Why is it Difficult to Talk About the (Coherent) Post-Communist Welfare State Model? Comparative Analysis of the Czech Republic, Lithuania and Romania
  [Kodėl sudėtinga kalbėti apie (vientisą) pokomunistinį gerovės valstybės modelį? Čekijos, Lietuvos ir Rumunijos lyginamoji analizė]
  research article;
  Filosofija, sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2020, vol. 31, no. 4., p. 291-305
  The study of welfare states, after the substantiation of the classical typologies of R. Tit-muss and G. Esping-Andersen at the end of the last century, is being developed by other authors, one of the original works of which is the modelling of post-commu-nist Central and Eastern European (CEE) states. Despite some similarities in the CEE countries, they also show significant differences in welfare provision, as confirmed by statistical and comparative analysis of the Czech Republic, Lithuania and Romania. The authors of the article argue that it is scientifically difficult to speak of a coherent post-communist welfare state model. Instead, several models of welfare states should be defined in CEE.
  WOS© IF 0.351WOS© AIF 2.442Scopus© SNIP 0.391
 • Publication
  Šeiminių praktikų vaidmuo ir šeimos daryba migracijos kontekste: Lietuvos atvejis
  [The role of family practices in poing family in the context of migration: case of Lithuania]
  research article
  Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2020, vol. 31, no. 2., p. 128-138
  Tyrimo tikslas – išanalizuoti šeiminių praktikų poveikį Lietuvos šeimų darybai įprastinėmis aplinkybėmis ir įvykus migracijai. Tyrimo objektas – šeiminės praktikos, apimančios rutinines praktikas, tradicijas ir šventes. Tyrime testuojama hipotezė H: Lietuvos šeimos darybai svarbios šeiminės praktikos nubrėžia ribą tarp šeimos ir ne šeimos narių, priklausomai nuo jų gyvenamosios vietovės – šalyje ar užsienyje. Hipotezei testuoti pasitelkiami empiriniai duomenys, surinkti 2018 m. atlikus kvotinę šalies gyventojų apklausą. Apklausa atlikta įgyvendinant mokslininkų grupių projektą „Globali migracija ir Lietuvos šeima: šeiminės praktikos, globos cirkuliacija ir sugrįžimo strategijos“, kuriam finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMT) (sutarties Nr. S-MIP-17-117). Tyrime atlikta trylikos šeiminių praktikų, sugrupuotų į keturias formalias grupes (rutininės praktikos, tradicijos, religinės šventės ir sekuliarios šventės), analizė patvirtina hipotezę ir leidžia teigti, kad šeiminės praktikos, kuriose dalyvauja asmenys, prisideda prie šeimos darybos tiek įprastiniame gyvenime, tiek migracijos atvejais, kai šeimos daryba vyksta abipus šalių sienų. Šeimos narius telkiančia galia tiek įprastiniame gyvenime, tiek emigravus šeimos nariui pasižymi šventės, ypač Kūčios. Migracijos aplinkybėmis šeimos narius sutelkia ir bendri finansiniai klausimai, bent kartą per metus atostogos kartu, taip pat šv. Kalėdų šventės. Buities klausimai ir kasdienė rutina, bendras maitinimasis bent kartą per savaitę praranda šeimos narius telkiantį vaidmenį. Šios šeiminės praktikos, kaip ir gimtadieniai ar Naujųjų metų sutikimas, išplečia šeimos ribas už kraujo ir santuokinių ryšių.
  WOS© IF 0.351WOS© AIF 2.442Scopus© SNIP 0.391
 • Publication
  Lietuvos gyventojų požiūris į tos pačios lyties porų šeimines teises
  [Lithuanians’ attitudes towards family rights of the same gender couples]
  research article;
  Gaidys, Vladas
  Sociologija : mintis ir veiksmas / Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas. Vilnius : VU leidykla, 2015, Nr. 2 (37)., p. 120-126
  Diskusijose apie šeimos socialinės institucijos pokyčius reikšminga vieta tenka tos pat lyties porų šeiminių teisių aptarimui. Todėl aktualu žinoti kaip šias teises (tarp kurių svarbiausios: teisė sudaryti juridiškai pripažįstamą santuoką ir teisė ugdyti vaikus, įsivaikinti) vertina visuomenė. Siekiant nustatyti Lietuvos gyventojų požiūrį į tos pačios lyties porų šeimines teises atlikta reprezentatyvi, atstovaujanti visai populiacijai, apklausa. Apklausta 1005 vyresnių nei 18 metų žmonių. Apklausos rezultatai rodo, kad dauguma respondentų 866 (86,3%) nepritaria tos pat lyties asmenų santuokai. Daugiau ar mažiau pritariantys tos pat lyties asmenų poros teisei registruoti santuoką buvo 135 (13,4%) respondentų. Dar žymesnis nepritarimas tos pat lyties asmenų poros teisei įsivaikinti. Šiai teisei nepritarė 952 (94,8%), o pritarė - 49 (4,9%) respondentų. Nustatytas teigiamas ryšys tarp palankumo tos pat lyties asmenų poros šeiminėms teisėms ir amžiaus, išsilavinimo bei miestų dydžio (labiau palankus jaunimas, turintys aukštąjį išsilavinimą asmenys, vilniečiai).
 • Publication
  Questions about the art itself in the modern artworks
  [Klausimai apie patį meną moderniuose meno kūriniuose]
  research article
  Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology / Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2014, t. 25, Nr. 1., p. 29-34
  This article discusses one particular change in the development of Art in the twentieth century – the creation of Art as a reply to such questions as “Are there any substantial features of the work of art?”, “What is the difference between the works of art and nonartistic reality?”, “What does constitute the work of art as such?” Some contemporary artworks tell us merely about the nature of art. The attempt to conceive the works that belong to Biotechnological art, Social art, and Participatory art includes also a reflection on the question about the reasons which allow attributing these works to art. Creation includes consideration of what is possible in the art and notes on art history. The artworks combine the creation of artwork as such and questioning its content, meaning, form, and style. Art is perceived as an investigation of the status of the art object and the role of the artist himself.
  WOS© IF 0.333WOS© AIF 1.019Scopus© SNIP 0.407
 • Publication
  Kooperacija ir išsilaisvinimo politika: Aristotelis ir Marxas
  [Cooperation and the politics of emancipation: Aristotle and Marx]
  research article
  Sociologija : mintis ir veiksmas. Vilnius : VU l-kla, 2014, Nr. 2 (34)., p. 35-61
  This article aims to provide an alternative conception of the politics of emancipation against the background of Aristotelian and Marxist theories. It links emancipatory politics with a specific notion of faith as a fundamental feature of being in the world, one enabling the interpellation of dominant ideologies and distorted political power structures. Aristotle’s conception of the zoon politikon is reinterpreted in terms of an intersubjectivity based on human cooperation, and its three essential aspects – asymmetry/symmetry, teleology and structures of meaning – are analysed. Once these concepts have been articulated, a philosophical critique of neoliberal capitalism becomes possible: the logic of capital circulation becomes irrational when seen from the viewpoint of intersubjective cooperation, given that capitalism is based on profit maximisation, on subordinating labour to capital, on control over the entire production process through the private ownership of the means of production, and on the commodification of human life. The article ends with a brief account of economic democracy.
    1
 • Publication
  Medicinos diagnostika ir filosofija: keletas ankstyvosios E. Husserlio fenomenologijos ir radiologinės praktikos sugretinimų
  [Medical diagnosis and philosophy: several possibilities of conjoining early Husserlian phenomenology and radiology practice]
  research article
  Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology / Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2014, t. 25, Nr. 1., p. 11-18
  Fenomenologinė pažinimo traktuotė leidžia gerokai išplėsti žmogaus sąmonės struktūrų analizę anapus empirinių metodų, taip pat taikyti šią analizę konkretiems sąmonės procesams, pavyzdžiui, diagnostinio vertinimo struktūrai ir prasminiam kontekstui, suprasti. Taigi empirinė medicina, pirmiausia radiologo santykis su diagnostiniais vaizdais, analizuojama remiantis keliais fenomenologiniais projektais, pirmiausia Kategorinės intuicijos, Vaizdinės sąmonės (Image-Consciousness) bei Kito konstitucijos ribose, postuluojant kategorinę intuiciją, triadinę vaizdinės sąmonės struktūrą bei kinestetinę empatiją (Einfühlung) pamatinėmis struktūrinėmis diagnostinio vertinimo aplinkybėmis. Tai reiškia, kad fenomenologinė prieiga prie medicinos vaizdinimo gali ne tik atidengti naujas epistemologines-ontologines diagnostinio proceso dimensijas, bet ir pateikti rekomendacijų, kaip pagerinti radiologo įgūdžius bei savijautą, arba aptarti „antrojo interpretatoriaus“, arba CAD (Computer-Aided Detection), galimybes. Prie bendresnių šio straipsnio išvadų priskirtina tai, kad fenomenologija ne tik leidžia dekonstruoti modernistinę opoziciją tarp „humanistinės“ ir „empirinės“ medicinos, bet ir panaikina prima facie neįveikiamą prarają tarp fenomenologinėshermeneutinės tradicijos ir praktinio žinojimo pritaikymo empirinių metodų dėka, naujai susiejant technologiją su epistemologija ir ontologija. Straipsnis, žinoma, nepretenduoja išsemti visų analizuojamo sugretinimo tarp medicinos diagnostikos ir filosofijos galimybių.
  WOS© IF 0.333WOS© AIF 1.019Scopus© SNIP 0.407
 • research article;
  European journal of law and technology (EJLT). Belfast : Queen's University Belfast, 2014, Vol. 5, iss. 1., p. 1-15
  The aim of this article is to analyse the compliance with basic data protection principles in selected consumer oriented cloud computing contracts, and also to highlight the adequate level of data protection in the mentioned contracts. In order to achieve the goal, the authors introduced the concept of the cloud computing, reviewed the features and functions of cloud computing , also considered the advantages and disadvantages of the cloud computing (from end-user perspective). Mitigating the main risks in cloud environment, the significant moment of compliance with data protection principles in end-users' contracts was identified. Authors presented main data protection principles, established in the current data protection legal framework, also in the EU draft of general data protection regulation. In addition, the authors executed the case study on selected consumer focused cloud computing service contracts analysing the particular cases on compliance with main data protection principles in cloud computing service contracts. While achieving the adequate level of data protection, the compliance with main data protection principles shall be ensured. The case study revealed the implementation of theoretical data protection principles in the reality. Even if the majority of the data protection principles are established in the contracts with the cloud end-users, exist plenty of differences in the provisions of privacy policies, which may significantly influence the behaviour of the end-users.
 • Publication
  Formation of constitutional one-word terms in Lithuanian and English
  [Konstitucinės teisės vientisinių terminų formaliosios sandaros ypatumai lietuvių ir anglų kalbose]
  research article;
  Žmogus ir žodis : didaktinė lingvistika : mokslo darbai = People and the world : didactic linguistic : research papers / Lietuvos edukologijos universitetas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2014, t. 16, Nr. 1., p. 87-99