Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20802
Now showing 1 - 10 of 39
 • research article
  Journalism and Media. [Basel] : MDPI AG, 2022, vol. 3, iss. 3., p. 491-509
  This paper approaches Kremlin disinformation from a theoretical perspective encompassing key tenets of media discourse analysis, Systemic Functional Linguistics, the Appraisal theory, and research on propaganda and disinformation. On 23 May 2021, the Ryanair flight 4978 flying from Athens to Vilnius was intercepted by a Belarusian warplane and forced to land in Minsk. Afterward, a Belarusian dissident journalist, Roman Protasevich, was detained. This paper aims to contribute to Kremlin disinformation research with insights from Systemic Functional Linguistics and the Appraisal theory. The Appraisal theory is used to discern the specific disinformation strategy employed in compromised media publications covering the forced landing. The main disinformation strategy observed in the dataset revolves around deflecting the targets of moral and axiological evaluation and undermining audience’s sense of truthfulness.
    1
 • Publication
  Socialinių darbuotojų, dirbančių priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenėje, profesinio perdegimo sindromo raiška
  [Manifestation of the professional burnout syndrome in social workers, employed in community rehabilitation centres for addictive diseases]
  research article;
  Pozdniakovas, Andrejus
  Socialinis darbas = Social work : research papers. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2020, vol. 18, no. 2., p. 6-24
  Straipsnyje pristatomi teoriniai profesinio perdegimo sindromo aspektai, išryškinant jo apibrėžtį ir apraiškas bei atskleidžiama socialinių darbuotojų, dirbančių priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenėje, profesinio perdegimo sindromo raiška remiantis jų patirtimis. Priklausomybės ligų reabilitacinė bendruomenė – sudėtinga organizacija, kurios darbo spektras yra labai platus, o veikla yra sudėtinga ir daugialypė. Pagal ilgalaikės reabilitacijos bendruomenės metodiką, naudojant „12 žingsnių“ programą, priklausomybė laikoma liga, kuri turi biologinės, psichologinės, socialinės ir dvasinės prigimties aspektų. Tyrimo objektas – socialinių darbuotojų, dirbančių priklausomybės ligų reabilitacinėse bendruomenėse profesinio perdegimo sindromas ir jo įveika. Tyrimo klausimas: Kokia yra socialinių darbuotojų, dirbančių priklausomybės ligų reabilitacinėse bendruomenėse, profesinio perdegimo sindromo raiška? Straipsnio tikslas – Atskleisti socialinių darbuotojų, dirbančių priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenėje, profesinio perdegimo sindromo raišką. Uždaviniai: 1) pateikti profesinio perdegimo sindromo apibrėžtį bei jo apraiškas; 2) atskleisti socialinių darbuotojų, dirbančių priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenėje, profesinio perdegimo sindromo raišką remiantis socialinių darbuotojų patirtimis. Tyrimo metodai: teoriniai – mokslinės literatūros ir dokumentų analizė; empiriniai – pusiau struktūruoto interviu ir turinio (content) analizės metodai. Tyrime dalyvavo 7 socialiniai darbuotojai dirbantys priklausomybės ligų reabilitacinėse bendruomenėse. Profesinio perdegimo sindromas gali būti suprantamas iš įvairių pusių. Atskiros jo dalys sudaro bendrą koncepciją ir susideda iš tokių aspektų, kaip emocinis išsekimas, depersonalizacija, savirealizacijos mažėjimas. Empiriniu tyrimu nustatyta, kad socialiniai darbuotojai, dirbantys priklausomybės ligų reabilitacinėse bendruomenėse patyrė profesinio perdegimo sindromą pasireiškiantį: neigiamų emocijų ir elgesio pokyčiais, padidėjusiu jautrumu, pasireiškiančiu dirglumu, savirealizacijos mažėjimu, jausmais, kad esi niekam nereikalingas, motyvacijos veikti praradimu, nesugebėjimu susikoncentruoti ties pagrindine veikla, somatiniais susirgimais, fiziniu išsekimu, atsiribojimu nuo kolegų, klientų ir šeimos narių, laiko su šeima kokybės suprastėjimu, fizinio aktyvumo stoka, mitybos sutrikimais.
    73  6
 • Publication
  Viešajame švietimo diskurse kuriamas mokyklos ir mokytojo vaizdinys
  [The image of the school and the teacher in the public educational discourse]
  research article;
  Prakapienė, Dalia
  Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : research papers. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2020, vol. 18, no. 1., p. 54-64
  Lietuvoje atliekami švietimo diskurso tyrimai rodo, kad visuomenės požiūris į mokyklą ir mokytoją yra labiau neigiamas nei teigiamas. 2018 m. įgyvendinant Lietuvos respublikos Vyriausybės programą buvo iškeltas vienas iš švietimo prioritetų – pasiekti, kad 2025 m. mokytojo profesija taptų prestižine. Tačiau, tyrimų duomenys rodo, kad pedagogo galios indeksas yra proporcingas ne tik turimai pedagoginei kompetencijai, bet ir susiformavusiam požiūriui visuomenėje į jį patį, todėl moksliniame straipsnyje analizuojami klausimai susiję su viešuoju švietimo diskursu – kas tai yra? koks yra kuriamas mokyklos ir mokytojo vaizdinys šiandieniniame viešajame švietimo diskurse? Atsižvelgiant į šiuos probleminius klausimus, tyrimo objektu pasiriktas mokyklos ir mokytojo viešajame diskurse kuriamas vaizdinys. Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – pristatyti viešajame švietimo diskurse kuriamą mokyklos ir mokytojo vaizdinį.Straipsnyje pristatomas tyrimas atliktas vadovaujantis kokybinio tyrimo metodologinėmis nuostatomis. Tyrimo duomenų rinkimui ir analizei taikytas diskurso analizės metodas. Tyrimo duomenų rinkimui taikytas tikslinės atrankos metodas.Apibendrinant tyrimo rezultatus, daromos išvados, kad a) viešasis švietimo diskursas yra viešai, viešoje erdvėje kontekstualiai ir nuosekliai pristatoma bei aktualizuojama (aptariama, analizuojama) žmogaus ir visuomenės tobulėjimo galių plėtros mokslo žinių ir ugdomosios patirties pagrindu modeliuojama holistinė situacija. Viešąjį švietimo diskursą formuoja viešoje erdvėje dominuojantys naratyvai ir jų interpretacijos; b) pozityvų požiūrį į mokyklą ir mokytoją formuoja edukologų inspiruoti atskirų reiškinių, pedagoginių sėkmių vieši pristatymai. Negatyvų požiūrį į mokyklą ir mokytoją formuoja bandymai ieškoti ir pristatyti tik sensacingus, rezonansinius įvykius švietime siekiant padidinti visuomenės informavimo priemonėms skaitomumo, komentavimo rodiklius. Prie pozityvaus požiūrio į mokyklą ir mokytoją formavimo menkai prisideda vienpusiški ekspertiniai komentarai ir vertinimai, kritikavimas, neatliekant gilesnės analizės ir nepateikiant siūlymų.
    9  12
 • research article;
  Khadzhynova, Olena
  ;
  Gonchar, Viktoriya
  ;
  Oleksandr, Kalinin
  Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : scientific research journal. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2019, t. 13, Nr. 2., p. 161-171
  Nowadays, in the conditions of permanent economic instability it is very important to find effective instruments of sustainability of economic security. There is awareness that economic security is based on investment attractiveness of corporate and other assets. It can explain scientific interest to the research of increasing investment attractiveness of assets with the help of marketing methods and how it will influence the level of economic security in the country. The present manuscript focuses on the research of the marketing investment marketing support in the system of economic security of the state. Initially, the data that confirm the influence of marketing mechanisms of investment activity were provided. Additionally, we introduced the ways of effective introduction of investment activity based on marketing and the system of economic security. We conclude with a discussion on where the future of marketing in investments and economic security lies.
    7  1Scopus© SNIP 0.854
 • Publication
  Hipnozė teisminėje praktikoje
  [Forensic hypnosis]
  research article
  Lazauskas, Liudvikas
  ;
  Sveikatos mokslai. Vilnius : Asociacija žurnalas Sveikatos mokalsi, 2019, t. 29, Nr. 1., p. 24-30
  Darbo tikslas. Išanalizuoti ir įvertinti hipnozės kaip atmintį galinčios atgaivinti priemonės taikymą už- sienio ir Lietuvos teisminėje praktikoje. Medžiaga ir metodai: buvo atlikta aprašomoji lyginamoji ana- lizė. Hipnozės taikymo užsienio teisminėje praktikoje analizei buvo naudoti užsienio autorių literatūroje ap- rašyti praktiniai pavyzdžiai. Hipnozės taikymo teisi- niuose procesuose Lietuvoje buvo naudojami straips- nio autoriaus 1997-2012 m. medicininėje praktikoje pasitaikę atvejai. Rezultatai. Iš vis dar negausios prak- tikos atvejų analizės galima spręsti, kad hipnozė Lie- tuvos teisminiuose procesuose šiuo metu naudojama ne kaip įrankis tiesioginiams įrodymams gauti, o kaip priemonė gauti užuominų, kur ir kaip būtų galima su- rinkti tiesioginius įrodymus, kad hipnozės taikymo metu gauti liudytojų ar nukentėjusiųjų parodymai/ paaiškinimai nėra naudojami kaip įrodymas teisme. Hipnozė naudojama tik kaip priemonė sužadinti liu- dytojo ar nukentėjusiojo prisiminimus apie tiriamą įvykį, tad teismo procese naudojami ne hipnozės taikymo metu gauti asmens paaiškinimai, o asmens parodymai, kuriuos jis duoda po to, kai hipnozės pa- galba sužadinami jo prisiminimai apie tam tikrą įvykį.
    8  3
 • research article;
  Oeconomia Copernicana. Torun : Nicolaus Copernicus university, 2019, vol. 10, no. 2., p. 309-339
  Research background: Currently the topic of a company's intellectual capital is being widely investigated by various researchers. Nevertheless, only a small number of studies on the company's intellectual capital impact on its market value were conducted. What is more, the concept of a company's intellectual capital itself is not unified. There are some discrepancies in defining a company's intellectual capital, unifying structural model of the company's intellectual capital, and harmonizing the research methods and models of how to evaluate a company's intellectual capital. Purpose of the article: The aim of the article is to examine various scientific approaches of the company's intellectual capital and its impact on the market value of a respective company; to prepare a model of company's intellectual capital and its impact on the market value. What is more, the aim of this article is to check and test the model effectiveness using an example of the Baltic States listed companies. Methods: Data on 58 Baltic States' companies that are listed in Nasdaq Baltic stock exchange were taken as the basis of the research. Based on four component model (human capital, structural capital, juridical capital, relational capital) a set of indicators for assessing company's intellectual capital was formed. Expert evaluation was used in order to assign weights for different structural parts of intellectual capital. An exploratory factor analysis was conducted in order to find out what factors are the most significant for a company's intellectual capital. In order to find out how specific elements affect company's intellectual capital, a pair-wise multiple correlation and regression analysis were used. An average comparison method was used to reveal differences between companies of different countries. Findings & Value added: The study contributes to the Baltic States' knowledge on intellectual capital. It was detected that it is appropriate to use human capital, structural capital, juridical capital, and relational capital structural parts as components of company's intellectual capital while investigating its impact on market value of a respective company. According to the obtained results, the model of a company's intellectual capital and its impact on the market value was created, optimized, and its validity checked using exploratory factor analysis. The model was used to test the Baltic States listed companies and how their intellectual capital affects the market value. It was identified that intellectual capital in the listed companies of the Baltic States has a positive impact on their market value. Nevertheless, the study revealed that intellectual capital structural parts do not equally affect the market value of listed companies. The findings support the conclusion that human capital and relational capital have the greatest influence on the market value of listed companies. Companies where structural capital comprises the largest proportion of intellectual capital had lower levels of intellectual capital aggregated index, which could be examined in future studies.
    6WOS© IF 2.128WOS© AIF 2.224
 • Publication
  Tėvų, auginančių cukriniu diabetu sergantį vaiką, emocinė būklė ir mokymosi susigyventi su liga patirtis
  [Emotional situation and experience of parents to deal with the diabetes mellitus disease of their child]
  research article;
  Socialinis darbas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2019, vol. 17, no. 1., p. 70-83
  Pirmojo tipo cukrinis diabetas, tai lėtinė liga, kuri sutrikdo įprastą šeimos gyvenimą. Cukrinis diabetas pakeičia vaiko ir tėvų gyvenimo įpročius, kadangi atsiranda poreikis ligą gydyti ir kontroliuoti, ypatingai prižiūrėti vaiką. Pažymėtina, kad ligos pradžioje tėvai susiduria su psichologinėmis ir fizinėmis baimėmis, kurios gali paveikti šeimos gerovę. Tyrimo objektas - tėvai, kurie augina vaikus sergančius cukriniu diabetu emocinė būklė bei patirtis, mokantis susigyventi su vaiko liga. Tyrimo tikslas – atskleisti, kaip tėvai auginantys cukriniu diabetu sergantį vaiką, jaučiasi sužinoję apie vaiko ligą ir kaip mokosi susigyventi su liga. Tyrimo uždaviniai: 1) išsiaiškinti, kokias emocines būkles patiria tėvai auginantys cukriniu diabetu sergantį vaiką ligos pradžioje; 2) atskleisti, kaip emociškai reaguoja ir kokiais būdais tėvai mokosi susigyventi su vaiko liga. Tyrimo metodai: teoriniai – mokslinės literatūros analizė, apibendrinimas ir sisteminimas; empiriniai – duomenų rinkimui naudotas pusiau struktūruotas interviu metodas; tyrimo duomenų analizei taikytas turinio (content) analizės metodas. Tyrime sutiko dalyvauti 5 moterys, kurios augina cukriniu diabetu sergantį vaiką. Tyrimo dalyvės augina vaikus, kurie serga cukriniu diabetu iki 3 metų, vaikų amžius nuo 3 metų iki 11 metų. Visos moterys turėjo aukštąjį išsilavinimą. Empiriniu tyrimu atskleista, kad mamos sužinojusios, kad jų vaikas serga cukriniu diabetu patiria įvairias emocines būkles (stresą, nerimą, baimę, šoką, neviltį), taip pat jas kankina, nežinojimas, todėl labai svarbu suteikti tėvams psichologinę pagalbą bei suteikti pakankamai informacijos apie cukrinį diabetą ir ateities perspektyvas. Tyrimu atskleista, kad mamos, kurios augina cukriniu diabetu sergantį vaiką įvairiais būdais bando išmokti susigyventi su liga ir ją priimti. Tyrimo dalyvės paminėjo, kad susigyventi su liga padėjo asmeninės savybės ir savitvarda, taip pat stimulas ieškoti informacijos apie cukrinį diabetą ir jo gydymo galimybes diabeto klubuose ir tėvų forumuose Tyrimo dalyvės taip pat mokosi susigyventi su liga per patirtis, dalinamosios patirtimis su kitais tėvais, konstruktyviai spręsdamos kritines situacijas ir kitais būdais padėdamos savo vaikams valdyti ligą.
    6
 • research article
  Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : scientific research journal. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2018, t. 12, Nr. 1., p. 59-72
  Economic inequality stops economic growth as well as reduces social and economic welfare. Basically, the standard means to measure economic inequality include such aspects as income inequality and consumption inequality, however, to find out the actual level of economic inequality the diversity of material living conditions and wealth distribution should be analyzed as well. The aspects of unequal distribution of material living conditions and housing inequality were not the main objects of sufficient scientific research. Due to this fact, the main aspects to be analyzed in this article are the diversity of material living conditions and housing inequality in Lithuania with the special focus on the extent and volatility of the problem.
 • research article
  Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : scientific research journal. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2018, t. 12, Nr. 1., p. 34-46
  In recent years, increasing attention has been paid to the security of international flows, with a focus on a specific area of logistics, namely, customs logistics, understandably both as a new branch of science and as an integral, complex and multifaceted area of activity. Customs logistics includes the processes, functions and challenges of transportation, warehousing, forwarding, inventory management, management of flows/resources and other areas of activity, insofar as they are related to the legal acts implemented by customs, customs supervision, interaction between customs and business in developing secure international trade. This is an area of research and practice which is rapidly developing, is open to innovations and new ideas, is introducing smart technologies and is consolidating intellectual capital and which is closely linked to economics, management, law and other areas of research activity. The distinctive feature of logistics, including customs logistics, is the management of flows and resources in the international supply chain, regulation of logistic operations, functions and processes at the international, regional and national levels, wide geography of activities, increasingly complex interactions between entities of logistic activity, optimal use of resources, creation of added value using instruments of logistic activity, rational and effective risk management, ensuring of safety and security. The outcome of activity in customs logistics (the length of delivery of a consignment, safety and security, speedy and inexpensive completion of formalities, prompt and efficient performance of logistic operations) is determined not only by the logistic operations performed, but also, and sometimes primarily, by the nature of interaction between entities of this activity and controlling institutions (customs authorities, border guard, etc.), possibilities of cooperation and its consequences, the compatibility of information, computer and communications technologies, the efficient use of available information resources, the validity, objectivity and rationality of decisions and discretions. Changes in the activity of customs as the state institution implementing customs and international trade policy directly and significantly influence the security of the EU’s economic area. The article presents one of the possible concepts of customs logistics as a new area of logistic activity, discusses guidelines for customs and business cooperation and tendencies of the implementation of the discretionary powers granted to customs officials in enhancing the security of international trade.
    4
 • research article
  Petkevičiūtė-Stručko, Monika
  ;
  Yauhen, Ivanou
  Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : scientific research journal. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2018, t. 12, Nr. 1., p. 47-58
  Nowadays when the complexity of services provided by freight forwarders is increasing, especially when dealing with multimodal transport or project logistics, unified freight forwarders’ documents are one of the main instruments in cross border trade facilitation. While discussing the role of freight forwarder in multimodal transport, the author presents an analysis of several key documents that are commonly used in trade logistics herewith revealing the impact of indeterminacy of freight forwarding responsibilities. The purpose of this article is to introduce the reader to freight forwarders’ documents and forms with a focus on the models of usage of FIATA Bill of Lading and FIATA Forwarders Certificate of Receipt. Two scenarios of primary concern, respecting possible schemes of fraudulent usage of FIATA Bill of Lading are revealed in the article together with possible solutions for reducing the risk.
    1