Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/21534
Now showing 1 - 10 of 26
 • Publication
  Koncesijos samprata ir teisinis reguliavimas
  [Concept of concession and legal regulation]
  research article
  Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 3(7)., p. 257-275
  Koncesija yra viena seniausių ir plačiausiai taikomų viešosios ir privačiosios partnerystės formų, padėjusių įgyvendinti daugelį projektų, užtikrinančių viešojo sektoriaus funkcijų įgyvendinimą pasitelkiant privatų kapitalą visame pasaulyje. Nuo pirmojo Koncesijų įstatymo priėmimo Lietuvoje ši teisinių santykių forma nebuvo plačiai taikoma įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių bendrus projektus. Tam trukdė ir nepalankus teisinis reglamentavimas, ir menkas visuomenės suvokimas, kas yra koncesijos sutartis bei kokiais atvejais ji sudaroma.Šiame straipsnyje plačiau nagrinėjama koncesijos sąvoka, analizuojant bendruosius koncesijos bruožus ir įvertinant panašumus su giminingais teisės institutais. Darbe taip pat analizuojamas koncesijų teisinis reglamentavimas Europos Sąjungos lygiu.
 • Publication
  Constructing human freedom
  [Žmogaus laisvės apibrėžtis : pabėgėlų konvencija ir įtakos tinklai]
  research article
  Kathrani, Paresh
  Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 3(7)., p. 115-124
  The Universal Declaration of Human Rights 1948 sought to uphold the minimum conditions by which all people lead their lives. The instrument was based on the assumption that there was a certain level of freedom that was necessary for people everywhere to live - and UN viewed that the Convention relating to the Status of Refugees 1951 and its subsequent Protocol 1967 would enable people to protect this freedom if it was threatened. However, this has been affected with respect to refugee protection by the operation of intersubjective power.It is argued that it is necessary to explicate such power networks in order to ensure that both policy makers and people appreciate its effects and thereby the need to give human rights norms their proper weight.
 • Publication
  Naujai paaiškėjusios aplinkybės kaip proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagrindas
  [Newly disclosed circumstances as the basis of the renewal of the proceedings in the civil case]
  research article
  Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 3(7)., p. 351-364
  Šiame straipsnyje nagrinėjama vieno iš civilinės bylos proceso atnaujinimo pagrindų – naujai paaiškėjusių aplinkybių esmė, samprata ir požymiai. Siekiant išsamiau atskleisti naujai paaiškėjusių aplinkybių esmę ir sampratą, moksliniame straipsnyje nagrinėjami naujai paaiškėjusių aplinkybių požymiai, kurie nurodomi Lietuvos teisės doktrinoje, teisiniame reglamentavime bei teismų praktikoje. Autorius dėsto savo požiūrį į naujai paaiškėjusias aplinkybes identifikuojančius požymius, šiuos požymius subendrina kaip sąlygas ir kiekvieną iš jų išsamiau analizuoja. Straipsnyje pateikiami teismų praktikos pavyzdžiai rodo, kad ne visuomet paprasta nustatyti, ar aplinkybės yra naujai paaiškėjusios ir sudaro užbaigtos bylos proceso atnaujinimo pagrindą, ar vis dėlto tos aplinkybės atitinka ne visus joms keliamus reikalavimus. Atlikus analizę daroma išvada, kad terminas „naujai paaiškėjusios aplinkybės“ nėra visiškai tinkamas šio proceso atnaujinimo pagrindui apibūdinti, nes aplinkybių naujo paaiškėjimo sąlyga būdinga kiekvienam bylos proceso atnaujinimo pagrindui.
    3  1
 • Publication
  Impacts of internationalization on strategies and business models of Lithuanian financial companies while implementing MiFID
  [Internacionalizacijos svarba Lietuvos finansinių kompanijų verslo modeliams ir strategijoms, įgyvendinant MIFID direktyvą]
  research article
  Laužikas, Mindaugas
  ;
  Tišinaitė, Renata
  ;
  Genytė, Aurelija
  Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 4(8)., p. 141-151
  This research is to scrutinize the main impacts of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) on business models and strategies of Lithuanian financial firms in the context of the internationalization of a company. Being the second article in a series relying on the results of a survey of the influence of the MiFID on business models and strategies of Lithuanian financial companies (2010), it backs the analysis presented in the first article, where modifications in the performance of financial companies were analysed on the basis of such criteria as the lifetime and the size of a company. It also completes our scheme of the influence of the MiFID on business strategies and models. Adding the third shred of internationalization to a mosaic of contributions from the MiFID to Lithuanian financial companies, such aspects as management of financial and human resources, circulation of information and knowledge, the volume and transparency of investments, attractiveness for foreign investors and the number of clients, transaction costs, the valued-added profit, establishment of new departments, smoothness of development business strategies abroad, cooperation with other organizations while implementing the directive and many others are elucidated.
 • Publication
  Teisingo apmokėjimo už darbą principo įgyvendinimo bruožai
  [Implementation features of principle of fair pay for work]
  research article
  Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 3(7)., p. 311-328
  Straipsnyje aptariami teisingo apmokėjimo už darbą principo įgyvendinimo reglamentavimo bruožai nacionaliniuose, regioniniuose bei tarptautiniuose teisės aktuose. Atskleidžiama teisingo apmokėjimo už darbą principo samprata, paliečiami šio principo reikšmės bei vietos kitų darbo teisės principų sistemoje klausimai, teisingo apmokėjimo už darbą principo elementų reglamentavimas nacionaliniuose, Europos Sąjungos ir tarptautiniuose teisės aktuose. Aptariama teisingo apmokėjimo už darbą principo elementų kaita teisės aktuose taikant istorinį bei lyginamąjį metodus. Pateikiamos šio principo privalomumo prielaidos. Atsižvelgiant į atliktą tyrimą pateikiamos išvados.
    1
 • Publication
  Dirbančiųjų su neįgaliaisiais vidinės darnos, gyvenimo kokybės ir streso įveikos ypatumai
  [Inner coherence, quality of life and peculiarities of coping with stress in a sample of professionals working with the disabled]
  research article; ; ;
  Berniūnienė, Elona
  Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 4(8)., p. 7-20
  Šį dešimtmetį Lietuvoje įvyko esminių pokyčių neįgaliųjų socialinės integracijos, ugdymo, personalo rengimo darbui su neįgaliaisiais srityse. Straipsnyje trumpai apžvelgiami Lietuvoje atlikti dirbančiųjų su neįgaliais asmenimis tyrimai, analizuojamos problemos, iškylančios dirbant su minėtaisiais asmenimis. Taip pat supažindinama su tyrimu, kurio tikslas buvo įvertinti Lietuvoje dirbančių su neįgaliaisiais vidinę darną, gyvenimo kokybę ir psichologinės įtampos mažinimo ypatumus. Grupinio anketavimo būdu buvo apklausti 86 asmenys. Tyrimo rezultatai parodė, kad dirbančiųjų su neįgaliaisiais vidinė darna yra žymiai silpnesnė nei nurodo kitų tyrimų duomenys, be to, ji susijusi su subjektyviu gyvenimo kokybės vertinimu, o siekiant pagerinti dirbančiųjų su neįgaliaisiais vidinę darną, gyvenimo kokybę ir spręsti su darbu susijusias problemas, dirbantiesiems būtų naudinga savipagalba, psichologinis konsultavimas bei meditacija.
 • Publication
  Effective protection of creditors’ interests in private companies
  [Efektyvi uždarųjų akcinių bendrovių kreditorių interesų apsauga: įstatinio kapitalo reikalavimas ar sutartinės bei kitos kreditorių teisių apsaugos priemonės?]
  research article
  Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 3(7)., p. 213-228
  This article reveals arguments for and against the initial minimum capital of private companies. It explains that the initial minimum capital rule, which was entrenched in the Second Company Directive as of 13 December 1976, provides for little meaningful benefit in terms of creditors’ protection in private companies. Furthermore, the present paper reviews possible alternative mechanisms for creditors’ protection that could achieve the same effects as the minimum capital rule, although more efficiently and at lower costs. Finally, the author evaluates the legislation on the initial capital of private companies in Lithuania and proposes some potential future trends in this field.
    1
 • Publication
  Kriminalinės policijos pareigūnų stresas, įveika ir vidinė darna
  [Stress, coping and coherence in criminal police officers]
  research article; ;
  Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 4(8)., p. 21-37
  Šiame straipsnyje apžvelgiami Lietuvos kriminalinės policijos pareigūnų streso ir jo įveikos tyrimo rezultatai. Tyrimas atliktas reprezentatyvioje, apie 9 proc. visų kriminalinėje policijoje dirbančių pareigūnų, imtyje (N=308). Tyrime siekta atskleisti labiausiai pareigūnų stresui įtakos turinčius veiksnius, dažniausiai pareigūnų naudojamas streso įveikos strategijas, jų sąsajas su vidine darna. Tikrintos lyties skirtumų, streso lygio sąsajų su skirtingomis streso įveikos strategijomis ir vidinės darnos rodikliais hipotezės. Tyrimo rezultatai leido skirti stipriausius ir silpniausius stresorius, atskleidė organizacinių veiksnių svarbą, vyrų ir moterų streso lygio ir naudojamų įveikos strategijų ypatumus, patvirtino aukštesnio lygio streso sąsajų su mažiau adaptyvių įveikos strategijų naudojimu ir žemesniais vidinės darnos rodikliais prielaidą.
    1
 • Publication
  Strateginiai personalo veiksniai gerinant gyvenimo kokybę Lietuvos savivaldybėse
  [Strategic personnel factors for improvement of quality of life in Lithuanian local governments]
  research article
  Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 4(8)., p. 109-123
  Straipsnyje pateikta personalo strateginio valdymo samprata, išanalizuoti personalo strateginio valdymo modeliai. Atliktas Lietuvos savivaldos institucijų personalo atitikties strateginiams reikalavimams tyrimas. Tyrimas aprėpia dvi savivaldybių veiklos sritis: 1) žinių visuomenės vystymosi skatinimą; 2) viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimą. Pagal šias sritis straipsnyje yra identifikuoti pagrindiniai su personalu susiję svarbiausi strategijos įgyvendinimo veiksniai, kuriems vertinti pasirinkti keturi vertinimo kriterijai: užduočių suvokimas, jų įvykdymo greitis, įgūdžiai ir atsakomybė. Nustatyta, kad Lietuvos savivaldos institucijų personalas neskiria pakankamai dėmesio informacinių ir viešųjų paslaugų integracijai. Lietuvos savivaldybėse stokojama iniciatyvos kuriant teikiamų socialinių paslaugų vertinimo ir kontrolės sistemas.
 • Publication
  The legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation
  [Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinė apsauga : teisinio reguliavimo Europos Sąjungos valstybėse narėse tendencijos]
  research article
  Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 3(7)., p. 229-256
  The scope of the legal protection of unregistered well-known trademarks, registered well-known trademarks and registered trademarks with a reputation as well as the “systematic dilemma“ regarding the inter-relation between these legal concepts (Paris Convention, Art. 6bis; TRIPS Agreement, Arts. 16(2) and 16(3); Trade Mark Directive, Arts. 4(2)(d), 4(3), 4(4)(a), 5(2); Regulation on the Community Trade Mark, Arts. 8(2)(c), 8(5), 9(1)(c)) has a long history of diverse analyses, debates, and interpretations. This article makes a comparative analysis of the current trends within the EU Member States on the legal protection of unregistered well-known trademarks and registered rights beyond the principle of speciality (well-known or reputed trademarks). The analysis demonstrates that a number of Member States have already found a solution to the “systematic dilemma”, which is outlined in international and the EU laws. The research establishes that a number of Member States, even though protecting registered trademarks beyond the principle of speciality as stated in Art. 16(3) of the TRIPS Agreement, and Arts. 4(3), 4(4)(a), 5(2) of the Trade Mark Directive, also make it possible to protect unregistered well-known trademarks with respect to different goods and (or) services. This study aims to prove that the conditions for this type of protection are the same (or very similar in their legal content) as it is outlined in the above mentioned provisions of the TRIPS Agreement or the Trade Mark Directive. The research, on which this study is based, enables the author to conclude that the current trends reveal three levels of protection: first, unregistered well-known trademarks within the ambit of the principle of speciality; second, registered well-known or reputed trademarks beyond the principle of speciality; and third, unregistered well-known trademarks beyond the principle of speciality.
    2