Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/21146
Now showing 1 - 5 of 5
 • research article;
  Sociālo zinātņu vēstnesis = Social sciences bulletin = Вестник социальных наук. Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2012, [t.] 14, no. 1., p. 108-123
  They do not stress the necessity of the larger scope of social security and social workers work performed in order to reintegrate marginal groups into normal life, in comparison with "usual inhabitants”. During twenty years of its independence, considering such indicators as high inequality level, high suicide rate, short lifespan, clientism, etc., Lithuanian social system has obtained the face of “inhuman nature”. High level of unemployment and emigration are still considered the main economic and social problems of the country. It is obvious that the worsening social conditions and inequality rates in Lithuania persisted even during the long GDP rise period from 2001 to 2008. The main social security object in Lithuania is the old age pension system. It is necessary to start a new complex reform of the system, the main goals of which are: to refuse privileged pay-offs, gradually raise retirement age, revise all social security system pay-offs, balance the proportion between the ones paying contributions and the ones receiving pay-offs, balance the budget of the social security fund, revise volumes of social security contributions (for instance, to apply health insurance contribution to pensions), change unemployment social security and early pensions system etc. State pension system creates a higher quality social security than private pension schemes. The goal of the pension system is to ensure sufficiency of pensions. Therefore, obligations of the state to the participants of the pension system should not be reduced. Establishing independent permanently operating institutions responsible for revision of the pension system or assessment of its course may help consolidate the management of the pension system. The pension system design must be focused on the economic-mathematical methods and not on political decisions.
 • Publication
  Elektroninės valdžios moksliniai tyrimai
  [Scientific research on e-governance : Lithuania in a global context]
  research article;
  Viešasis administravimas. Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, 2007, Nr.3 (15)., p. 65-70
  E. valdžiai tampant viena iš pagrindinių priemonių valstybės strateginiams tikslams, nukreiptiems į geresnį valdymą, įgyvendinti, auga ir mokslinių tyrimų šioje srityje svarba. E. valdžios tarpdiscipliniškumas iškelia naujus reikalavimus tokio pobūdžio tyrimų planavimui, įgyvendinimui ir sėkmingam jų rezultatų pritaikymui. Pagrindinis straipsnio tikslas - apžvelgti kai kurias pasaulines e. valdžios mokslinių tyrimų tendencijas ir e. valdžios mokslinių tyrimų padėtį Lietuvoje. Straipsnyje aprašoma Europos Sąjungos (ES) ir JAV vykdoma e. valdžios mokslinių tyrimų politika, pristatomos labiausiai išplėtotos šios srities mokslinių tyrimų kryptys, įvardijamos dabartinės situacijos spragos. Antroje straipsnio dalyje analizuojama e. valdžios mokslinių tyrimų padėtis Lietuvoje ir kai kurie vykdomi e. valdžios projektai. Straipsnio pabaigoje supažindinama su ES finansuotų naujausių e. valdžios ateities įžvalgos projektų, kurių dalyje dalyvavo ir Mykolo Romerio universitetas, rezultatais. Pateikiamos rekomendacijos tolesnei e. valdžios mokslinių tyrimų plėtrai Lietuvoje.
    3
 • Publication
  Ekonominiai modeliai viešajam administravimui tobulinti
  [Economic models for public administration improvement]
  research article;
  Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius : Viešojo administravimo lavinimo asociacija, 2006, Nr. 1(9)., p. 23-30
  Straipsnyje nagrinėjama sparčiausiai iš socialinių mokslų besivystančio ekonomikos mokslo įtaka viešojo administravimo raidai ir kokybei. Analizuojama socialinių reiškinių matavimo problemos ir rinkodaros metodų taikymas nustatant piliečių, kaip vartotojų, poreikius bei formuojant viešojo sektoriaus veiklos strategijas. Nagrinėjamas visuotinės kokybės vadybos (VKV) metodų plitimas viešajame sektoriuje, aptariami VKV, kaip valdymo filosofijos, principai, grupinio darbo principai ir jų taikymas reformuojant švietimo sistemas.
 • Publication
  Naudos ir teisingumo principų derinimo problema organizuojant ir administruojant azartinius lošimus Lietuvoje
  [Problem of Coordinating Utility and Justice Principles in Organization and Administration of Gambling in Lithuania]
  research article;
  Viešasis administravimas. Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo institucijų asociacija, 2006, Nr. 1 (9)., p. 66-79
  Naudos ir teisingumo samprata buvo skirtingai traktuojama įvairiose istorinėse epochose, tačiau visais laikais nauda ir teisingumas suprantami kaip pamatiniai socialinių institucijų principai, numatantys pagrindinius institucijų veiklos bruožus. Skirtingos politinės filosofijos teorijos savaip apibrėžia pagrindinį viešosios politikos principą, tačiau visos jos kelia socialinių institucijų teisingumo klausimą. Ką reiškia būti teisingam? Kada galima teigti, jog institucijos, įstatymai, normos ir net valstybės yra teisingos visuomenės narių atžvilgiu? Ir ar įmanoma suderinti naudos ir teisingumo principus konkrečių institucijų veikloje? Straipsnyje aptariama naudos ir teisingumo principų samprata politinės filosofijos teorijų plotmėje, nagrinėjamos minėtų principų derinimo ir pritaikymo galimybės praktikoje -- azartinių lošimų organizavimo ir administra-vimo veikloje, pristatoma azartinių lošimų raida, remiantis Lietuvoje ir užsienio šalyse atliktų tyrimų rezultatais pateikiamas azartinių lošimų poveikis valstybės ekonominei ir socialinei situacijai. Derinant naudos ir teisingumo principus, kuriais vadovaujamasi kasdienėje institucijų veikloje, reikia įtraukti papildomą naštos -- neigiamų socialinių veiksmų padarinių -- kategoriją. Tik papildomo kintamojo -- naštos -- įtraukimo atveju galima įvertinti tam tikrų politinių sprendimų poveikį visuomenės nariams, numatyti jų neutralizavimo ar minimizavimo galimybes, prisiimti proporcingai padalintą atsakomybę už įvykdytus veiksmus.
    3
 • Publication
  Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimo problemos kontinentinėje Europoje =
  [Challenges faced implementing new public management in the countries of continental Europe]
  research article
  Raipa, Alvydas
  ;
  Viešasis administravimas = Public administration / Viešojo administravimo lavinimo asociacija. Vilnius : Viešojo administravimo lavinimo asociacija, 2006, Nr. 3-4 (11-12)., p. 16-22
  Šiame straipsnyje analizuojamos administracinės, teisinės ir socialinės kontinentinės Europos valstybių viešojo sektoriaus veiklos sąlygos ir naujosios viešosios vadybos kritikų požiūriai j valstybės valdymo modernizavimo tendencijas. Teigiama, kad tradicinė, įstatymų vykdymu grįsta kontinentinės Europos Šalių administracinio valdymo sistema sunkiai prisitaiko prie globalizacijos tendencijų ir vis labiau užleidžia pozicijas ne teisinei, bet moderniai vadybinei anglosaksiškąja! viešojo administravimo idėjai, grindžiamai naujosios viešosios vadybos principais. Straipsnyje teigiama, kati piliečio ir viešųjų įstaigų santykiuose piliečio vaidmuo gali būti diferencijuotas: pilietis yra ne tik vartotojas at klientas, bet ir mokesčių mokėtojas, studentus, t, y. jis turi įstatymų nustatytas teises ir pareigas. Tai nepriklauso nuo jo finansinės padėties. Publikacijoje tvirtinama, kad valdymo politika turi būti atvira įvairiais kriterijais paremtoms viešosioms funkcijoms; ne tik naujajai viešajai vadybai, bet ir tradiciniam viešajam administravimui, jei pastarasis veikia efektyviai. Teigiama, kad kontinentinės Europos šalyse nėra lengva adaptuoti daugelio naujosios viešosios vadybos elementų. Daroma išvada, kad radikalios naujosios viešosios vadybos reformos viešojo valdymo srityje gali duoti neigiamus rezultatus. Naujosios viešosios vadybos įsigalėjimo kontinentinės Europos valstybėse iš dalies neskatina Rechtsstaat (valdymo įstatymais) administravimo filosofija ir kultūra.