Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/21176
Now showing 1 - 10 of 22
 • research article
  The International Journal of the Humanities: Annual Review. [Illinois] : Common Ground Research Networks, 2020, vol. 17, iss. 1., p. 15-21
  The present article provides a study of the justice-related perceptions in educational settings by examining conflict issues. It is based upon the assertion that conflict experience may provide key to understand how justice functions in the classroom. This study aims to investigate what issues of injustice arise during teacher-student conflicts. What teacher treatments do students find unfair? What student actions are perceived as unfair by the teacher? This study is based on narratives of Lithuanian students and teachers. Sixty-eight students and thirty-one teachers participated. Respondents were asked to remember a conflict they experienced and answer several questions of the survey. Respondents reported that they experienced interactional injustice more frequently than they experienced distributive or procedural injustice. Also, both teachers and students reported conflict situations where two or even three types of justice had been violated. In terms of classroom practice, findings suggest that to avoid destructive conflicts, teachers should be aware of students’ understanding of justice.
  Scopus© SNIP 0
 • Publication
  Kaip jie tampa mes: naujų darbuotojų socializacijos veiksniai
  [How you change to we: The Model of Newcomers’ socialization]
  research article; ;
  Socialinis ugdymas : mokslo darbai: Socialinės klasterizacijos prielaidos / Assumptions of Social Clustering. Vilnius : Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, 2019, t. 51, Nr. 1., p. 46-60
  Veiksminga naujų darbuotojų socializacija leidžia organizacijai efektyviau siekti tikslų, padidinti darbuotojų įsipareigojimą bei sumažinti darbuotojų kaitą. Straipsnyje siekiama nustatyti, kokie veiksniai turi reikšmingiausios įtakos naujų darbuotojų socializacijai. Šiuo tikslu anketinės apklausos pagrindu straipsnyje analizuojamas Baltijos šalyse veikiančių organizacijų naujokų socializacijos atvejis. Tyrimo rezultatai parodė, kad sklandžiai socializacijai įgyvendinti svarbūs tiek institucionalizuotos socializacijos veiksniai, tiek paties darbuotojo proaktyvumas. Straipsnyje pristatomas tyrimo rezultatų pagrindu parengtas empirinis naujų darbuotojų socializacijos modelis.
    18
 • research article
  Phenomenology and the cognitive sciences. New York : Springer, 2019, vol. 19, iss. 2., p. 373-404
  The article is based on research conducted at the actual radiology department. Itpresents a range of descriptions and analyses of concrete operations performed byradiologists during their daily professional routine. After careful ethnographic obser-vations, phenomenological analysis is employed with a view to examining the enactivecognition in the radiologist’s Blife-world^. The paper uses both ethnography andphenomenology in order to reveal the essential regularities and sedimentations ofeveryday radiological processes, and the Beveryday background^ of certain scientific-cognitive operations. The method of research includes Benactive proofs^— observa-tions and analysis of the externalization of a radiologist’s professional memory throughthe enaction of medical imaging and imageconsciousness. The findings of this researchhave much to offer to both philosophy and radiological praxis. While the observationsstrongly support the development of enactive phenomenology, critique of representa-tionalism, primacy of inference in cognition, and shared intentions, they also provideinsight into concrete operations in coping with radiology’s paraphernalia, habituality,the origin of mistakes, multilay ered communication, and improving professionalpraxis.
  Scopus© SNIP 1.576
 • Publication
  Tarpkultūrinės kompetencijos aspektai: neverbalinės komunikacijos reikšmė mokymosi procese
  [Aspects of intercultural competence: the significance of non-verbal communication in the learning process]
  research article
  Socialinis ugdymas : mokslo darbai: Socialinės klasterizacijos prielaidos / Assumptions of Social Clustering. Vilnius : Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, 2019, t. 51, Nr. 1., p. 76-82
  Šiame straipsnyje nagrinėjama neverbalinė komunikacija mokymosi procese, kaip vienas iš tarpkultūrinės kompetencijos aspektų, kadangi neverbalinė kompetencija lydi ir papildo verbalinę komunikaciją bei atskleidžia tikrąsias mokymosi proceso dalyvių emocijas ir mintis. Bendravimas yra svarbiausias procesas, kuris dominuoja visose gyvenimo situacijose, ypatingai bendraujant su tarpkultūrinėmis studentų grupėmis, bet dažnai pamirštama, kad jame svarbūs ne tik žodžiai, bet ir kūnas bei jo kalba. Todėl ignoruojant neverbalinę komunikaciją, praleidžiamas pro akis didžiausias srautas informacijos. Norint to išvengti, pravartu žinoti kūno kalbą bei jos aspektus, nes tik tuomet, supratus bei skyrus didesnį dėmesį neverbalinei komunikacijai, pagerėtų mokymosi proceso efektyvumas.
    32  2
 • Publication
  Perkeliamųjų gebėjimų ugdymas universitetinėse studijose: studentų patirtis
  [Development of transversal skills in university studies: student experience]
  research article
  Socialinis ugdymas : mokslo darbai: Socialinės klasterizacijos prielaidos / Assumptions of social clustering. Vilnius : Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, 2019, t. 51, Nr. 1., p. 61-75
  1999 m. Bolonijos procesas nubrėžė gaires, kuriomis pripažįsta kad aukštojo mokslo studijų metu taip pat galima vystyti perkeliamuosius gebėjimus. Neseniai atlikti moksliniai tyrimai švietimo srityje rodo, kad aukštasis mokslas, įskaitant universitetines studijas, jau susiduria su atviru posūkiu perkeliamųjų gebėjimų ugdymo link. Šiame tyrime daugiausia dėmesio skiriama studentų perkeliamųjų gebėjimų ugdymui universitetinėse studijose. Juo siekiama ištirti studentų perkeliamųjų gebėjimų ugdymo universitetinėse studijose reiškinį. Tyrimas atskleidžia, kad perkeliamųjų gebėjimų ugdymas priklauso nuo vidinių asmeninių savybių ir išorinių socialinių veiksnių, įskaitant kolegų įtaką, keitimąsi idėjomis ir institucinį poveikį. Tyrimo dalyviai taip pat atskleidžia savo suvokimą, kad jų universitetiniai įgūdžiai gerokai pagerėja studijų metu. Tačiau jie taip pat pabrėžia savo suvokiamus poreikius plėtoti tam tikrus perkeliamuosius gebėjimus, reikalingus profesiniam darbui, pvz., bendravimą ir užsienio kalbų vartojimą, gebėjimą taikyti naujoves ir kūrybiškumą, analitinius įgūdžius ir kritinį mąstymą, mokėjimą mokytis ir laiko valdymą.
    6  1
 • Publication
  Ugdytinio, turinčio autizmo spektro sutrikimą, probleminio elgesio keitimas pritaikant funkcinio elgesio vertinimo metodiką
  [Change of problem behavior of a child with autism spectrum disorder using the methodology of functional behavior assessment]
  research article;
  Kairelytė-Sauliūnienė, Eglė
  Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2018, vol. 48, no. 1, nėra., p. 37-48
  Autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams dažnai papildomai diagnozuojamas emocijų ir elgesio sutrikimas. Straipsnyje analizuojamos funkcinio elgesio vertinimo metodikos panaudojimo galimybės keičiant autizmo spektro sutrikimą turinčio ugdytinio probleminį elgesį. Empiriniu tyrimu siekiama atskleisti, kaip funkcinio elgesio vertinimo metodika gali būti panaudota pedagoginėms technologijoms, ugdymo turinį derinant su besimokančiojo individualia patirtimi ir mokymosi ypatumais.
    47  14
 • Publication
  Socialinės globos įstaigų, dirbančių su senyvo amžiaus asmenimis, teikiamų paslaugų kokybės vertinimas
  [Quality assessment of the services provided to the elderly people by social care institutions]
  research article;
  Socialinis ugdymas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2018, t. 49, Nr. 2., p. 93-110
  Straipsnyje aptariami viešojo sektoriaus organizacijų paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Išanalizavus paslaugų kokybės vertinimo modelius pabrėžiama, kad, vertinant viešosios įstaigos paslaugų kokybę, EQUASS metodas yra vienas tinkamiausių. EQUASS Assurance yra pritaikytas socialiniam sektoriui ir siūlo kokybės kriterijais bei pagrindiniais veiklos rodikliais pagrįstą požiūrį, naudojant savęs vertinimo klausimyną. Empirinėje dalyje analizuojamas socialinės globos įstaigų, dirbančių su senyvo amžiaus asmenimis, teikiamų paslaugų kokybės vertinimas pasitelkiant EQUASS metodiką.
    12
 • Publication
  Evaluation and drives of international student mobility across European Union countries
  [Studentų tarptautinio mobilumo Europos Sąjungos šalyse veiksniai ir jų vertinimas]
  research article
  Biveinytė, Simona
  ;
  Socialinis ugdymas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2018, t. 49, Nr. 2., p. 79-92
  With rising demand for international education in Europe, today more higher education systems have become active in attracting international students. Hence, players in the global higher education market are highlighting their advantages in the higher education marketplace to become more competitive. As Lithuania has an ambitious desire to double the number of international students by 2025, this exploratory study analyses the important factors that will help to better target international students and put emphasis on the challenges to be refined in national education policies.
 • Publication
  Geros mokyklos pažangos sampratos naratyvas
  [The narrative of the good school progress]
  research article
  Targamadzė, Vilija
  ;
  Socialinis ugdymas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2018, t. 49, Nr. 2., p. 23-31
  Straipsnio objektas – mokyklos pažangos samprata Geros mokyklos koncepcijos kontekste, pedagogų, mokinių ir jų tėvų bei ekspertų požiūriu. Tyrimo metodas: mokslinės literatūros, dokumentų ir tyrimų analizė. Straipsnio tikslas – atskleisti geros mokyklos pažangos sampratą. Straipsnyje pristatomas V. Targamadzės, G. Žibėnienės ir J. Česnavičienės 2018 m. atliktas empirinis tyrimas, grindžiamas Geros mokyklos koncepcija (2015).
    2
 • Publication
  Cultural and Linguistic gaps in Cross-cultural Translation
  [Kultūrinės ir kalbinės tarpkultūrinio vertimo spragos]
  research article;
  Gulbinskienė, Dalia
  ;
  Drėgvaitė, Eglė
  Žmogus ir žodis / Svetimosios kalbos = Man and the Word / Foreign Languages. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2018, t. 20, nr. 4., p. 59-70
  Globalization and the fast growth of technology have made our world more connected than it has ever been before, thus giving more significance to the issue of crosscultural gaps and the ways of translating them. The need to understand each other and to share new technology, medicine, literature, or knowledge is very high. Each language is unique and revolves around that country᾿s culture and morals. As Culler (2007) puts it, if languages were simply a nomenclature for a set of universal concepts, it would be easy to translate from one language to another. One would simply replace the French name for a concept with the English name. If languages were like this, the task of learning a new language would also be much easier than this. But anyone who has attempted either of these tasks has acquired, alas, a vast amount of direct proof that languages are not nomenclatures and the concepts of one language may differ radically from those of another. Each language articulates and organizes the world differently. Languages do not simply name existing categories; they articulate their town. And here arise cultural gaps and problems of equivalence because each language has its own culture, and those differences between cultures may cause more severe complications for the translator than do differences in language structure.