Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/21318
Now showing 1 - 9 of 9
 • Publication
  Žmogiškųjų išteklių gebėjimai : teorija ir kritika
  [Human resources competence : theory and critics]
  research article
  Smaliukienė, Rasa
  ;
  Korsakienė, Renata
  ;
  Viešasis administravimas = Public administration : [teorinis ir praktinis žurnalas]. Vilnius : Viešojo administravimo lavinimo asociacija, 2009, Nr. 3-4(23-24)., p. 55-60 :
  Straipsnyje pateikiamas tyrimas, kuriuo siekiama nustatyti ryšį tarp individo gebėjimų ugdymo ir institucinės kompetencijos, reikalingos efektyviai atlikti institucijos funkcijas. Teorinei analizei taikytas kritinės analizės metodas, įvertintos gebėjimų teorijos tolesnio plėtojimo galimybės. Empirinis tyrimas, pagrįstas kokybinių ir kiekybinių tyrimų tradicija, leido surinkti informaciją, kuria remiantis patikrinta individo gebėjimų įtaka organizaciniam efektyvumui. Savivaldybių, švietimo skyriai buvo pasirinkti tyrimo objektu - buvo atlikti 9 interviu su švietimo specialistais ir apklausti 395 mokyklų vadovai ir savivaldybių Švietimo specialistai. Tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad savivaldybių švietimo specialistai turi pakankamai dalykinių, socialinių ir kognityvinių gebėjimų, tačiau jie nėra naudojami vykdant vieną iš skyriui priskirtų funkcijų-konsultavimą. Kiekybiniame tyrime kelta hipotezė, kad dalykiniai, socialiniai ir kognityviniai gebėjimai pozityviai veikia tarnautojo konsultacinę veiklos plėtotę, nepasitvirtino. Išskiriant alternatyvias institucinės kompetencijos plėtojimo koncepcijas, dauguma jų yra orientuotos į refleksiją, išankstinių standartų atmetimą ir ilgalaikiškumą. Tai leidžia sukurti tvarią institucinę kompetenciją.
    1
 • Publication
  Elektroninės valdžios moksliniai tyrimai
  [Scientific research on e-governance : Lithuania in a global context]
  research article;
  Viešasis administravimas. Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, 2007, Nr.3 (15)., p. 65-70
  E. valdžiai tampant viena iš pagrindinių priemonių valstybės strateginiams tikslams, nukreiptiems į geresnį valdymą, įgyvendinti, auga ir mokslinių tyrimų šioje srityje svarba. E. valdžios tarpdiscipliniškumas iškelia naujus reikalavimus tokio pobūdžio tyrimų planavimui, įgyvendinimui ir sėkmingam jų rezultatų pritaikymui. Pagrindinis straipsnio tikslas - apžvelgti kai kurias pasaulines e. valdžios mokslinių tyrimų tendencijas ir e. valdžios mokslinių tyrimų padėtį Lietuvoje. Straipsnyje aprašoma Europos Sąjungos (ES) ir JAV vykdoma e. valdžios mokslinių tyrimų politika, pristatomos labiausiai išplėtotos šios srities mokslinių tyrimų kryptys, įvardijamos dabartinės situacijos spragos. Antroje straipsnio dalyje analizuojama e. valdžios mokslinių tyrimų padėtis Lietuvoje ir kai kurie vykdomi e. valdžios projektai. Straipsnio pabaigoje supažindinama su ES finansuotų naujausių e. valdžios ateities įžvalgos projektų, kurių dalyje dalyvavo ir Mykolo Romerio universitetas, rezultatais. Pateikiamos rekomendacijos tolesnei e. valdžios mokslinių tyrimų plėtrai Lietuvoje.
    3
 • Publication
  Ekonominiai modeliai viešajam administravimui tobulinti
  [Economic models for public administration improvement]
  research article;
  Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius : Viešojo administravimo lavinimo asociacija, 2006, Nr. 1(9)., p. 23-30
  Straipsnyje nagrinėjama sparčiausiai iš socialinių mokslų besivystančio ekonomikos mokslo įtaka viešojo administravimo raidai ir kokybei. Analizuojama socialinių reiškinių matavimo problemos ir rinkodaros metodų taikymas nustatant piliečių, kaip vartotojų, poreikius bei formuojant viešojo sektoriaus veiklos strategijas. Nagrinėjamas visuotinės kokybės vadybos (VKV) metodų plitimas viešajame sektoriuje, aptariami VKV, kaip valdymo filosofijos, principai, grupinio darbo principai ir jų taikymas reformuojant švietimo sistemas.
 • Publication
  Naudos ir teisingumo principų derinimo problema organizuojant ir administruojant azartinius lošimus Lietuvoje
  [Problem of Coordinating Utility and Justice Principles in Organization and Administration of Gambling in Lithuania]
  research article;
  Viešasis administravimas. Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo institucijų asociacija, 2006, Nr. 1 (9)., p. 66-79
  Naudos ir teisingumo samprata buvo skirtingai traktuojama įvairiose istorinėse epochose, tačiau visais laikais nauda ir teisingumas suprantami kaip pamatiniai socialinių institucijų principai, numatantys pagrindinius institucijų veiklos bruožus. Skirtingos politinės filosofijos teorijos savaip apibrėžia pagrindinį viešosios politikos principą, tačiau visos jos kelia socialinių institucijų teisingumo klausimą. Ką reiškia būti teisingam? Kada galima teigti, jog institucijos, įstatymai, normos ir net valstybės yra teisingos visuomenės narių atžvilgiu? Ir ar įmanoma suderinti naudos ir teisingumo principus konkrečių institucijų veikloje? Straipsnyje aptariama naudos ir teisingumo principų samprata politinės filosofijos teorijų plotmėje, nagrinėjamos minėtų principų derinimo ir pritaikymo galimybės praktikoje -- azartinių lošimų organizavimo ir administra-vimo veikloje, pristatoma azartinių lošimų raida, remiantis Lietuvoje ir užsienio šalyse atliktų tyrimų rezultatais pateikiamas azartinių lošimų poveikis valstybės ekonominei ir socialinei situacijai. Derinant naudos ir teisingumo principus, kuriais vadovaujamasi kasdienėje institucijų veikloje, reikia įtraukti papildomą naštos -- neigiamų socialinių veiksmų padarinių -- kategoriją. Tik papildomo kintamojo -- naštos -- įtraukimo atveju galima įvertinti tam tikrų politinių sprendimų poveikį visuomenės nariams, numatyti jų neutralizavimo ar minimizavimo galimybes, prisiimti proporcingai padalintą atsakomybę už įvykdytus veiksmus.
    3
 • Publication
  Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimo problemos kontinentinėje Europoje =
  [Challenges faced implementing new public management in the countries of continental Europe]
  research article
  Raipa, Alvydas
  ;
  Viešasis administravimas = Public administration / Viešojo administravimo lavinimo asociacija. Vilnius : Viešojo administravimo lavinimo asociacija, 2006, Nr. 3-4 (11-12)., p. 16-22
  Šiame straipsnyje analizuojamos administracinės, teisinės ir socialinės kontinentinės Europos valstybių viešojo sektoriaus veiklos sąlygos ir naujosios viešosios vadybos kritikų požiūriai j valstybės valdymo modernizavimo tendencijas. Teigiama, kad tradicinė, įstatymų vykdymu grįsta kontinentinės Europos Šalių administracinio valdymo sistema sunkiai prisitaiko prie globalizacijos tendencijų ir vis labiau užleidžia pozicijas ne teisinei, bet moderniai vadybinei anglosaksiškąja! viešojo administravimo idėjai, grindžiamai naujosios viešosios vadybos principais. Straipsnyje teigiama, kati piliečio ir viešųjų įstaigų santykiuose piliečio vaidmuo gali būti diferencijuotas: pilietis yra ne tik vartotojas at klientas, bet ir mokesčių mokėtojas, studentus, t, y. jis turi įstatymų nustatytas teises ir pareigas. Tai nepriklauso nuo jo finansinės padėties. Publikacijoje tvirtinama, kad valdymo politika turi būti atvira įvairiais kriterijais paremtoms viešosioms funkcijoms; ne tik naujajai viešajai vadybai, bet ir tradiciniam viešajam administravimui, jei pastarasis veikia efektyviai. Teigiama, kad kontinentinės Europos šalyse nėra lengva adaptuoti daugelio naujosios viešosios vadybos elementų. Daroma išvada, kad radikalios naujosios viešosios vadybos reformos viešojo valdymo srityje gali duoti neigiamus rezultatus. Naujosios viešosios vadybos įsigalėjimo kontinentinės Europos valstybėse iš dalies neskatina Rechtsstaat (valdymo įstatymais) administravimo filosofija ir kultūra.
 • Publication
  The Effect of Violence on Lithuanian Economy
  [Smurto poveikis Lietuvos ekonomikai: veiksniai, pasekmės, prevencija]
  research article;
  Viešasis administravimas = Public administration / Viešojo administravimo lavinimo asociacija. Vilnius : Viešojo administravimo lavinimo asociacija, 2006, Nr. 3-4 (11-12)., p. 40-53
  The problem of violence receives a lot of attention in Lithuania as well as in other countries. Scientific research data suggests that, while the crime rate is rapidly growing, violence against women in Lithuania (just like in other countries of the world) gains the largest comparative weight. Domestic violence has especially high rate in all social classes – from the poorest to the wealthiest. In view of the above said, Lithuania faces one problem that has to be dealt with urgently – how to estimate violence against women and children. Studies are conducted into reasons of violence, circumstances and mechanisms, measures are taken to develop preventive activity, ensure protection of victims of violence and their reintegration; however, we still lack data on the effects of violence on victims, households, general public and public sector (i.e. state and municipalities), and the state traditionally still fights against the consequences of violence instead of concentrating on preventive work. The outcome of such practice is negative – huge expenses incurred while fighting against the consequences of violence bring meager effects: the crime rate in Lithuania is growing, trafficking in persons is becoming more common, the population’s health and demographic indicators are getting worse year by year. Moreover, violence reduces work efficiency, impairs quality of human resources, provokes such a phenomenon as women and children’s absenteeism due to health problems, etc. All this, first of all, incurs huge expenses for the state and, secondly, has a negative effect on the population’s standard of living and economic growth of the state.
 • Publication
  E-government as a challenge of information society
  [E. valdžia - informacinės visuomenės iššūkis]
  research article
  Paliulis, Narimantas Kazimieras
  ;
  Vilkelis, Gintautas
  Viešasis administravimas. Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo institucijų asociacija, 2005, Nr. 1 (5)., p. 43-48
 • Publication
  Socialinės apsaugos sistemos prioritetai
  [Priorities of social security system: possibilities and changes]
  research article
  Viešasis administravimas. Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo institucijų asociacija, 2005, Nr. 1 (5)., p. 70-76
  Straipsnyje aptariami naujoms valstybėms narėms iškilę socialinės apsaugos sistemos suderinimo ir koordinavimo iššūkiai, kai įsijungus į ekonominius integracinius procesus platesniu mastu realizuojamas laisvas asmenų, paslaugų, prekių ir kapitalo judėjimas. Tuo tikslu atskleidžiamas socialinės apsaugos sistemos pokyčių mastas, prioritetai bei galimos perspektyvos. Akcentuojamas reikšmingas socialinės apsaugos pokytis — užimtumo didinimas, kuriam svarbią reikšmę turi žmogiškųjų išteklių resursai, t.y. grįžimas į darbo rinką tokių socialinių grupių, kurios buvo iš jos iškritusios ar išstumtos. Straipsnyje aptariamas ES Lisabonos strategijos (2002 m. kovo 23-24 d.) įgyvendinimas Lietuvoje ir tuo tikslu 2004 m. patvirtintas Lietuvos Respublikos nacionalinis užimtumo veiksmų planas, numatantis užimtumo didinimą, regioninių skirtumų mažinimą, lanksčios darbo rinkos kūrimą, lygių galimybių užtikrinimą, darbo jėgos konkurencingumo didinimą ir darbo sąlygų gerinimą.
 • Publication
  Valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos pokyčiai Lietuvoje
  [Changes in the civil servant training and qualification upgrade system in Lithuania]
  research article
  Velička, Alfonsas
  ;
  Viešasis administravimas. Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo institucijų asociacija, 2005, Nr. 2 (6)., p. 94-101
  Straipsnyje siekiama parodyti valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos formavimąsi Lietuvoje po nepriklausomybes atkūrimo ir galimas šios sistemos tolesnės raidos alternatyvas besivystančios globalizacijos ir Europos integracijos sąlygomis. Naudojami skirtingų sistemos dalyvių veiklos galimybių palyginimai. Pamėginta apibrėžti Šios sistemos veiklos rezultatų pagrindines dimensijas. Straipsnyje pateikiama medžiaga apie Lietuvos valstybės institucijose vyraujančias vertybes ir jų sklaidos tendencijas, institucijų organizacine kultūrą ir jos raidos kryptis. Pateikiami apibendrinimai ir išvados.