Publication:
Inovaciniai pokyčiai viešosiose organizacijose: vertinimo problemos

cris.virtual.departmentViešojo administravimo institutas / Institute of Public Administration
cris.virtual.departmentMykolo Romerio universitetas / Mykolas Romeris University
cris.virtualsource.departmentd8f33b61-a729-4628-8a60-820c09916437
cris.virtualsource.departmentd8f33b61-a729-4628-8a60-820c09916437
dc.contributor.authorRaipa, Alvydas
dc.contributor.authorJurkšienė, Lolita
dc.coverage.spatialLT
dc.date.issued2012
dc.description.abstractInovacijų valdymo vertinimo galimybes, institucijų pasirengimą inovaciniams procesams galima vertinti tik gana sąlygiškai kaip ir bet kurį socialinį reiškinį, kuriam ne visada tinkami ekonometriniai vertinimo metodologijos elementai. Kartu įvairiuose pasaulio regionuose mokslo institucijos, tyrinėtojai ieško (kol kas reglamentuotai), kaip optimizuoti sisteminių galimybių taikymą vertinant viešojo sektoriaus institucijų pasirengimą, globalių pokyčių, reformų inovacinės ideologijos ir inovatyvių idėjų taikymo praktikoje procesų kokybę. Šiuolaikinėje postmodernioje viešojo valdymo aplinkoje žymiausių viešųjų struktūrų ir inovacinės praktikos tyrinėtojų pastangos sutelktos į inovatyvumo kaip globalių pokyčių rezultatų analizę, inovatyvios ideologijos praktinio įgyvendinimo konstruktų rengimą, kultūrinių sistemų, kaip svarbiausių inovacijų teorijos ir praktikos dimensijų, studijas, inovacinių procesų valdymo etapų ir ciklų, kaip inovatyvios valdymo patricinės suvokimo prieigos pagrindinių struktūrinių dalių, tyrimus.lt
dc.description.abstractThe potentialities of valuation of innovative management and preparation of institutions for innovative processes are possible only quite relatively, as any social occurrence, which cannot always be described by elements of econometric valuation methods. Scientific institutions and researchers in all regions of the world are jointly looking (so far quite regulated) for the opportunities to optimize the systemic facilities while evaluating the preparation of public sector institutions to aim the global changes, necessary reforms, innovative ideology and innovative ideas. In a contemporary postmodern environment of public management the efforts of the most prominent public structures and the researchers of innovative practice are focused on the analysis of the results of innovativeness, as the analysis of global changes and results, on a preparation of constructs of an innovative ideology realization, on a studies of cultural systems (as the most important innovation theories and practical dimensions), on management of innovative processes, it's stages and cycles as potential understanding analysis of the main structural parts of matrix methodology.en
dc.description.sponsorshipMykolo Romerio universitetas / Mykolas Romeris University
dc.description.sponsorshipViešojo valdymo ir verslo fakultetas / Faculty of Public Governance and Business
dc.description.sponsorshipViešojo administravimo institutas / Institute of Public Administration
dc.format.extentp. 28-36
dc.identifier.elaba3355896
dc.language.isolt
dc.relation.ispartofViešasis administravimas = Public administration / Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institutų asociacija. Vilnius : LVALIA, 2012, t. 3, Nr. 35.
dc.relation.isreferencedbyCentral & Eastern European Academic Source (CEEAS)
dc.relation.isreferencedbyAcademic Search Complete
dc.relation.isreferencedbyGESIS (CSA)
dc.relation.isreferencedbyBusiness Source Complete
dc.relation.issn1648-4541
dc.subject.classificationStraipsnis kitoje duomenų bazėje / Article in other database (S4)
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)
dc.titleInovaciniai pokyčiai viešosiose organizacijose: vertinimo problemoslt
dc.title.alternativeInnovative changes in public organizations: evaluations problemsen
dc.typetype::text::journal::journal article::research article
dcterms.bibliographicCitation27
dcterms.publisherLietuvos viešojo administravimo institucijų asociacija
dspace.entity.typePublication
localcerif.author.affiliation1Viešojo administravimo institutas / Institute of Public Administration
localcerif.author.affiliation1#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
localcerif.author.code111950581
localcerif.author.code111950581
localcerif.author.code1111951726-21723
localcerif.author.code1#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
localcerif.author.contribution#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
localcerif.author.contribution#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
localcerif.author.country#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
localcerif.author.country#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
localcerif.author.country1#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
localcerif.author.country1#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
localcerif.branch.contribution#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
oairecerif.author.affiliationKauno technologijos universitetas
oairecerif.author.affiliationKauno technologijos universitetas
Files