Mykolas Romeris University Research Management System (CRIS)

 

Publication:
Viešojo administravimo reformų kryptys neurbanizuotose vietovėse

No Thumbnail Available

Date

2008

Authors

Arimavičiūtė, Malvina

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

relationships.isJournalIssueOf

Abstract

Straipsnyje analizuojama mokslinė literatūra ir teisės aktai, susiję su viešojo administravimo reformomis neurbanizuotose vietovėse. Akcentuojama, kad regionų ekonominis savarankiškumas turėtų būti didinamas konkurencinių pranašumų pagrindu, nustačius racionalius regionų ir savivaldybių dydžius remiantis empiriniais tyrimais. Daroma išvada, kad pagrindinėmis viešojo administravimo reformų strategijomis neurbanizuotose vietovėse yra didesnis regionų ir savivaldybių vykdomų funkcijų decentralizavimas ir vertinimas pagal rezultatus.
The article analyses scholarly literature and legislation related to public administration reforms in non-urbanized areas. It emphasises that economic independence of the regions should be increased on the basis of the competitive advantages; the rational sizes of regions and local governments based on empirical research. The conclusion of the article is that the main strategies of public administration reforms in non urbanized areas are higher decentralisation of functions of the regions and local governments and evaluation according to the results.

Description

Keywords

Viešasis administravimas, Regioninis planavimas, Valdymo decentralizacija

Citation

URI