Search PDB

Recent Additions
 • conference poster;
  Kaunas : Vytautas Magnus University, 2018
    3
 • research article;
  Bitinaitė, Rugilė
  ;
  Journal of Advances in Medicine and Medical Research, p. 85-89
  Background: With a high sensitivity and specificity, non-invasive prenatal testing (NIPT) is anincomparable screening test for fetal aneuploidy. However, the method is rather newly introduced,and experiences with false positive results are few. Even rare cases of discordant results maycause psychological stress.Aim of the Study: The aim of this study was to examine false positive cases of NIPT tests inhigh-risk pregnancies. The literature review was also performed to review psychologicalconsequences of discordant results.Materials and Methods: A retrospective study was conducted between 2015 and 2022. TheNatera Panorama test was used to analyse the risk of trisomies 21 (Down syndrome), 18 (Edwars syndrome), 13 (Patau syndrome), X monosomy (Terner syndrome) and other sex chromosomeabnormalities. High risk result of NIPT for aneuploidy was confirmed by the invasive testing.Results: 2000 women with a singleton pregnancy participated in the study. Out of 2000 NIPT tests22 cases with high risk results for chromosomal anomalies were detected. Only one false positivecase with high risk result for trisomy 21 was detected. The overall positive predictive value (PPV)of NIPT for trisomies 21, 13, 18, X monosomy and XYY syndrome was 95%.Conclusion: Our study has showed only one case with false positive result for trisomy 21.However these cases with discordant results are very sensitive from bioethical point of view. Sosuch couples need further follow up and sometimes even psychological counselling. NIPT due toits high PPV significantly reduces the need for an invasive testing, thereby reducing the risk ofmiscarriage.
    2
 • conference paper;
  Language for international communications : linking interdisciplinary perspectives : language for specific purposes in the era of multilingualism and technologies, p. 143-155
  The aim of the paper is to present the bilingual (English – Lithuanian) corpora compiled for research on specialised language in the domain of migration. The topic of migration is found to be one of the most significant themes for discussion recently. In 2021-2022, migration through the EU eastern borders increased considerably and obtained new dimensions as it was used for organizing hybrid attacks against EU states. Terminology of migration is of immense importance both for migrating people and politicians, officials and border officers dealing with the migration crisis. Corpus linguistics methods can enable analysing various aspects of migration terms and thus contribute to terminology management of this domain. Two types of bilingual corpora were compiled for the research: parallel and comparable. The parallel corpus was composed of international legal acts on migration issues: their original version in English and translations into Lithuanian. The parallel corpus includes the EU legal acts and other documents as well as legal acts of international organisations – the United Nations and the Council of Europe. Meanwhile, the comparable corpus was composed of Lithuanian and UK national legal acts and other documents from the migration domain written in the original English and Lithuanian languages. The compiled corpora allow to analyse migration terms in international and national settings: to model and compare the terminological-concept structures of the domain as well as to study formation and usage patterns of the terms in international and national documents.
    1
 • Publication
  La Prise En Compte Des Particularités Psychologiques Dans L’acquisition D’une Langue De Spécialité Sur L’exemple De L’accentuation En Français
  [Taking account of psychological peculiarities in the acquisition of a language for specific purposes: the example of syllable stress in French]
  conference paper
  Language for international communications : linking interdisciplinary perspectives : language for specific purposes in the era of multilingualism and technologies, p. 170-178
  Dans le cadre de nos recherches sur l’apprentissage des langues de spécialité nous nous intéressons particulièrement à la phonétique, notamment l’accentuation, qui est une sorte de porte d’entrée d’une langue. Les recherches dans le domaine du traitement de l’accent, en linguistique française, ne se limitent souvent qu’à l’aspect purement physique ou phonétique. Notre hypothèse est que l’on ne peut rendre compte de l’accent en français sans prendre en compte, en particulier, la psychologie de l’individu, ce qui suppose le recours aux outils que fournit une autre discipline que la linguistique elle-même : la Psychologie. La vérification de notre hypothèse repose sur un corpus constitué de séquences vocales extraites de l’enregistrement de conversations de tous les jours de notre groupe expérimental. 40 personnes ont été examinées. Après recueil de leurs paramètres sociophysiologique, linguistique et culturel, ont été déterminés leurs types psychologiques et ensuite analysés, de façon d’abord empirique, puis instrumentale, les échantillons de leurs productions verbales quotidiennes enregistrées. Sur la base des conclusions tirées de ces observations, on peut confirmer le lien entre, d’une part, les paramètres employés par la personne pour produire l’accent, sa place, le nombre d’accents et en général sa manière d’accentuer, et, d’autre part, son type psychologique
    1
Most viewed
 • Vadovėlis „Civilinė teisė. Bendroji dalis"- tai papildytų ir pataisytų anksčiau išleistų vadovėlių „Civilinė teisė. Bendroji dalis, I tomas" ir „Civilinė teisė. Bendroji dalis, II tomas" naujas leidimas. Vadovėlį sudaro septyni skyriai. Vadovėlyje apibūdinama civilinė teisė kaip teisės šaka, analizuojami jos ypatumai, glaustai aptariami civilinės teisės principai ir jų funkcijos, pateikiamos svarbiausios teisės mokslo doktrinos apie civilinį teisinį santykį ir civilinių teisinių santykių klasifikacijos. Nagrinėjami civilinės teisės subjektų - fizinių ir juridinių asmenų - požymiai, jų teisinio statuso klausimai, sandoriai ir jų negaliojimas, civilinių teisių įgyvendinimo ir gynimo klausimai bei paveldėjimo santykių teisinis reglamentavimas. Vadovėlis skirtas aukštosioms teisės mokykloms, bet gali praversti ir kitų universitetinių studijų programų, pavyzdžiui, vadybos, viešojo administravimo, finansų, studentams.
    1049  945
 • book;
  Vilnius : Registrų centras, 2016
  Vadovėlio „Socialinių tyrimų metodai: kokybinis interviu“ tikslas – apibendrinti prielaidas ir principus, kuriais remiasi interviu, taikomas kaip duomenų rinkimo metodas atliekant kokybinius tyrimus, ir pristatyti skirtingas galimas kokybinio interviu formas. Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų studentams, nepriklausomai nuo studijų krypties, nes kokybiniai interviu plačiai taikomi ne tik sociologijos, bet ir socialinio darbo, sveikatos mokslų, psichologijos, rinkos tyrimų, komunikacijos bei daugelyje kitų sričių. Taip pat vadovėlis bus parankus tyrėjams, kurie jau turi interviu atlikimo patirties ir yra atviri profesiniam tobulėjimui, nori išplėsti ar atnaujinti savo žinias ir gebėjimus kokybinių tyrimų srityje.
    949  3246
 • Vadovėlyje išdėtytos civilinės teisės pošakio "Prievolių teisė" bendrosios nuostatos, sutarčių teisės bendrosios nuostatos, aptartos atskiros sutarčių rūšys, sutartinė bei deliktinė atsakomybė, taip pat kitais (ne sutarčių ir ne delikto) pagrindais atsirandančios prievolės. Lyginamuoju teisėtyros metodu nagrinėjami užsienio valstybių civilinės teisės institutai ir teisės teorijos. Teoriniai teiginiai iliustruojami pavyzdžiais bei Lietuvos teismų praktika. Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems teisę, bet jis gali būti naudingas ir kitas universitetinių studijų programas, pavyzdžiui verslą, vadybą, finansus, pasirinkusiems studentams, teisininkams praktikams bei visiems kitiems, besidomitiems teise.
    609  615
 • book;
  Mikša, Katažyna
  ;
  ;
  Kevinskaitė, Žydra
  ;
  Bareišaitė, Justė
  ;
  Mekšriūnatė, Kamilė
  ;
  Gaidarovič, Aliona
  Vilnius : Mykolo Romerio universitetas
    574  132
 • book;
  Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012
  Vadovėlis „Kriminalistika: teorija ir technika“ – pirmoji knyga, parengta atsižvelgiant į šiuolaikinę mokslinę ir technologinę kriminalistikos mintį pagal tradicinę kriminalistikos struktūrą ir kartu su antrąja knyga „Kriminalistika: taktika ir metodika“ apims visą kriminalistikos sistemą. Vadovėlis atitinka kriminalistikos dalyko programą. Jis bus naudingas tiek bakalauro studijų studentams, tiek magistrantams, nes vadovėlyje daug vietos skirta ir diskusiniams teoriniams klausimams, ir besiformuojančios praktikos, kurią ne visada galime laikyti pozityvia, analizei. Vadovėlyje, be teorinės dalies, reikalingos kiekvienam studijų dalykui, yra pakankamai apibendrintų metodinių rekomendacijų, žinybinių instrukcijų, kitų norminių aktų komentarų, kriminalistinių institucijų veiklos pavyzdžių, kuriuos autoriai pateikia kaip patarimus tiek jau dirbantiems teisėsaugos pareigūnams, tiek ir studentams, kurie į praktiką tik įžengs ar jau derina ją su studijomis, itin nuotoliniu būdu. Manome, kad vadovėlį perskaitys ir teisės mokslo atstovai bei siekiantys tokiais tapti.
    569  882
Most downloaded
 • book;
  Vilnius : Registrų centras, 2016
  Vadovėlio „Socialinių tyrimų metodai: kokybinis interviu“ tikslas – apibendrinti prielaidas ir principus, kuriais remiasi interviu, taikomas kaip duomenų rinkimo metodas atliekant kokybinius tyrimus, ir pristatyti skirtingas galimas kokybinio interviu formas. Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų studentams, nepriklausomai nuo studijų krypties, nes kokybiniai interviu plačiai taikomi ne tik sociologijos, bet ir socialinio darbo, sveikatos mokslų, psichologijos, rinkos tyrimų, komunikacijos bei daugelyje kitų sričių. Taip pat vadovėlis bus parankus tyrėjams, kurie jau turi interviu atlikimo patirties ir yra atviri profesiniam tobulėjimui, nori išplėsti ar atnaujinti savo žinias ir gebėjimus kokybinių tyrimų srityje.
    949  3246
 • book;
  Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012
  Vadovėlis „Buhalterinė apskaita: teorija ir praktika“ skirtas visiems, norintiems pažinti ir išmokti tvarkyti apskaitą. Juo gali naudotis studentai, įmonių vadovai, vadybininkai ar buhalteriai. Vadovėlyje gvildenamos devynios temos, kurių kiekvieną sudaro trys dalys: teorinė, sąvokų išaiškinimas ir praktinės užduotys. Tiek pateikta teorija, tiek praktiniai klausimai išdėstyti nuosekliai, kad žingsnis po žingsnio, išnagrinėję įvairias temas, knygos skaitytojai gebėtų savarankiškai parengti pagrindines finansines ataskaitas. Autorės apskaitoje vykstančius procesus atskleidžia paprastai, pateikdamos dažniausiai pasitaikančias situacijas ir jų sprendimo būdus. Vadovėlyje išdėstyta informacija padės lengviau suprasti skaičių kalbą ir kiekvienam skaitytojui rasti naudingą ir reikiamą informaciją.
    100  1900
 • book;
  Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013
  Civilinės teisės specialiosios dalies praktikumas – tai mokomasis leidinys, skirtas teisės ir kitų studijų programų studentams padėti pasirengti seminarams ir kitiems akademiniams užsiėmimams, taip pat studijuojantiems savarankiškai. Pirmąją praktikumo dalį sudaro 13 temų, apimančių bendruosius prievolių teisės klausimus (1–4 temos), nesutartines prievoles (5–8 temos) ir bendrąsias sutarčių teisės nuostatas (9–13 temos). Kiekvieną leidinio temą sudaro jos turinį atskleidžiančios potemės, ištraukos iš aktualios teismų praktikos, probleminiai klausimai, praktinės užduotys ir literatūros sąrašas. Praktikumo pabaigoje pridedama pavyzdinė preliminarioji būsimojo buto pirkimo-pardavimo sutartis ir pateikiami praktinių situacijų sprendimų pavyzdžiai. Leidinys taip pat gali būti naudingas teisės praktikams ir visiems kitiems, besidomintiems civilinės teisės problematika bei jos aktualijomis.
    365  1666
 • book;
  Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012
  Vadovėlis sukomponuotas taip, kad tiktų ir nepatyrusiam, ir patyrusiam vadybos srityje skaitytojui. Vadovėlis skirtas vadybą studijuojančiam studentui ir turėtų padėti pasirengti egzaminams ar įskaitai. Pirmoje vadovėlio dalyje trumpai aptariama vadybos mokslo raida, apžvelgiamos pagrindinės vadybos mokyklos, jų atstovai, šių mokyklų pagrindinės idėjos, sukurtos teorijos ir pan. Antroje dalyje analizuojamos visos pagrindinės valdymo funkcijos: planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė. Tikimės, kad šis vadovėlis yra lengvai suprantamas, aiškus ir bus skaitomas ne tik studentų, bet ir pradedančiųjų vadybininkų, kuriems vadovėlyje išdėstytos teorinės idėjos padės pasiekti tikslus ir pagerinti veiklos rezultatus.
    236  1292
 • book;
  Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014
  Vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai“ yra skirtas Lietuvos aukštųjų mokyklų įvairių studijų krypčių ir programų studentams, studijuojantiems kaip laisvai pasirenkamąjį dalyką dokumentų valdymą ar dalykinę komunikaciją. Be to, vadovėlis yra aktualus visiems, kurie savo darbe neišvengiamai susiję su vadovavimo, administravimo, personalo valdymo funkcijomis. Leidinys parengtas pagal Mykolo Romerio universiteto dokumentalistikos dalyko programą. Šio vadovėlio tikslas yra ne tik pristatyti teisinio reglamentavimo naujoves, bet ir padėti išspręsti su dokumentų valdymo naujovių taikymu praktikoje susijusias problemas (pavyzdžiui, skaitmeninių kopijų, elektroninių parašų teisinė galia ir kt.). Teorinė medžiaga išdėstoma penkiuose pagrindiniuose skyriuose. Pirmame skyriuje apžvelgiamas teisinis dokumentų valdymo reglamentavimas. Antras skyrius skirtas bendrųjų veiklos dokumentų rengimo, jų rekvizitų įforminimo klausimams. Be to, šiame skyriuje aptariami efektyvios dalykinės komunikacijos raštu principai bei apžvelgiamos kanceliarinės kalbos aktualijos. Trečiame skyriuje nagrinėjami dokumentų registravimo, dokumentacijos planavimo, bylų formavimo ir tvarkymo, bylų apskaitos tvarkymo ir bylų (dokumentų) saugojimo klausimai. Ketvirtas ir penktas skyriai skirti personalo ir elektroninių dokumentų valdymo aktualijų apžvalgai. Kiekviename skyriuje (arba poskyryje) žinioms įtvirtinti ir praktiniams įgūdžiams formuoti pateikiama klausimų ir praktinių užduočių.
    100  1142

Discover

Has content
false 15110
true 6794