etd.page.titleprefix
AB „Vilniaus degtinė" veiklos efektyvumo didinimas

No Thumbnail Available
Date
2009-12-07
Authors
Kazlauskienė, Laura
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
Abstract
Magistrinis darbas susideda iš trijų darbo dalių. Teorinės analitinės, praktinės bei projektinės. Bendra darbo apimtis 68 psl. Teorinėje darbo dalyje bus siekiama išnagrinėti bei pateikti AB „Vilniaus Degtinė“ veiklos analizę Lietuvos svaigiųjų gėrimų rinkoje 2007–2008 metų periode. Tam tikslui pasiekti bus atliekama Lietuvos svaigiųjų gėrimų pramonės makroekonominės aplinkos analizė pritaikius PEST metodą bei atliekamas AB „Vilniaus Degtinė“ veiklos efektyvumo įvertinimas PEST analizės kontekste. Remiantis AB „Vilniaus Degtinė“ veiklos efektyvumo įvertinimu išanalizuojami AB „Vilniaus Degtinė“ veiklos efektyvumą bei ekonomiškumą ribojantys veiksniai. Praktinėje magistrinio baigiamojo darbo dalyje yra atliekamas AB „Vilniaus degtinė“ veiklos ekonominio pakankamumo tyrimas. Atlikus AB „Vilniaus degtinė“ veiklos ekonomiškumo kokybinį tyrimą, pritaikius respondentų apklausos bei giluminio tyrimo metodus, siekiama nustatyti de facto AB „Vilniaus degtinė“ veiklą ribojančius veiksnius bei makroekonominius rizikos faktorius, pasireiškiančius alkoholinių gėrimų pramonės sektoriuje. Remiantis kokybinio tyrimo metu gautais rezultatais bus siekiama suformuoti tikslinį AB „Vilniaus degtinė“ veiklos efektyvumo kiekybinį tyrimą pritaikius statistinių duomenų analizės bei AB „Vilniaus Degtinė“ veiklos empirinio rodiklių pelno vertinimo reinvesticinės grąžos metodus. Siekiama gautus rezultatus panaudoti AB „Vilniaus Degtinė“ veiklos ekonominio pakankamumo rodikliams išgryninti bei jos panaudoti SSGG analizei atlikti. Projektinėje magistrinio darbo dalyje yra pateikiamas veiklos efektyvumo didinimo įvertinimas AB „Vilniaus Degtinė“. Remiantis akcinės bendrovės vertybinių popierių rinkos ataskaitų už 2006–2008 metus finansinių rodiklių analize, atliekamas veiklos ekonomiškumo įvertinimas bei pateikiami efektyvumo didinimo sprendimai ir rekomendacijos.
Masters work consists of three working parts: theoretical analytical, practical and design work. The total volume of work on page is 68. The theoretical part of the work will be to examine and present the operational analysis of the „Vilniaus degtinė“ AB in Lithuanian alcoholic drinks market in the 2007−2008 period. To achieve that objective the Lithuanian alcoholic drinks industry in the macroeconomic environment using PEST analysis method will be carried out and made the performance rating of „Vilniaus degtinė“ AB in the context of PEST analysis. According to comapy‘s performance evaluation, „Vilniaus degtinė“ AB operational effectiveness and cost limitations are analyzed. Masters final practical work is carried out in „Vilniaus degtinė“AB business-sufficiency test. After „Vilniaus degtinė“ AB operating cost of qualitative research, the application of survey respondents and deep research methods, seeks to establish a de facto, „Vilniaus degtinė“ AB in restricting factors and macroeconomic risk factors occurring in alcoholic beverage industry. Based on a qualitative study, the results will be targeted in order to form „Vilniaus degtinė“ AB performance-test using the quantitative statistical analysis, and „Vilniaus degtinė“ AB operational characteristics of empirical evaluation of the profit ROI. Finnaly, the aim using received results is to purify „Vilniaus degtinė“ AB activities in economic indicators of the adequacy and to use it in SWOT analysis. An operational efficiency rating of „Vilniaus degtinė“ AB is presented in a part of master‘s design work. According to company stock market reports for the 2006−2008 year financial performance analysis, the operational assessment and the cost-efficiency decisions and recommendations are made.
Description
Keywords
ekonomiškumas, efektyvumas, koreliacija, regresija, economy, efficiency, correlation, regression
Citation