Mykolas Romeris University Research Management System (CRIS)

 

Publication:
Viešojo administravimo reformų kryptys neurbanizuotose vietovėse

cris.virtual.departmentViešojo administravimo institutas / Institute of Public Administration
cris.virtualsource.departmentf3d9c616-abfe-4c8b-9974-58cd57ab37c7
dc.contributor.authorArimavičiūtė, Malvina
dc.coverage.spatialLT
dc.date.issued2008
dc.description.abstractStraipsnyje analizuojama mokslinė literatūra ir teisės aktai, susiję su viešojo administravimo reformomis neurbanizuotose vietovėse. Akcentuojama, kad regionų ekonominis savarankiškumas turėtų būti didinamas konkurencinių pranašumų pagrindu, nustačius racionalius regionų ir savivaldybių dydžius remiantis empiriniais tyrimais. Daroma išvada, kad pagrindinėmis viešojo administravimo reformų strategijomis neurbanizuotose vietovėse yra didesnis regionų ir savivaldybių vykdomų funkcijų decentralizavimas ir vertinimas pagal rezultatus.lt
dc.description.abstractThe article analyses scholarly literature and legislation related to public administration reforms in non-urbanized areas. It emphasises that economic independence of the regions should be increased on the basis of the competitive advantages; the rational sizes of regions and local governments based on empirical research. The conclusion of the article is that the main strategies of public administration reforms in non urbanized areas are higher decentralisation of functions of the regions and local governments and evaluation according to the results.en
dc.description.sponsorshipMykolo Romerio universitetas / Mykolas Romeris University
dc.description.sponsorshipViešojo valdymo ir verslo fakultetas / Faculty of Public Governance and Business
dc.description.sponsorshipViešojo administravimo institutas / Institute of Public Administration
dc.format.extentp. 44-49
dc.identifier.elaba2806744
dc.language.isolt
dc.relation.ispartofEkonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo straipsnių rinkinys. Šiauliai : Šiaulių Universitetas, 2008, Nr.2(11).
dc.relation.isreferencedbyIndex Copernicus
dc.relation.issn1648-9098
dc.subjectViešasis administravimaslt
dc.subjectRegioninis planavimaslt
dc.subjectValdymo decentralizacijalt
dc.subject.classificationStraipsnis kitoje duomenų bazėje / Article in other database (S4)
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)
dc.titleViešojo administravimo reformų kryptys neurbanizuotose vietovėselt
dc.title.alternativeDirection of public administration reforms in nor urbanised areasen
dc.typetype::text::journal::journal article::research article
dcterms.bibliographicCitation18
dcterms.publisherŠiaulių universiteto leidykla
dspace.entity.typePublication
localcerif.author.code111951726-21723
localcerif.author.contribution#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
localcerif.author.country#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
localcerif.branch.contribution#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
oairecerif.author.affiliationViešojo administravimo institutas / Institute of Public Administration

Files